ความเสี่ยงกับมุมมองของการติดตามของผู้บริหาร และการตรวจสอบ – ด้านกลยุทธ์ ตอน 4

ในการจัดระดับความเสี่ยงจะต้องปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการตรวจสอบ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดระดับก่อนการตรวจสอบนั้น ก็เพื่อระบุประเด็นที่มีความเสี่ยงตามข้อมูลที่มีอยู่ และเพื่อจัดสรรทรัพยากรและเวลาในการออกตรวจสอบให้สอดคล้องกัน ส่วนการจัดระดับภายหลังการตรวจสอบนั้น เพื่อระบุระดับความเสี่ยงขององค์กรที่บ่งชี้ถึง ระดับความสําคัญที่ผู้กํากับดูแลต้องให้ความเอาใจใส่ ติดตามและดําเนินมาตรการแก้ไข

การจัดระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การจัดระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร หรือผู้ที่อยู่ในตําแหน่งงานที่สําคัญ หลังจากการตรวจสอบครั้งก่อน มีผลกระทบต่อองค์กรเพียงเล็กน้อย องค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สมมติฐานหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ มีความสมเหตุสมผล และแผนสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และตําแหน่งในตลาดขององค์กรเป็นอย่างดี

การวางแผนกลยุทธ์มีความน่าเชื่อถือ มีส่วนของผู้ถือหุ้นหรือมีเงินกองทุนที่มั่นคง บุคลากร ระบบงาน และการจัดการรองรับเพียงพอสําหรับอนาคต มีระบบการบริหารความเสี่ยงและแผนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายกลยุทธ์มีความชัดเจน และสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารเป้าหมายกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรอย่างทั่วถึง และมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

การตัดสินใจทางกลยุทธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก จะมีผลกระทบต่อองค์กรเพียงเล็กน้อย

ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร หรือผู้ที่อยู่ในตําแหน่งงานที่สําคัญ หลังจากการตรวจสอบครั้งก่อนมีผลกระทบต่อองค์กรพอสมควร โดยไม่มีนัยสําคัญ

องค์กรควรมีการวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ สมมติฐานหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนมีความสมเหตุสมผล และแผนสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และตําแหน่งในตลาดขององค์กรอย่างเพียงพอ

การวางแผน และกําหนดกลยุทธ์ มีส่วนของผู้ถือหุ้นหรือมีเงินกองทุนที่มั่นคง บุคลากร ระบบงาน และการจัดการรองรับอย่างเพียงพอสําหรับอนาคต ระบบการบริหารความเสี่ยงและแผนการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายกลยุทธ์อาจอยู่ในลักษณะเชิงรุก แต่สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสื่อสารเป้าหมายกลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กรอย่างเหมาะสม และมีการนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

ผลกระทบจากการตัดสินใจทางกลยุทธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก ไม่มีนัยสําคัญต่อองค์กร

ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์สูง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร หรือผู้ที่อยู่ในตําแหน่งงานที่สําคัญ หลังจากการตรวจสอบครั้งก่อน มีผลกระทบที่มีนัยสําคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สมมติฐานหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ไม่สมเหตุสมผล และแผนงานไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และตําแหน่งในตลาดขององค์กรอย่างเพียงพอ

หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น บุคลากร ระบบงาน การจัดการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และแผนการดําเนินงานไม่สามารถรองรับการปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างเพียงพอ เนื่องจากการเติบโตหรือการขยายตัวของธุรกิจที่มากเกินไป การขยายตัวนี้ หากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อรายได้และเครดิตขององค์กร กลยุทธ์อาจไม่สอดคล้องกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ หรือไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีการสื่อสารเป้าหมายกลยุทธ์ และวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจนทั่วทั้งองค์กร ไม่ได้นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างเพียงพอหรือนําไปปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิผล

การตัดสินใจทางกลยุทธ์หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมากต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

ตัวอย่างการจัดระดับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

 

Leave a Reply