Archive for กันยายน, 2013

Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration and Integrated Management – What CEOs Want From CIOs

วันนี้ ผมจะพาท่านที่สนใจในเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียว เช่น การเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือ CIO ทางด้าน IT หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บริหารระดับสูงทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์หลัก ๆ ขององค์กร/ธุรกิจ ตามกรอบที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ดุลยภาพตามหลักการของ Balanced Business Scroecard ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า CIO ยุคใหม่จะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อนาคตของ CIO จะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารเชิงธุรกิจ (Enterprise Goals) ที่ควบคู่กันไปกับการบริหารการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Related Goals)

นี่คือ การก้าวข้ามพรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่สำคัญยิ่งของ CIO ซึ่งอนาคตของ CIO ยุคใหม่จะต้องมีความเข้าใจการบริหารเชิงธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ควบคู่กันไปกับการมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะ Integrated Single Framework โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้าน IT ในเรื่องการกำหนดเป้าหมายด้าน IT ที่สนับสนุนเป้าหมายระดับองค์กร โดยเป็นเป้าหมายที่เป็นเป้าประสงค์หลักที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วมขององค์กร จากการพิจารณาเป้าประสงค์และแรงขับเคลื่อนสำคัญที่มีอิทธิพล หรือส่งต่อความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว

  สรุปเบื้องต้น… ก่อนจะก้าวไปในรายละเอียดเล็กน้อย เพื่อให้เห็นภาพใหญ่โดยรวม ในเรื่องของการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) ก็คือ CIO และ CEO นั่นคือผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ IT/ICT และผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อให้ได้เป้าประสงค์หลักตาม Business Balanced Scorecard ทั้ง 4 มุมมอง ควรจะมีหรือต้องมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการ การกำกับ ควบคุม ดูแล งานทางด้าน IT/ICT ซึ่งเป็นงานหลักของ CIO และ Business ซึ่งเป็นงานหลักของ CIO ให้เป็นหนึ่งเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ของ Enterpise Goals เป็นสำคัญและแยกกันไม่ได้ระหว่างงาน IT และ Non-IT

  ขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนจบในช่วงแรกของ Integrated Management ว่า :
  1. Governance – G, Risk Management – R, Compliance – C
  G + R + C ไม่เท่ากับ GRC หรือ Integrated GRC พิสูจน์ได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงานและบทบาทของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร/ธุรกิจ…
  2. หิน + ปูน + ทราย ไม่เท่ากับ ซีเมนต์ หากขาดน้ำ… น้ำในที่นี้คือ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารแบบบูรณาการ ทั้งทางด้าน Business และทางด้าน IT/ICT และความเกี่ยวเนื่องตามมุมมองของ Integrated Single Framework +++

ทั้งนี้ CIO ยุคใหม่ที่จะก้าวข้ามเข้าไปสู่แนวความคิด ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ CEO หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจ/องค์กรว่า CEO ต้องการอะไรจาก CIO และการที่ CIO ที่มีความคิดก้าวหน้า รู้เท่าทันความต้องการของธุรกิจในกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี ทั้งทางด้านการกำกับ ควบคุม ดูแล (Governance) ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) ของคณะกรรมการ ที่จะกำกับและชี้ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแน่นอนว่ารวม CIO อยู่ด้วยนั้น มีหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ/องค์กร ไปสู่เป้าประสงค์ของผู้มีประประโยชน์ร่วม (Stakeholder) อย่างได้ดุลยภาพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ตามมุมมองของ Good Governance ที่ดี และเป็นบูรณาการตั้งแต่ในระดับของ Governance นั่นคือ การนำ Corporate Governance – CG มาเชื่อมโยงกับ IT Governance (ITG) อย่างเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนเป้าประสงค์หลักของผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกกลุ่ม ในการบริหารองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงคุณภาพการบริหารการจัดการที่ได้ประโยชน์สูงสุดในมุมมองทางการเงิน (Financial) และ บริการ (Service) รวมทั้งชื่อเสียงของธุรกิจควบคู่กันไปและแยกกันไม่ได้กับการบริหารทรัพยากร และการบริหารความเสี่ยงทางด้าน IT และ Non – IT อย่างเหมาะสม

ดังนั้น CIO ยุคใหม่ และปัจจุบัน ต้องเข้าใจแรงขับเคลื่อน (Stakeholder Drivers) จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ หรือกฎหมาย ที่มีผลลบังคับใช้กับธุรกิจ/องค์กร เป็นต้น ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีผลประโยชน์ร่วม โดยสรุปวัตถุประสงค์ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การรับรู้ด้านผลประกอบการ การจัดการด้านความเสี่ยง และ การจัดการด้านทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมตามที่ได้กล่าวข้างต้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากแล้ว นั่นคือ CIO และแน่นอนว่าควรจะรวมถึง CEO แม้กระทั่งระดับคณะกรรมการหรือ Board ซึ่งควรเข้าใจตรงกันถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากเป้าประสงค์ความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วมที่แสดงวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อแรงขับเคลื่อน (Stakeholder Drivers)

