เกณฑ์การประเมินผลการบริหารการจัดการสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2553 (ต่อ)

ครั้งที่แล้ว ผมได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจ ในส่วนที่ 2 โดยได้นำเสนอประเด็นที่ต้องพิจารณาด้านระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงไปแล้ว ในวันนี้ผมจะนำเสนอต่อถึงการพิจารณาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายในครับ

2.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

2.3.1 การนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่ารัฐวิสาหกิจปฏิบัติได้ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน

ระบบสารสนเทศสามารถนำมาช่วยสนับสนุนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อทำให้กระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทางด้านการควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศสนับสนุนวิธีการดำเนินงาน โดยการทำงานของบุคลากรจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบที่ต้องถูกควบคุมผ่านระบบฯ หรือได้รับการอนุญาตจากระบบฯ ซึ่งจะต้องทำตามหลักเกณฑ์ /วิธีการ / เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นผลมาจากความสามารถของระบบสารสนเทศที่สามารถกำหนดวิธีการปฏิบัติงานโดยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทางด้านการตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศสามารถนำมาใช้ในการสอบทานความถูกต้องของการดำเนินงาน เนื่องจากความสามารถของระบบสารสนเทศในการประมวลผล การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลได้อย่างเที่ยงตรงเพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงเมื่อต้องการ นอกจากนี้ตัวระบบสารสนเทศ สามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้โดยทันทีทำให้สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

แนวทางโดยสรุป : การนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้เพื่อช่วยในการทำงานด้านควบคุมภายในและตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ โดยการปรับนำมาใช้ในองค์กรอย่างเหมาะสม และการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อสร้างมั่นใจได้ว่าระบบบัญชีที่ใช้มีความเหมาะสมกับองค์กร โดยสามารถเรียกดู/ตรวจสอบข้อมูลได้ตามต้องการ

ตัวอย่าง : การนำระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ทางด้านการควบคุมภายใน เช่น
– การบันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันทรัพย์สินไม่ให้สูญหายโดยการเบิกของจากคลังพัสดุที่มีการบันทึกอุปกรณ์แต่ละรายการอย่างละเอียดและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
– การกำหนดวงเงินของการอนุมัติตามตำแหน่งหรือหน้าที่ โดยต้องผ่านการทำรายการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่มีการตั้งกฎเกณฑ์ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาควบคุมกระบวนการทำงาน / การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อบังคับที่ได้กำหนด
– การกำหนดให้ต้องมี Login และการใส่รหัสผ่าน (Password) เมื่อมีการใช้งานในแต่ละวัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่สามารถเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลขององค์กรได้
– การกำหนด Firewall ทั้งระดับเครือข่าย (Network) และโปรแกรมระบบงาน (Application) เพื่อควบคุมข้อมูลหรือข้อมูลแปลกปลอมเข้ามาในระบบ (อ้างอิงจาก : เอกสาร “ แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยการให้บริการทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”, ธนาคารแห่งประเทศไทย)

การนำระบบสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทางด้านการตรวจสอบภายใน เช่น
-การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เฃ่น โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการตรวจสอบภายในมาใช้ในการช่วยตรวจสอบความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต แทน/ควบคู่กับการทำงานโดยมนุษย์
– ในส่วนของระบบบัญชีที่นำมาใช้ในองค์กรสามารถแยกรายการได้ตามความต้องการและสามารถตรวจสอบหรือเรียกดูข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น สามารถเรียกดูข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของระดับฝ่าย หรือสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตามสมควรกับองค์กร เช่น ตามระบบ ABC (Activity Based Costing)
– การออกแบบการตรวจสอบข้อมูลเข้าขณะนำเข้าระบบ เช่น การออกแบบการให้รหัสตรวจสอบ (Self-checking Digit Coding) เพื่อให้เครื่องรับข้อมูลทราบทันทีว่ามีข้อมูลที่กำลังป้อนเข้ามามีความผิดพลาด

ในกรณีที่แผนงานไม่ชัดเจน หรือ ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับหัวข้อประเมิน จะพิจารณาจาก :
– ผลการตรวจสอบภายใน (ทั้งองค์กร) ที่ผ่านมาในปี 2549 และย้อนหลัง ถึงอุปสรรคหรือการดำเนินการใดไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือไม่ รวมทั้งผลการตรวจสอบภายในทางด้านการเงินและบัญชี (ทั้งองค์กร) ที่ผ่านมาในปี 2549 และย้อนหลังในประเด็นปัญหาที่พบ
– การดำเนินการพิจารณาปัญหา/แก้ไขปัญหา โดยพิจารณาเฉพาะกรณีที่สามารถนำระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในการดำเนินการได้ ซึ่งควรครอบคลุมการพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้
• Compliance Audit
• Operation Audit
• Efficiency Audit

