การวางแผนการตรวจสอบทางด้าน IT Audit – General Control และ Application Control ในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ)

วันนี้นะครับ ผมยังไม่อธิบายอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่ให้ท่านได้เห็นแผนภาพกระบวนการตรวจสอบ ต่อจาก 2 ครั้งที่ผ่านมา เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอท่านได้โปรดใช้ดุลยพินิจ และประเมินภาพการตรวจสอบ ในภาคปฏิบัติจริงของท่าน ในแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบว่า แต่ละขั้นตอน แต่ละกระบวนการตรวจสอบ ท่านต้องการหลักฐานอะไรในการตรวจสอบ และทดสอบการควบคุมต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการที่ท่านดำเนินการอยู่ จะมีผลกระทบต่อการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไปอย่างไร ต้องการหลักฐานอะไรที่สนับสนุนเป้าประสงค์ในการตรวจสอบ และขอบเขตในการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้ง และถ้าท่านพบจุดอ่อนในกระบวนการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในกระบวนการตามแผนภาพการตรวจสอบนั้น ท่านจะดำเนินการในขั้นตอนนั้น และขั้นตอนต่อไปอย่างไร

การวางแผนการตรวจสอบในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ มีมุมมองต่าง ๆ ที่อาจอธิบายได้ในลักษณะต่าง ๆ กันอีกมากพอสมควร เช่น ความซับซ้อนของระบบคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่แตกต่างกัน และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกันมาก ก็มีผลอย่างสำคัญยิ่งต่อการวางแผนการตรวจสอบ นะครับ

 

Leave a Reply

https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/