ผู้นำทางด้าน CIO ยุคใหม่ จะต้องดำเนินการในลักษณะ Go beyound IT and the CIO’s Comfort zone นั่นคือ CIO ยุคใหม่จะต้องมีการบริหารและการจัดการที่จะต้องก้าวข้ามเฉพาะการบริหารทางด้าน IT เพื่อ IT มาเป็นการบริหาร IT/ICT เพื่อธุรกิจ

ขั้นตอนต่อไปที่ CIO ยุคใหม่ ควรเข้าใจในมุมมองของ CEO หรือผู้บริหารวัตถุประสงค์โดยรวมของธุรกิจ/องค์กร ในการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ เพื่อตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder Needs) ที่คาดหวังให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงกำกับ ควบคุม ดูแล ไปสู่เป้าหมายระดับองค์กร (Enterprise Goals) โดยมีการบริหารและการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกับ IT Related Goals ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จในมุมมองต่าง ๆ ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้มีผลประโยชน์ร่วม

เป้าหมายทางด้าน IT หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่ครอบคลุมไปยัง IT Related Goals ทุกมุมมองของ IT Balanced Scorecard ที่ CIO และ CEO ต้องเข้าใจในการนำไปสู่การเชื่อมโยงของ Business Balanced Scorecard ทั้ง 4 นั่นคือ เป้าหมายทางด้านประสิทธิภาพการบริหารทางด้านการเงิน ด้านลูกค้า/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ที่ควรมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายระดับองค์กรทั้ง 4 ด้านตามที่่ได้กล่าวมาแล้ว และในทางกลับกัน หากมองในมุมมองของ CEO ซึ่งควรมีความเข้าในที่สัมพันธ์กับเป้าหมายทางด้าน IT คือ (IT-Related Golas) ที่กำหนดเฉพาะเจาะจงให้สามารถใช้สนับสนุนเป้าหมายระดับธุรกิจ/องค์ร ตามที่ได้กำหนดในเป้าประสงค์ลหักและแน่นอนว่า ควรมีการกำหนดในการประเมินวัดผลตามเกณฑ์ชี้วัดของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม

ข้้นตอนต่อไปในการก้าวข้ามพรมแดนการบริหารจัดการที่ดีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Integrated Management) ก็คือ ทั้ง CIO และ CEO ควรเข้าใจอย่างสอดคล้องและตรงกันว่า กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ว่าสามารถสรุปเป็นแผนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้กำหนดไว้

กระบวนการทางด้าน IT/ICT (IT Related Processes) ควรมีกิจกรรมที่สามารถระบุกระบวนการทางด้าน IT ที่สนับสนุนเป้าหมายทางด้าน IT และ Enterprise เพื่อนำไปสู่ Enterprise Goals

อาจสรุปกระบวนการทางด้าน IT/ICT ที่ใช้สนับสนุนเป้าหมายทาง IT/ICT ที่มีกรอบการปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ (Integrated Management) ซึ่งต้องแบ่งเป็นกระบวนการหลัก และกระบวนการในระดับรองลงไปเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1 กระบวนการด้านการกำกับดูแลที่ดี (Governance)

 • กลุ่มกระบวนการประเมิน กำกับ และติดตาม
 • 2 กระบวนการด้านการบริหารจัดการ (Management)

 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการวางแผนและจัดโครงสร้าง (Align, Plan and Organise)
 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการจัดทำและนำไปปฏิบัติ (Bulid, Acquire and Implement)
 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการดำเนินการและสนับสนุน (Deliver, Service and Support)
 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการติตามตามวัดผลและตรวจประเมิน (Monitor, Evaluate and Assess)
 • ในตอนต่อไป ผมจะได้นำเสนอบทบาทของการจัดการและผู้บริหาร IT/ICT จากยุคแรก ๆ ปี ค.ศ. 1950s หรือ ปี พ.ศ. 2493 ถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556) เพื่อให้ทราบว่าบทบาทของผู้บริหารของ CIO ยุคเดิมจนถึงยุคปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และ CIO ในยุคปัจจุบัน ได้สนองตอบความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วม คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ CEO อย่างไร

  การเขียนบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมได้มีโอกาสร่วมงาน Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration topic ซึ่งผมได้เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ เรื่อง Thai CIOs are crossing the borders everyday ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว ห้อง Main Ballroom ซึ่งเป็นการจัดงานโดย 10th Anniversary of CIO16 Association of Thailand เนื้อหาในตอนนต่อไปซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นะครับ

   
  https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/