Archive for มีนาคม 19th, 2009

แนวทาง/กรอบ/คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

หลังจากที่ได้เข้าใจในความหมายของความเสี่ยง แนวคิดและมุมมองการบริหารความเสี่ยงกันไปพอสมควรแล้ว ผมจะขอพูดถึงกรอบของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งกรอบการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ทุกหน่วยงานในองค์กรมีวิธีการในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลสูงสุด

กรอบการบริหารความเสี่ยงควรประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

กรอบการบริหารความเสี่ยง

กรอบการบริหารความเสี่ยง

– วัฒนธรรมองค์กร (Culture)
ในการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ระดับขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงควรกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และชี้แจงสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบเพื่อจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

– โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง (Structure)กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และระบุหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจน โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร

– กระบวนการ (Process)ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงกระบวนการให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ

– ปัจจัยพื้นฐาน (Infrastructure)มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
 บุคลากรที่มีความสามารถ
 วิธีการวัดผลการดำเนินงาน
 การให้ความรู้และฝึกอบรม
 ช่องทางในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 วิธีการสอบทานคุณภาพเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กร สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/