Archive for สิงหาคม 15th, 2009

ผลการสอบทุจริต “ธอส.” และข้อสังเกตในการบริหารความเสี่ยงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ในบางมุมมอง

ก่อนผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตที่ ธอส. จะเปิดเผยทางสื่อมวลชน ผมได้เคยกล่าวถึงกรณีทุจริตที่ ธอส. โดยกล่าวถึงหลักการกว้าง ๆ ว่า การทุจริตทุกประเภทมีเพียง 3 ประเด็นเท่านั้นที่ให้พิจารณา ก็คือ คน + กระบวนการทำงาน + เทคโนโลยี ที่ใช้คำย่อ ๆ ว่า PPT – People – Process – Technology

การประเมินตนเองของผู้บริหารในมุมมองของการควบคุม Operational Risk และ Business Risk

การประเมินตนเองของผู้บริหารในมุมมองของการควบคุม Operational Risk และ Business Risk

ผมขอทบทวนภาพที่คิดว่ามีคุณค่าอย่างยิ่ง สำหรับคณะกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบของทุกองค์กร และอาจรวมถึงคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากจะได้เห็นภาพที่ผมเคยแสดงไว้แล้ว และขอนำมาแสดงซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจความเสี่ยงจาก PPT ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการดำเนินงาน และความเสี่ยงในการบริหารของทุกองค์กร ที่มีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ของความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ ในการบริหารงานทั้งหมดขององค์กร

เพราะความเสี่ยงจากการจัดการที่แท้จริงในทุกระดับของการบริหารก็คือ ความเสี่ยงในการปฏิบัติการ หรือความเสี่ยงในการดำเนินงาน ซึ่งแท้จริงแล้ว อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงในการบริหารงานโดยแท้ ที่เกิดจาก PPT ในภาพโดยรวม อาจอธิบายได้โดยแผนภาพ ดังนี้

วิวัฒนาการจากมุมมองของ Operational Risk พัฒนาสู่ Business Risk ที่เชื่อมต่อเข้ากับการ Design และการกำหนด Strategy ที่ต้องเข้าใจถึง Culture และการบริหารทางด้าน Architecture ระหว่าง PPT กับ Design/Strategy

วิวัฒนาการจากมุมมองของ Operational Risk พัฒนาสู่ Business Risk ที่เชื่อมต่อเข้ากับการ Design และการกำหนด Strategy ที่ต้องเข้าใจถึง Culture และการบริหารทางด้าน Architecture ระหว่าง PPT กับ Design/Strategy

คณะกรรมการสอบสวนกรณีการทุจริต ของ ธอส. อาจใช้ Model ดังกล่าวในการไต่สวนหาข้อมูล และสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ PPT + Strategy ตามแผนภาพข้างต้น โดยนำปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ปรากฎในการเชื่อมโยง 4 ประเด็นหลัก ๆ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการบริหาร Operational Risk และการบริหารองค์กร แบบสอดประสานและบูรณาการ ตามองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงด้วยการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่อง คือ การหลอมรวม (Emergence) การบริหารความเสี่ยงในทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ S-O-F-C และ การบริหารทรัพยากรบุคคล และกลไกหรือตัวขับเคลื่อน รวมทั้งการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

ตามที่กล่าวข้างต้นคือภาพแรกของ PPT ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร Emergence, Human Factors and Enabling & Support อย่างสอดประสานและเป็นบูรณาการ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย จะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างมกาในการขับเคลื่อนความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานขององค์กร และถ้าตรงกันข้ามก็คือ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้

จากรูปภาพที่ 2 ท่านผู้ที่สนใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน CG + ITG และเป็นองค์ประกอบหลักของ GRC ที่ผมเคยเล่าสู่กันฟังสั้น ๆ ไปแล้วก่อนหน้านี้หลายตอนนั้น ท่านกำลังจะเห็นคุณค่าจากความเข้าใจในการบริหารภายใต้ร่มของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กันไปกับการบริหารสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders) อย่างกว้างขวาง นี่คือ Value Creation ของกระบวนการจัดการที่ทุกองค์กรสามารถก้าวไปสู่จุดนี้ได้อย่างมั่นใจ หากองค์กรของท่านมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งทางด้าน IT และ Non – IT ที่สามารถวัดคุณค่าเพิ่มได้จาก Intangible Assets และ Tangible Assets ซึ่งนับวันคุณค่าเพิ่มจากการบริหาร Intangible Assets จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกองค์กร ขณะเดียวกันก็สร้างจุดอ่อนเป็นอย่างยิ่งให้กับหลายองค์กรที่ขาดความพร้อมทางด้านการบริหารและการจัดการ PPT อย่างแท้จริง

ในกรณี ธอส. หากจะมีการวิเคราะห์กระบวนการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่นโยบาย ลงมาถึงการปฏิบัติการและการตรวจสอบ ตามหลักการบริหารความเสี่ยงของกรอบ COSO – ERM อย่างน้อยก็จะพบกับข้อสังเกตและจุดอ่อนของกระบวนการทำงาน ที่ปรากฎในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจจริงของ ธอส. ที่ปรากฎตามข่าวหนังสือพิมพ์ ซึ่งผมจะขอนำมาเปรียบเทียบพื่อการศึกษาให้แก่ท่านผู้ที่สนใจในครั้งต่อไป

จากแผนภาพที่ 2 ซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการบริหารจัดการด้าน PPT ไปสู่กระบวนการออกแบบระบบ และการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ ธอส. เป็นอย่างมาก ถึงกรณีระบบ CBS – Core Banking System ที่มีกระบวนการทำงาน (Process) ที่มีจุดอ่อนหลายประการผสมผสานกับบุคลากรที่ไม่จงรักภักดีต่อองค์กร รวมทั้งกระบวนการบริหารขององค์กรที่น่าจะปรับปรุงได้หลายประการนั้นเป็นต้นเหตุสำคัญ (Root Cause) ของการทุจริตใน ธอส. ทั้งสิ้น

จากแผนภาพข้างต้น หากทำเป็นกรณีศึกษา (Case Study) ก็จะพบประเด็นต่าง ๆ ที่มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ขาดดุลยภาพและคุณภาพในการจัดการ ตามหลักการของ COSO – ERM หลายประการ

ขอได้โปรดติดตาม ผลสอบการทุจริต กรณียักยอกเงิน 500 ล้านบาท ของ ธอส. ในตอนต่อไปนะครับ