Archive for มกราคม 10th, 2011

การให้ความสำคัญกับการกำหนด/ทบทวนเป้าหมายในเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ (6)

ข้อสังเกตในการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรในด้านการกำหนด หรือทบทวนเป้าหมายเชิงผลผลิตและผลลัพธ์ ซึ่งองค์กรควรให้ความสำคัญกับการกำหนดหรือทบทวน เป้าหมายในเชิงผลผลิต และผลลัพธ์ที่ชัดเจน ในแผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับทิศทางขององค์กร และควรมีการติดตามผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการ เช่น ความพึงพอใจของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ และควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละปีด้วย ดังแผนภาพด้านล่างนี้

การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

ครั้งหน้าไปติดตามข้อสังเกตข้อสังเกตในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การบริหารความเสี่ยงกันครับ