Archive for สิงหาคม, 2012

การประเมินตนเองเพื่อควบคุมความเสี่ยง – CSA / Controls Self Assessment ตอนที่ 6 รูปแบบของการประเมินตนเองเพื่อควบคุมความเสี่ยง (1)

ผมได้กล่าวถึงมุมมองของการทำ CSA ในเบื้องต้นมาพอสมควร วันนี้ผมจะมาเล่าในรายละเอียดที่ลึกลงไป โดยจะขอกล่าวถึงรูปแบบของการประเมินตนเองเพื่อควบคุมความเสี่ยง สำหรับการทำ CSA จำแนกได้ 3 วิธีการ ได้แก่ การประชุมเพื่ออำนวยความสะดวก(หรือที่รู้จักกันดีว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ), การทำแบบสอบถามหรือแบบสำรวจ และการวิเคราะห์โดยผู้บริหาร ถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายแนวทางพื้นฐานทั้ง 3 วิธีอย่างชัดเจนก็ตาม แต่ในองค์กรต่างๆ ก็นิยมใช้การประเมินมากกว่า 1 วิธีในกระบวนการประเมินตนเอง แนวทางต่าง ๆ ที่ใช้ในการประเมิน CSA มีดังต่อไปนี้

ตัวอย่างของการใช้การประเมินตนเองเพื่อควบคุมความเสี่ยง

• ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการกับการออกเสียงแบบไม่ออกนามเพื่อประเมินความเสี่ยง เป็นเสมือนปัจจัยในการพัฒนาแผนการตรวจสอบประจำปี วิธีการนี้จะช่วยจัดการความเสี่ยงรวมถึงการเตรียมการวางแผนได้
• ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินธุรกิจหลักระหว่างแผนกต่าง ๆ
• ส่งแบบสอบถามให้กับระดับบริหาร เพื่อให้ประเมินรายการมาตรฐานของการควบคุมวัตถุประสงค์ภายในแผนกของตนเอง รวมทั้งเลือกการตรวจสอบไปปฏิบัติโดยอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนอง
• ใช้ขั้นตอนการสัมภาษณ์ในการเริ่มต้นการตรวจสอบ เพื่อเก็บข้อมูลและจัดขอบเขตของการตรวจสอบ
• สลับสับเปลี่ยน CSA และ การตรวจสอบแบบเดิม ดำเนินการตรวจสอบแบบเดิมหนึ่งปี และใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการในปีถัดไป
• ใช้ CSA เป็นเสมือนเครื่องมือตรวจสอบเชิงป้องกัน ซึ่งเป็นการปรึกษานอกเหนือความเห็นประจำปีในเรื่องของการควบคุม
• ส่วนงานอื่นนอกเหนือจากหน่วยตรวจสอบภายในใช้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ CSA ในการช่วยให้พนักงานเข้าใจวัตถุประสงค์, ความเสี่ยง และการควบคุม
• ส่งแบบสอบถามประจำปีให้กับผู้บริหาร ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความคิดเห็นประจำปี ในเรื่องการควบคุมที่ของผู้ตรวจสอบภายนอกต้องการ
• ใช้วิธีการ “เขียนบนกำแพง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตอบคำถาม 2 คำถาม คือ “ปัจจัยใดบ้างที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร” และ “ปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร”
• ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยรวมขององค์กร
• ใช้แบบสอบถามแบบตัวต่อตัวกับผู้บริหารเพื่อแยกแยะความเสี่ยงขององค์กร

การเลือกวิธีการที่ถูกต้องในการทำ CSA
วิธีการของ CSA มีความแตกต่างกัน องค์กรและส่วนงานตรวจสอบจะเลือกวิธีการที่ถูกต้องได้อย่างไร หรือใช้เพียงวิธีเดียวได้ วิธีการทำ CSA ซึ่งใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้อำนวยความสะดวกนั้น เป็นวิธีที่องค์กรชื่นชอบ IIA เสนอให้ใช้วิธีการนี้เมื่อวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงออกของผู้เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่ในกรณีที่วัฒนธรรมองค์กรไม่สนับสนุนวิธีการทำ CSA แบบมีส่วนร่วมเหมือนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก็อาจใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์การควบคุมโดยผู้บริหารแทนได้ ปัจจัยอื่น ๆ ในการเลือกวิธีการทำ CSA นอกเหนือจากวัฒนธรรมมีดังนี้

