Archive for มิถุนายน 30th, 2010

เกร็ดการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบางประการ

ภาพโดยรวมของการบริหารความเสี่ยงที่หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งราชการอาจมีความสามารถที่แตกต่างกันมากพอสมควรนั้น สามารถปรับปรุงได้ในภาพกว้าง ๆ ที่อาจกล่าวได้โดยรวมดังนี้ คือ

1. หน่วยงานยังไม่มีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ดี เช่น ไม่สามารถกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และขาดการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการ และผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ

2. องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และควรจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงควรมีการติดตามผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3. หน่วยงานควรมีการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปัจจัยเสี่ยงบางประการเพิ่ม เติม เช่น ระดับความรุนแรงเทียบกับเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง ผลการดำเนินงานเทียบกับ Risk Appetite / Risk Tolerance ที่กำหนด และผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายในแผนการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ

4. องค์กรควรนำ Risk Map มาศึกษาและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดย Risk Map นี้ต้องแสดงถึงการกำหนดสาเหตุของความเสี่ยง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรือผลกระทบระหว่างปัจจัยเสี่ยงในระดับองค์กร และความสัมพันธ์/ผลกระทบของสาเหตุ รวมถึงการนำ Risk Map ไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม และมีการติดตามและปรับปรุงอยู่เสมอ

5. องค์กรควรมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจในโอกาสทางธุรกิจ (Opportunity) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 หลักของคำจำกัดความของความเสี่ยง คือ – ความเสี่ยงที่เป็น “อุปสรรค” ในการบรรลุเป้าหมาย – ความเสี่ยงที่เป็น “ความไม่แน่นอน” ในการบรรลุเป้าหมาย – ความเสี่ยงในการเสีย “โอกาสทางธุรกิจ” เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการวิเคราะห์ SWOT เป็นต้น

ทั้งนี้เพราะหน่วยงานต่าง ๆ มักจะเน้นการบริหารความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ได้ระบุและจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนในการ เสียโอกาสทางธรุกิจมากนัก ทำให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงขาดเป้าประสงค์ของการจัดการกับความเสี่ยงใน 2 ประการหลังไปเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานต่าง ๆ ควรจะปรับปรุงต่อไป ดังนั้น ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วที่จะต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงของตนเอง ของสายงาน และขององค์กร ซึ่งขึ้นกับหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่ องค์กรควรจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งผมจะได้นำมาเป็น Tips ในตอนต่อไปนะครับ

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/