การทดสอบข้อมูลและกระบวนการทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธี Test Data (TDM)

วันนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านที่สนใจทั้งทางด้าน IT Audit และทางด้าน Manual Audit เพื่อจะก้าวไปสู่การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยงขององค์กร ที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ว่า ข้อมูลทางด้าน Input – Process – Output ถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้หรือไม่นั้น เป็นกระบวนการสำคัญยิ่งของการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่หลัก 2 ประการใหญ่ ๆ ก็คือ การให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ข้อมูลและรายงานถูกต้องน่าเชื่อถือได้และสมบูรณ์ในเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบ Around The Computer หรือ Through The Computer ซึ่งเทคนิคหลังเป็นการตรวจสอบความน่าเชือถือได้ของโปรแกรมที่ใช้ในการประมวลงาน

เทคนิคการทดสอบข้อมูลและกระบวนการทำงานโดยใช้ TDM นี้ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อโปรแกรม หรืออุปกรณ์ใด ๆ แต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจระบบงานและกระบวนการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเข้าใจในการสร้างข้อมูลทดสอบตาม Logic หรือ ตรรกะ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ในการทดสอบกระบวนการควบคุมและกระบวนการประมวลงาน ในมุมมองต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปรียบเทียบข้อมูลและผลลัพธ์ที่คาดไว้ก่อนการทดสอบ TDM และข้อมูลผลลัพธ์ที่ผ่านการทดสอบ TDM เพื่อแปลให้ได้ความหมายว่า Process และ/หรือ Output ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่

ทั้งนี้ กระบวนการทดสอบดังกล่าว อาจทำความเข้าใจได้ดังจะได้อธิบายตามลำดับดังนี้

Test Data Method

เหตุผลและความจำเป็น
เนื่องจากมีการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ประกอบกับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ มักมีระบบการทำงานตลอดจนเทคนิคที่ใช้สลับซับซ้อน ตลอดจนการใช้เทคนิคบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และระบบการทำงานไปจากระบบ Manual โดยสิ้นเชิง จึงก่อให้เกิดการตื่นตัวและท้าทายความสามารถของผู้ตรวจสอบเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันผู้ตรวจสอบจำนวนมากจึงได้หันมาใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติอย่างกว่างขวาง ทำให้วิธีการตรวจสอบพัฒนาไปเป็นอันมากด้วย

เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบมี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
1. เทคนิคการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบภายหลังจากการประมวลผล
2. เทคนิคการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบขณะที่ทำการประมวลผล

ซึ่งในแต่ละกลุ่มก็มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลและโปรแกรม รวมทั้งระบบการทำงานถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่

การใช้ Data จัดอยู่ในกลุ่มเทคนิคการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบภายหลังจากการประมวลผลเป็นเทคนิคที่นิยมแพร่หลาย โดยมีเหตุผลของการนำมาใช้ คือ

1. เพื่อทดสอบระบบการควบคุมภายในของโปรแกรม คือ พิจารณาว่าได้มีการพบรายการที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่เหมาะสม ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง จากระบบการควบคุมของโปรแกรม และมีการแก้ไขที่ถูกต้องหรือไม่

2. เป็นวิธีที่มีประสิทธิผลในการยืนยันความเข้าใจของผู้สอบบัญชี ต่อระบบงานที่สลับซับซ้อน ผู้ตรวจสอบอาจต้องการใช้ Test Data นี้แตกต่างจากการใช้ เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นข้อหนึ่งของการตรวจสอบ

