แนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับ GRC ในมุมมองต่างๆ

ครั้งก่อน ๆ ผมได้พูดถึงบางมุมมองของการก้าวไปสู่ CG หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่อธิบายโดยแผนภาพ เพื่อให้เห็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) มาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่จบนะครับ เกรงว่าท่านผู้อ่านจะเบื่อในแนวทางการนำเสนอโดยใช้แผนภาพ ซึ่งความจริงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในหลักการบริหาร CG ที่มีผู้บริหารหลายท่านยังมีมุมมองที่แตกต่างกันไป ก่อนที่จะก้าวไปสู่การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ตามหลักการของ COSO – ERM + การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และการติดตามผล

วันนี้ผมจะหักมุมในแนวการเสนอจากกรอบของ CG ที่เป็นแผนภาพมาสู่การอธิบาย GRC ที่เกี่ยวข้องกับ CG และ ITG ก่อนจะกลับไปสู่เรื่องของ CG ในลักษณะของแผนภาพต่อไป เนื่องจาก GRC ในปัจจุบันมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก และมีหลายท่านให้ข้อสังเกตว่า ยังเข้าใจในเรื่องความหมายของ GRC ที่แตกต่างกัน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไม่ได้ง่ายนัก ผมจึงขออธิบาย GRC เพิ่มเติม จากที่เคยอธิบายสั้น ๆ มาแล้ว ดังนี้

GRC มีความหมายในแต่ละคำที่เกิดจาก G + R + C ที่ส่วนใหญ่เราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับ แต่ความหมายโดยรวม ซึ่งนำทั้ง 3 คำมารวมกัน มีนัยและความหมาย แนวความคิด แนวการปฏิบัติ แนวการควบคุม และแนวการตรวจสอบ รวมทั้งการติดตามผลที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดของ GRC ในความหมายใหม่ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งจะมีนัยทาง Integreted GRC มากกว่า G + R + C ที่มีลักษณะและแนวความคิดแบบ SILO หรือแยกความคิด ความเข้าใจ และการปฏิบัติออกเป็นส่วน ๆ ตาม G + R + C ดังเดิม โดย:

GRC เป็น
– ทิศทางใหม่สำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกคน มิใช่ CIO หรือผู้บริหารระบบสารสนเทศ
– C-Levels ทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจในการผลักดันแนวความคิด GRC ให้เป็นผลการปฏิบัติงานจริง
– Leadership/ผู้นำ ที่มี Competencies ที่แท้จริง เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ
– องค์กรต้องมี นโยบาย + กลยุทธ์ รวมทั้งแผนงานในการใช้หรือบริหารทรัพยาการ ตามแนวคิด GRC
– Standard & Best Practice & เทคโนโลยีจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้เกิด Integrated – Driven Pefermance
– การหลอมรวมการบริหารในมุมมองของ GRC ทั้ง G + R + C ต้องเกิด Intergrated G + R + C ทั้งธุรกิจ (Holistic Framework) จะสามารถสร้าง
คุณค่าเพิ่ม และยกระดับการแข่งขันให้กับองค์กร + ระดับชาติได้อย่างสำคัญ

ยังมีตอนต่อไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้าใจในมุมมองต่าง ๆ ของ GRC, Integrated GRC วัตถุประสงค์และประโยชน์ของ GRC ซึ่งจะได้กล่าวในตอนต่อ ๆ ไปนะครับ

 

Leave a Reply

https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/