การทดสอบข้อมูลโดยวิธี Test Data (ต่อ)

ครั้งที่แล้วผมได้เล่าสู่กันฟัง ถึงเรื่องของการทดสอบข้อมูลและกระบวนการทำงานในระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธี Test Data (TDM) ว่า เหตุใดหรือมีความจำเป็นใดที่ต้องใช้วิธี Test Data ในการตรวจสอบ และวิธีการดังกล่าวจะนำมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบได้อย่างไร ซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าในรายละเอียดของ TDM ต่อ แต่เนื่องจากรายละเอียดนั้นค่อนข้างเยอะ ผมจึงขอนำเสนอเป็นตอน ๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ

Test Data คือ อะไร

Test Data เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้น เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน และการควบคุมของโปรแกรมระบบงาน โดยนำข้อมูลที่สมมติขึ้นไปประมวลผลกับโปรแกรมที่องค์กรใช้งานอยู่จริง แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่ผู้ตรวจสอบคำนวณหรือคาดไว้ล่วงหน้า ด้วย Manual ดังรูป

Test Data Method

การสร้างข้อมูลตัวอย่างทดสอบ (Audit Test Data)
การใช้ตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพของโปรแกรม เป็นเทคนิคเบื้องต้นในการเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างหนึ่ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ผู้ตรวจสอบจะให้ความเชื่อถือต่อโปรแกรมที่ใช้งาน หากผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ

ผู้ตรวจสอบจะใช้เทคนิค Test Data ในการทดสอบ และตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ขั้นตอนและวิธีการในการอนุมัติรายการข้อมูลนำเข้า การหาสาเหตุของข้อผิดพลาด และการควบคุมระบบงาน
2. ความสมเหตุสมผลของขั้นตอนการประมวลผล และการควบคุมการสร้างและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลหลัก
3. ความถูกต้องในการทำงานของโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ เช่น ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่าย ค่าเสื่อมราคา
4. การบันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม

ขั้นตอนการจัดทำ Test Data และตัวอย่าง

1. ขั้นตอนการจัดทำ Test Data

1.1. กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของากรทดสอบในแต่ละเรื่องของกิจกรรม ที่พิจารณาว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
1.2. กำหนดจำนวนรอบเวลาบัญชีหรือข้อมูล (Cycle) ที่จะใช้ในการทดสอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการทดสอบที่กำหนดไว้
1.3. สร้างเงื่อนไขหรือประเภทของรายการที่จะทดสอบให้สัมพันธ์กับเป้าหมาย ให้สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะออกมาได้
1.4. จัดเตรียมข้อมูลที่จะทดสอบตามเงื่อนไขที่ได้สร้างไว้ และจำแนกตามรอบเวลา (Cycle) ที่ได้กำหนดไว้
1.5. คำนวณผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับด้วย Manual (ขั้นตอนนี้จะเป็นการฝึกฝน และเพิ่มพูนความเข้าใจของผู้ตรวจสอบ ต่อระบบงานที่ตรวจสอบได้โดยละเอียด)
1.6. ประมวลผลข้อมูลทดสอบที่ได้เตรียมไว้ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในการประมวลงานตามปกติ
1.7. ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยนำไปเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับตามที่คำนวณได้ด้วย Manual
1.8. สรุปผลการทดสอบและระบุจุดอ่อนที่พบ ซึ่งผู้ตรวจสอบจะต้องระบุสาเหตุของจุดอ่อนแต่ละประเด็น และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข

โปรดติดตามขั้นตอนต่อไปในครั้งหน้านะครับ

 

Leave a Reply