การนำ Test Data มาใช้ในการตรวจสอบ
1. ขั้นตอนการตรวจสอบงานด้านคอมพิวเตอร์

การนำ Test Data มาใช้ในการตรวจสอบ

จากผังแสดงขั้นตอนงานตรวจสอบงานด้านคอมพิวเตอร์ข้างต้น จะเห็นว่าเมื่อผู้ตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบจะต้องศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในเสียก่อน ทั้งนี้ เพื่อใช้กำหนดขอบเขต วิธีการตรวจสอบ และ ระยะเวลาที่จะใช้ หากผู้ตรวจสอบมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายใจของกิจการ ก็จะทำการทดสอบว่ามีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่วางไว้หรือไม่ เรียกว่า ทำ Compliance Test ซึ่งประกอบด้วยการสอบทาน General Controls และ Application Controls หากพบว่าระบบที่วางไว้ดีแต่ยังไม่พอใจในการปฏิบัติตามระบบ ก็ต้องพิจารณาว่ามีการควบคุมอย่างอื่นมาชดเชยหรือไม่ (เช่น การควบคุมทางด้านผู้ใช้) หากไม่มีก็จะต้องจัดทำ Substantive Test ที่ครอบคลุมถึง 100% เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานในการยืนยันความถูกต้องของยอดคงเหลือทางบัญชี เช่นเดียวกับในกรณีที่ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แล้วผู้ตรวจสอบไม่มีความเชื่อถือในระบบก็ต้องจัดทำ Substantive Test 100% เช่นกัน

ในการจัดทำ Compliance Test และ Substantive Test ผู้ตรวจสอบสามารถเลือกใช้วิธีการตรวจสอบที่มีอยู่อย่างมากมายได้ตามความเหมาะสม “Test Data” เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่สามารถเลือกใช้ในการทำ Compliance Test ภายหลังจากทำการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในแล้วมีความเชื่อถือในระบบพอสมควรก็จะใช้ Test Data เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ แต่เทคนิคนี้ค่อนข้างจะเน้นการทดสอบการควบคุมภายในของ Program หรือ Application Software คือ การควบคุมด้านข้อมูลนำเข้า (Input) การประมวลผล (Processing) และข้อมูลผลลัพธ์ (Output)

2. การใช้ Test Data ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะทำงานถูกต้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการทำงานของโปรแกรม ดังนั้น ก่อนที่จะนำโปรแกรมมาใช้งาน จึงต้องมีการทดสอบจนแน่ใจว่าโปรแกรมนั้นทำงานได้ถูกต้องสำหรับทุกประเภทรายการ การทดสอบโปรแกรมเป็นงานที่สำคัญในขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบรายงาน และการแก้ไขข้อผิดพลาด/บกพร่องของโปรแกรม จนมั่นใจได้ว่ามีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมวิธีหนึ่ง คือ “การตรวจสอบจาก Source Program Listing” ผู้ตรวจสอบจะต้องไล่ดูทีละ Statement ตามลำดับ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและจุดอ่อนของโปรแกรม ซึ่งกระทำได้ยากในทางปฏิบัติ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1) การตรวจสอบโปรแกรมต้องใช้ความรู้ความชำนาญในด้านโปรแกรมมากกว่าการเขียนโปรแกรมเองตั้งแต่ต้น และการติดตามรายละเอียดในโปรแกรมที่บรรจุคำสั่งนับพัน ทั้งยังขั้นตอนการประมวลผลที่สลับซับซ้อนย่อมเป็นงานที่ยากลำบากยิ่ง ถึงแม้ผู้ตรวจสอบและผู้ช่วยจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูงด้วย

2) ผู้ตรวจสอบอาจมองข้ามจุดอ่อนเสียเอง การพัฒนาโปรแกรมให้ใช้งานได้จะต้องใช้เวลานานและทำการทดสอบนับครั้งไม่ถ้วน การตรวจสอบในช่วงเวลาสั้น ๆ จึงไม่อาจมองแง่มุมต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ได้อย่างถี่ถ้วน

3) โปรแกรมที่ใช้มักมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ถ้าผู้ตรวจสอบวางแผนการตรวจสอบแบบกระจายเป็นระยะตลอดปีบัญชี การที่จะติดตามรายการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีจำนวนมาก ทุกรายการย่อมเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม จึงนิยมใช้วิธีการตรวจสอบทางอ้อม คือ การใช้ เทคนิค Test Data มากกว่า การตรวจสอบจาก Source Program Listing

 

Leave a Reply