Archive for มกราคม 31st, 2011

Portfolio View of Risk กับการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ (8)

ในการพิจารณาความเสี่ยงเชิงบูรณาการยังเป็นเรื่องใหม่อยู่มาก ที่องค์กรต้องพิจารณาภาพรวมของความเสี่ยง (Portfolio View of Risk) ของทั้งองค์กร ซึ่งอาจเกี่ยวพันไปถึงความรับผิดชอบ หน้าที่ กระบวนการปฏิบัติงาน

การกำหนดช่วงเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ องค์กรควรพิจารณาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดค่าเบี่ยงเบนความเสี่ยง เพื่อสะท้อนถึงช่วงเบี่ยงเบนที่ยังอยู่ในวิสัยที่องค์กรสามารถจัดการได้ โดยเฉพาะควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม ในกรณีที่ปัจจัยเสี่ยงมากกว่า 1 ปัจจัยเสี่ยง เกิดขึ้นพร้อมกัน ดังนั้น ระดับความเสี่ยงสูงสุด และช่วงเบี่ยงเบนสูงสุดในภาพรวมขององค์กรยังอยู่ในวิสัยที่สามารถจัดการได้หรือไม่

Fin Corp Target