2.3.2 ระบบที่ช่วยการควบคุมและการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยและข้อมูลมีความถูกต้อง (Computer Audit)

ในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบฯ ที่นำมาใช้มีความปลอดภัยและถูกต้องจึงต้องมีการควบคุมและควบคู่ไปกับการตรวจสอบ โดยครอบคลุมในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กรดังนี้
– การควบคุมกระบวนการพัฒนาระบบงาน (Implementation controls) ตรวจสอบกระบวนการพัฒนาระบบงานในจุดต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการพัฒนาฯ อยู่ในความควบคุมและการบริหารที่ดี การตรวจสอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ควรที่จะมีการตรวจสอบทบทวนอย่างเป็นทางการ ในแต่ละขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้และผู้บริหารมีโอกาสยอมรับหรือปฏิเสธระบบงานเป็นระยะก่อนที่ระบบงานจะพัฒนาเสร็จเรียบร้อย การตรวจสอบระบบงานควรจะตรวจการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาฯ และนำทฤษฎีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนมาใช้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การตรวจสอบจะต้องคำนึงถึงการประกันคุณภาพในระหว่างที่ทำการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงระบบงาน และการทดสอบระบบงาน รวมทั้งเอกสารประกอบระบบงานนั้น
– การควบคุมซอฟต์แวร์ (Software Control) มีความจำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ที่นำมาใช้ประกอบระบบงาน การควบคุมซอฟต์แวร์ตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ระบบและป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานเนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบมีความสำคัญต่อการควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์อื่น ๆ และเป็นตัวที่เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยตรง
– การควบคุมทางกายภาพ (Physical hardware controls) เป็นการป้องกันทางกายภาพเพื่อไม่ให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ และตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ทุกชนิด การป้องกันนี้รวมไปถึงการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันไม่ให้อุณหภูมิและความชื้นในห้องเก็บอุปกรณ์สูงหรือต่ำเกินไป การป้องกันข้อมูลเสียหายด้วยการทำสำเนาข้อมูล การรักษาให้ฮาร์ดดิกส์สามารถให้บริการได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เป็นต้น
– การควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer operations controls) ประยุกต์ใช้กับงานของฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้ซอฟต์แวร์ การทำสำเนาข้อมูลและการฟื้นสภาพข้อมูลในกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงานตามปกติ เป็นต้น
– การควบคุมความปลอดภัยข้อมูล (Data security controls) เป็นการปกป้องข้อมูลที่มีค่ายิ่งขององค์กรที่เก็บอยู่ในดิกส์หรือเทปหรืออุปกรณ์ใดก็แล้วแต่ ให้พ้นจากการใช้งาน การเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การปกป้องนี้ต้องทำทั้งในขณะที่แฟ้มข้อมูลกำลังถูกใช้งานและเก็บรักษาไว้ ในสภาพการทำงานที่ข้อมูลมีการป้อนเข้ามาจากเครื่องเทอร์มินอล ข้อมูลที่แปลกปลอมเข้ามาจะต้องถูกกำจัดออกจากระบบ
– ระเบียบวินัยผู้บริหาร มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Administrative disciplines, standards, and procedures) หมายถึงการกำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวินัยในการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรักษาความปลอดภัยทั่วไปและการรักษาความปลอดภัยโปรแกรมประยุกต์ได้รับการจัดตั้งและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

ตัวอย่าง : ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย เช่น
1) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มมาตรฐานในการรับส่งงานระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ (Users)
2) การสอบทานกระบวนการหรือวิธีการจัดเก็บเอกสารหรือ media ที่ใช้ประกอบการออกแบบระบบงาน รวมทั้งวิธีการเก็บหรือดูแลรักษา Source Program อย่างสม่ำเสมอ
3) จัดให้มีระบบการบำรุงรักษาที่ต่อเนื่องเหมาะสมและครอบคลุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกประเภท
4) กำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมการติดตั้งหรือการนำ software จากภายนอกเข้ามาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
5) กำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษาทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงานและฐานข้อมูลที่สำคัญ
6) การปรับปรุงพัฒนาระบบและสิทธิหรือ User ID ในการเข้าถึงระบบงานและระบบข้อมูลเป็นระยะ
7) จัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลหรือเอกสารที่จะนำเข้าระบบ รวมทั้งจัดให้มีการรายงานจากโปรแกรมระบบงานสำหรับใช้ในการตรวจสอบหรือสอบทานความถูกต้องของข้อมูลก่อนการส่งต่อ
8) กำหนดระบบการจัดเก็บและสำรองแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล และรายงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
9) กำหนดให้มีวิธีการ Backup หรือทำสำเนา Source Program ระบบงานและเอกสารประกอบที่สำคัญอย่างน้อย 2 ชุด และแยกสถานที่จัดเก็บ รวมทั้งจัดทำทะเบียนคุมไว้เป็นหลักฐาน
10) จัดให้มีการสำรองข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเหมาะสมของแต่ละระบบงานและตามเวลาที่กำหนด เช่น จัดเก็บทุกสิ้นวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนตามความจำเป็นและความเหมาะสม
11) จัดให้มีการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สำรองไว้เป็นครั้งคราวและทำรายงานผลการทดสอบ

