องค์รวมของการบริหาร CG + ITG & GRC และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

หลังจากที่ได้พูดคุยกันถึง เรื่องแนวคิดและความเข้าใจในบางมุมมองของความหมาย ของคำว่า GRC ซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารในลักษณะ Consolidated – Single Framework เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจและมองเห็นภาพของ GRC ในมุมมองที่แตกต่าง และนำเสนอควบคู่กันไปกับมุมมองขององค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับ Corporate Governance – CG และ ITG เมื่อครั้งที่ผ่านมานั้น

สำหรับวันนี้ผมจะขอนำเสนอแผนภาพที่อธิบายถึง องค์รวมของโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจในภาพโดยรวมของการบริหารตามหลัก CG ที่ผมคาดว่าแผนภาพนี้จะแสดงให้เห็นภาพกว้างได้ชัดเจนกว่าการให้คำอธิบายที่ค่อนข้างเข้าใจยากกว่าดังเช่นเคย

 

Leave a Reply

https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/