วิสัยทัศน์ มาก่อน นโยบายและกลยุทธ์เสมอ…

vision

หากประเทศ หรือองค์กรใด ขาดวิสัยทัศน์ที่มีลักษณะเป็นเข็มทิศ นำนาวาของประเทศและขององค์กรไปสู่เป้าประสงค์ในระยะยาว เช่น “ในปี พ.ศ. 2575 ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว” แต่ไปกำหนดนโยบายที่ตามด้วยกลยุทธ์ รวมทั้งแผนงานและโครงการต่าง ๆ ถึงจะมี KPI และ KRI เป็นตัวกำกับและตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานที่ดูเหมือนจะดี และเป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการที่ดีนั้น น่าจะมีปัญหาการบูรณาการของการหล่อหลอมนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่ดีและเหมาะสม และมีคุณภาพ โดยการใช้ทรัพยากรของประเทศและองค์กรอย่างมีคุณค่าที่แท้จริง

ทั้งนี้ก็เพราะประเทศหรือองค์กรนั้น ยังขาดวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นธงหลักและจำเป็นอย่างยิ่งที่นาวาของรัฐ และองค์กรที่มีประชาชน หรือผู้ที่อยู่นาวาลำนั้น ต้องช่วยกันขับเคลื่อนเป้าประสงค์ต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน สิ่งนั้นคือ “วิสัยทัศน์”

ในการบริหารจัดการองค์กรโดยทั่วไป มีการกล่าวกันไว้ว่า หากขาดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน ประเทศหรือองค์กรก็ไม่น่าจะบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่ดีได้ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี ทั้งในมุมมองของ CG และ ITG ที่ก้าวไปสู่ GRC ซึ่งเป็นการบริหารแบบบูรณาการ ในลักษณะที่เรียกว่า Integrity – Driven Performance ซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้ว และหากมีโอกาสผมจะได้มาแบ่งปันข้อมูลในมุมมองอื่น ๆ ต่อไปนะครับ

 

Leave a Reply