ในกรณีที่แผนงานไม่ชัดเจน หรือ ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับหัวข้อประเมิน จะพิจารณาจาก :
– การมีกระบวนการ Computer Audit ตามรายละเอียดข้างต้น
– การแก้ไขปัญหาหลังจากดำเนินการ Computer Audit

2.3.3 การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

ในการนำระบบสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ระบบ ERP ระบบงานธุรกิจหลัก (Core System) เป็นต้น เข้ามาใช้ในองค์กรนั้น เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าระบบฯ ที่นำมาใช้จะมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน มีความปลอดภัยและถูกต้อง ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบงานเดิม และเป็นไปตามแผนงาน / โครงการ จึงต้องมีการติดตาม ควบคุมและควบคู่ไปกับการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่มีการนำระบบสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญ มาดำเนินการหรือดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว น้ำหนักของการประเมินผลข้อนี้จะเฉลี่ยไปที่หัวข้อ 2.3.1

2.4 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล

2.4.1 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและที่บุคลากรทุกคนมีอยู่ (Competency Inventory)

เป็นระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งในระบบฐานข้อมูลนี้ นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้านแฟ้มบุคคล ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย ข้อมูลใบสมัคร ข้อมูลประวัติบุคคล ข้อมูลประวัติพนักงาน ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลการประเมินผลงาน ข้อมูลตำแหน่ง และข้อมูลการลาออกหรือขาดงานแล้ว จะต้องมีการเก็บข้อมูลด้านความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการและความสามารถของบุคลากรแต่ละคนที่องค์กรมีอยู่ (Competency Inventory) โดยจะมี Basic Competencies สำหรับแต่ละงาน คือ Know-How, Problem Solving, และ Accountability ซึ่ง Know-How จะประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านบริหารจัดการ (Managerial) ด้านเทคนิค (Technical) และด้านความสัมพันธ์ (Human Relations) ส่วน Problem Solving และ Accountability นั้นสามารถมองได้หลายมิติ ขึ้นอยู่กับประเภท และความสำคัญของแต่ละงาน

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร นั้นจะต้องมีระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล (Human Resource Database Management System) โดยเฉพาะเป็นระบบที่สามารถจัดการข้อมูลของพนักงาน ตรวจสอบความชำนาญเฉพาะด้านของพนักงานแต่ละคน การอบรม ค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

แนวทางโดยสรุป : เป็นระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (HR Database) ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการ และความสามารถของบุคลากรแต่ละคนที่องค์กรมีอยู่ (Competency Inventory)

ตัวอย่าง : ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลนี้สามารถให้ข้อมูล ด้านความสามารถเฉพาะด้านของบุคลากรทุกตำแหน่งที่องค์กรต้องการ และความสามารถของบุคลากรแต่ละคน ที่องค์กรมีอยู่ (Competency Inventory) ได้ เช่น หากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมีความสามารถด้านสารสนเทศ ก็จะต้องสามารถมีข้อมูลที่ระบุได้ว่า เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในสายงานใด เช่น สายงาน Database สายงาน Network และสายงาน Web Application ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการทำงานด้านสารสนเทศเกิดขึ้น ทางองค์กรก็สามารถที่จะมีข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ได้ว่า ควรมีการปรับปรุงวิธีการทำงาน ควรจะจัดอบรมความรู้ในเรื่องงานด้านสารสนเทศ หรือการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะด้านเป็นพิเศษเข้ามาทำงาน หรือหากองค์กรมีนโยบายใหม่เข้ามา และมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสารสนเทศด้วย ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลนี้ก็จะสามารถระบุได้ว่า บุคลากรคนใดที่มีความชำนาญด้านสารสนเทศเป็นพิเศษ ทำให้สามารถจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่แผนงานไม่ชัดเจน หรือ ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับหัวข้อประเมิน จะพิจารณาจาก :
– มีการเก็บข้อมูล Competency ครบทุกคน และชนิดของข้อมูลที่เก็บมีความเหมาะสม และสามารถค้นหาบุคลากรตาม Competency ทีต้องการได้

2.4.2 การยกระดับความรู้และความสามารถของ CEO / CFO / CIO ในการผนวกรวมการจัดการด้านเทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร

