Archive for กันยายน 21st, 2009

ผลสอบการทุจริต กรณียักยอกเงิน 500 ล้านบาท ของ ธอส. (ต่อ)

สวัสดีครับ ในครั้งที่แล้วผมได้พูดคุยถึงเรื่องของการสอบผลการทุจริต กรณียักยอกเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ทำการตรวจสอบและเผยแพร่ผลของการทุจริต ดังที่ผมได้นำเสนอไปแล้วในบางส่วนถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้พนักงานก่อการทุจริต และในวันนี้ผมจะมาเล่าต่อว่า ทางธนาคารมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวนี้แล้ว ไปติดตามกันต่อเลยครับ

ภายหลังเกิดการทุจริต ธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงการทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ
1. การใช้ MENU HXFER, TRTRAN, TM ทำงานกำหนดให้พนักงานที่มี Work Class ตั้งแต่เกรด 9 ขึ้นไป จึงจะทำรายการได้ 1 คน ทำหน้าที่บันทึกและอีก 1 คน ทำหน้าที่ Verify ขณะนี้อยู่ระหว่าง Set Up และทดสอบระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงหัวบัญชีของ GL ประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย

2. ปรับปรุงวงเงิน เงินฝาก ถอน รายการโอน เคลียริ่ง และยอดเงินสะสมคงเหลือในมือของ Teller ระดับต่าง ๆ ใหม่ ให้มีวงเงินที่ลดลงจากเดิม

3. การทำรายการเกิน Limit ตามข้อ 2 ต้องมีการ Override รายงานโดยพนักงานเกรด 9 ขึ้นไป

4. ปรับปรุงการทำงานบันทึกรายการด้วย MENU HXFER และ TM (Transaction Maintenance) โดยกำหนดให้มีระบบควบคุมการทำรายการมี Marker Checker ทุกครั้งที่ทำรายการ

5. กำหนดหัวบัญชี GL ที่สำคัญให้เป็นหน้าที่ของ Checker ซึ่งเป็นพนักงานเกรด 9 ขึ้นไป ที่จะทำการ Post transaction เท่านั้น

กลุ่มปรับปรุงกระบวนการทำงาน
1. การหมุนเวียนพนักงานสาขาหลักไปทำงานที่ Booth/oss/สาขาย่อย สาขาหลักจะต้องทำแผนล่วงหน้า 1 เดือน ส่งให้ฝ่ายงานต้นสังกัดอนุมัติและส่งให้ CORE TEAM เพื่อปรับ Work Class

2. การขอสร้างเปลี่ยนแปลง/แก้ไข หรือยกเลิกรหัสผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ CBS กำหนดให้ ผอ.ฝ่าย/สำนัก เป็นผู้อนุมัติตามแบบฟอร์มที่กำหนด

3. การปรับปรุงกระบวนงานปฏิบัติงานของสาขาทั้งหมด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกระบวนงานปฏิบัติสาขา และคณะทำงานกระบวนการปฏิบัติงานสาขา อีก 3 คณะ เพื่อดำเนินการปรับปรุง งานการเงินสาขา งานบัญชีสาขา และงานสินเชื่อสาขา

กลุ่มการปรับปรุงรายงานและผลการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบรายละเอียดของรายการที่ทำไปแล้ว กำหนดให้ USER ใช้เมนู TI (Transaction Inquiry) ตรวจสอบรายละเอียดของรายการ

2. สายงาน IT ได้ปรับปรุงการออกรายงานสรุปยอดเดินรายการประจำวันของแต่ละสาขา โดยฝ่ายวางแผนปฏิบัติการสารสนเทศจะเป็นผู้ RUN ข้อมูลก่อนประมวลผลสิ้นวัน และให้สาขาเรียกรายงานตรวจสอบยันยอดเปรียบเทียบกับยอดรวม ในรายการยอดเดินรายการประจำวันของแต่ละสาขา ที่ใช้กระทบยอดเมื่อวันก่อน หากมียอดแตกต่างให้ตรวจสอบหาสาเหตุจากหน้าจอ CBS ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานและการอบรม
1. ธนาคารได้ปรับปรุงระเบียบปฏิบัติงานด้านการเงิน ซึ่งประกอบด้วยระบบเงินฝาก การกำหนดวงเงินรับจ่ายของสำนักงานพระราม 9 และสาขา การกำหนดวงเงินสดในเมือเกินอำนาจอนุมัติของพนักงาน การใช้เมนู TM และ MENU HXFER

2. ธนาคารได้จัดประชุมทำความเข้าใจ และหารือในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบรายงานทางการเงิน เพื่อป้องกันทุจริตเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2552

คณะกรรมการสอบสวนสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า จะเห็นว่าการปรับปรุงข้างต้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาข้อบกพร่อง และความไม่พร้อมของระบบคอร์แบงกิ้ง (Core Banking System : CBS) อันเป็นสาเหตุของการทุจริตที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุป

สำหรับเรื่องการทุจริตของ ธอส. ที่ผมได้หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้ ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาทางด้านการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบและผู้บริหารองค์กรทั้งหลาย ควรตระหนักและหาทางป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันนี้ได้เป็นอย่างดี