• ธรรมชาติของอุตสาหกรรม เช่น การมีกฎระเบียบที่เข็มงวด การเงิน การผลิต หรือการทำการกุศล
• เนื้อหาความชำนาญและประสบการณ์ของส่วนงานตรวจสอบภายใน เป็นสิ่งใดดีที่สุดสำหรับการริเริ่มการทำ CSA (และเติบโตไปสู่วิธีการอื่นต่อไป)
• ทัศนคติและการสนับสนุนของผู้บริหาร โดยเฉพาะฝ่ายปฏิบัติการ เนื่องจากพวกเขาจะถูกขอร้องให้ส่งพนักงานเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
• ต้นทุน – การใช้การออกเสียงแบบไม่ระบุนามมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องมีการฝึกอบรม
• ความสะดวกสบายของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยเฉพาะการให้ความสะดวก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเชื่อหรือไม่ว่าการทำ CSA ได้ผล และรู้สึกได้รับความสะดวกสบายจากการเป็นผู้นำการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือไม่ (การต่อต้านภายในอาจกลายเป็นกลุ่มใหญ่หรือรุนแรง)
• ทรัพยากรของสถานที่ตรวจสอบ สามารถทำ CSA และดูแลโดยใช้แผนตรวจสอบได้หรือไม่
• ทัศนคติของคณะกรรมการตรวจสอบ พวกเขาเชื่อหรือไม่ว่าวิธีการนี้จะได้ผล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลเบื้องต้นในการเลือกคือความเป็นมาของการตรวจสอบภายในขององค์กร หากการตรวจสอบในปัจจุบันแสดงออกเพียงความร่วมมือ หรือการตรวจสอบทางการเงิน และถูกมองเป็นการสืบทอดเป็นดั้งเดิม ดังนั้นวิธีการทำ CSA ในขั้นเริ่มต้นอยู่ซึ่งบนการสำรวจอย่างสั้น อาจเป็นหนทางที่ง่ายในการเริ่มทำ CSA ในทางตรงข้าม หากการตรวจสอบตามที่เคยปฏิบัติ เป็นการทบทวนเนิ้อหาการปฏิบัติการนั้นมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และมีสมาชิกซึ่งมีทักษะในการให้ความช่วยเหลือ ก็อาจเริ่มต้นการปฏิบัติิงานด้วยวิธีการนำการประชุมเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการทำ CSA ก็ได้

อีกปัจจัยหนึ่งคือความง่ายของการแนะนำ หรือการเสนอเครื่องมือให้กับผู้บริหาร หากส่วนงานตรวจสอบกำลังแนะนำ CSA และมีการตรวจสอบกระบวนการธุรกิจอยู่แล้ว วิธีการทำ CSA ที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการก็อาจให้ประโยชน์บางประการได้ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบความคุ้นเคยกับกระบวนการ และอาจได้รับความสะดวกจากการใช้เครื่องมือใหม่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นมากขึ้น ผู้บริหารอาจมองการใช้ CSA ว่าเป็นการขยายตัวตามธรรมชาติของการตรวจสอบแบบดั้งเดิม และเป็นการขัดขวางการแยกออกจากบรรทัดฐานที่มีอยู่ สิ่งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ทีมงานตรวจสอบการทำ CSA จะเพิ่มวิธีการที่แตกต่างอย่างรวดเร็วให้กับรายการเครื่องมือและเทคนิคที่มีอยู่ และประยุกต์ใช้สิ่งที่เหมาะสมตามสถานการณ์

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/