กระบวนการหรือวิธีการในการยกระดับความรู้และความสามารถของ CEO / CFO / CIO ในการผนวกรวม การจัดการร่วมกันระหว่างกระบวนการหรือแผนที่เป็นรูปธรรม ด้านเทคโนโลยีกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีวิธีการส่งเสริมความรู้ให้กับ CEO / CFO / CIO เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาองค์กรได้อย่างคุ้มค่า และไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร

โดยอาจจะมีกระบวนการวิธีการที่แตกต่างกันในการให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่ CEO / CFO / CIO ซึ่งจะให้ความสำคัญทางด้านประโยชน์ของสารสนเทศ และแนะนำถึงการนำมาสารสนเทศนี้มาใช้ในองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือภารกิจหลักขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรโดยมีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุน ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสัมมนา หรือใช้วิธีแบบ Online Training เป็นต้น

แนวทางโดยสรุป : การยกระดับความรู้ให้กับ CEO / CFO / CIO เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาองค์กรได้อย่างคุ้มค่า และไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายขององค์กร

ตัวอย่าง : การส่งเสริมความรู้ให้กับ CEO / CFO / CIO เช่น จัดนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่หน่วยงานด้านสารสนเทศเป็นผู้คัดเลือก โดยให้มีการนำเสนอผ่านทางระบบ Video Conference ซึ่งอาจจะชี้ให้เห็นได้ด้วยว่า หากนำสารสนเทศ อย่าง Video Conference มาใช้ในการประชุมแล้วสามารถที่จะลดระยะเวลา ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรได้ ซึ่ง CEO / CFO / CIO ที่ได้เรียนรู้ จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้าไปผนวกกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กร อาทิเช่น การวางนโยบายขององค์กรในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทางไกล (Telecommunication) เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ขึ้นกับสถานที่ ระยะทาง และเวลา

ในกรณีที่แผนงานไม่ชัดเจน หรือ ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับหัวข้อประเมิน จะพิจารณาจาก :
– มีแผนการอบรมที่ชัดเจนสำหรับผู้บริหารแต่ละท่าน (CEO, CFO, CIO)
– การนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม หรือนำมาใช้เป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร

2.4.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและรองรับระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่

ระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ได้นำเข้ามาสู่องค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรและปรับเปลี่ยนให้ทันตามเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม มักจะพบปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อบุคลากรไม่มีความพร้อมที่จะใช้ระบบงานใหม่เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวยังคงคุ้นเคยกับการทำงานลักษณะเดิม ทำให้เสียโอกาสในการใช้ระบบให้มีประสิทธิภาพและเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในส่วนดังกล่าว ดังนั้นรัฐวิสาหกิจควรหาแนวทางเพื่อให้บุคลากรมีความคุ้นเคยและปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อรองรับกับระบบที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

แนวทางโดยสรุป : การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจ และสามารถใช้ระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่

ตัวอย่าง : หากองค์กรมีระบบสารสนเทศใหม่ หรือมีใช้อยู่แล้วในองค์กร แต่จากการสำรวจพบว่า บุคลากรยังไม่สามารถใช้ระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจ และสามารถใช้ระบบสารสนเทศที่องค์กรมีอยู่จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีได้ โดยอาจจะใช้วิธีของการจัดอบรม หรือ การสอนในรูปแบบของ Online Training หรือ e-Learning เพื่อให้บุคลากรสามารถที่จะศึกษา เรียนรู้ และใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยด้านสารสนเทศแห่งหนึ่งต้องการให้อาจารย์และผู้ช่วยสอนสามารถทำ e-Learning ในรายวิชาที่อาจารย์คนนั้น ๆ สอนด้วยตนเอง โดยการนำคู่มือวิธีการทำ e-Learning ขึ้นบน Intranet ภายในมหาวิทยาลัย อาจารย์และผู้ช่วยสอนสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในรายละเอียดของ Code ในโปรแกรมที่ใช้สร้าง เช่น Dreamwaver การสร้างและใช้ Template รวมทั้ง Format ต่างๆ โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อวิดีโอ อย่างเช่น Microsoft Producer, Microsoft Ulead และอื่นๆเป็นต้น ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพื่อทำ e-Learning โดยเฉพาะ และยังเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่แผนงานไม่ชัดเจน หรือ ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับหัวข้อประเมิน จะพิจารณาจาก :
– มีการฝึกอบรมและการประเมินหลังการฝึกอบรมว่า USER ใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศอย่างเต็มศักยภาพเพียงใด

ครั้งหน้าเราไปต่อประเด็นการพิจารณาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และระบบสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรกันครับ

 

Leave a Reply

https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/