ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ IT เบื้องต้นโดยย่อบางประการ (ต่อ)

ในครั้งก่อน ท่านผู้อ่านก็ได้ทราบถึงประเภทของการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์กันแล้วนะครับ ว่าได้มีการจัดแบ่งประเภทเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานคอมพิวเตอร์ หรือเรียกว่า General Control ซึ่งเป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานคอมพิวเตอร์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือ Application Controls ซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

สำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอแผนภาพการตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application Audit) ซึ่งอาจจะเคยได้นำเสนอไปแล้ว ก็ถือเป็นการทบทวนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ต่อเนื่องและเห็นภาพขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบ IT ในเบื้องต้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ

การตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กาตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการสอบทานการควบคุมภายในที่สำคัญ
แม้ว่าในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ จะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบแต่ลักษณะการประเมินการควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบจะเปลี่ยนแปลงไป

ในระบบที่ทำด้วยมือนั้น มักเน้นการทำ Substantive Test ซึ่งเป็นการทดสอบรายการทางการเงิน เพราะการใช้คนในการประมวลผลข้อมูล ย่อมมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงสูง ดังนั้น การใช้ Substantive Test จะช่วยลดความเสี่ยงได้มาก

แต่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกลนั้น สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางธุรกิจได้รับการออกแบบให้ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนจากการเน้นตรวจ Substantive Test ไปเป็นการประเมินการควบคุมภายในแทน ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ

1. ความสม่ำเสมอของการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการประมวลผลจะมีความสม่ำเสมอด้วย

2. การตรวจสอบที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ในลักษณะของการทำ Substantive Test นั้นทำได้ยากขึ้น เพราะหลักฐานการตรวจสอบต่าง ๆ ตลอดจน Audit Trail ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก และหลาย ๆ กรณีก็ไม่อาจกระทำการตรวจสอบแบบ Manual ได้ด้วยวิธีการปกติ

3. ผู้ตรวจสอบถูกกำหนดให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นในการตรวจสอบความเพียงพอของการควบคุมภายใน

ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะของตน ในการประเมินการควบคุมภายในของธุรกิจที่มีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะมีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ควรมีการกำหนดเป้าหมายเฉพาะในการตรวจสอบเสียก่อน เพราะจะช่วยให้ทำการตรวจสอบได้โดยมีประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ที่ดีในการประเมินผลการตรวจสอบได้อีกด้วย

ผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ ๆ ที่จะช่วยในการตรวจสอบธุรกิจที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิผล ทักษะทาง IT ของผู้ตรวจสอบแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไป แต่สำหรับทั้งทีมงานแล้วต้องมีทักษะทาง IT ที่เหมาะสมและเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ผู้ที่ควบคุมหรือสอบทานงานตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติลึกไปทางด้านเทคนิคเพียงพอแก่การสอบทานงานของผู้ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ได้

ในที่สุดแล้ว ผู้ตรวจสอบจะไม่สามารถทำงานเหล่านี้ทั้งหมดได้ตามลำพัง จากความก้าวหน้าอันรวดเร็วจำเป็นต้องให้ผู้บริหารและผู้ใช้ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน IT และผู้บริหาร ผู้ใช้ และบุคลากรฝ่าย IT เอง ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานระบบงานและการควบคุมด้วย

 

Leave a Reply

https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/