Archive for ตุลาคม, 2013

Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration and Integrated Management – What CEOs Want From CIOs ตอนที่ 2 Evolution of the IT Leadership Role

วันนี้ผมจะกล่าวต่อจากตอนที่ 1 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ CIO ในปัจจุบันนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในมุมมองของ CIO และ CEO และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งด้านทั่วไปและทางด้าน IT เพราะการบริหารยุคใหม่ ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้จริง ที่กล่าวถึงเรื่อง Integrated Management หรือการบริหารองค์กร/ธุรกิจอย่างเป็นบูรณาการนั้น ผู้บริหารทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องมีแนวคิดของการสร้างคุณค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะในมุมมองของ CIO เพื่อเชื่อมต่อไปยังวัตถุประสงค์ของการบริหารตามมุมมองของ CEO หรือกลับกันนั้น เป้าหมายหลักของธุรกิจ/องค์กร ก็คือ การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วม เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามมุมมองของ Enterprise Goals เป็นสำคัญที่ต้องเชื่อมโยงกับ IT Related Goals อย่างแยกกันไม่ได้ในทุกองค์ประกอบและในทุกปัจจัยของการกำกับ ควบคุม และติดตามผลโดยคณะกรรมการ ตามหลักการของ Integrated Governance และ Integrated Management ตามลำดับ

เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารของผู้นำทางด้าน IT หรือ CIO ตั้งแต่ยุคแรก ปี ค.ศ. 1950s หรือ ปี พ.ศ. 2493 ถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556)
ผมขออ้างอิงเอกสารของ KORN/FERRY INTERNATIONAL ที่กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริหารหรือผู้นำทางด้าน IT หรือ CIO ดังนี้

 • 1950s – Tab Supervisor
 • 1960s – Data Processing Manager
 • 1970s – MIS Director
 • 1980s – Vice President of Information Systems
 • 1990s – SVP/EVP & Chief Information Officer
 • 2000s – ????
 • 2001-2002 – End of the Technology Bubble
 • – Dot-com implosion
  – Deep corporate IT cost cutting
  – Focus on tactical operations post – Y2K/ERP

 • 2003-2007 – “The 21st Century CIO”
 • – Comprehensive definition of the “C-level” IT role
  – Strategic alignment and governance
  – Process & operational optimization/ERP
  – Business intelligence and customer intimacy
  – Value creation

 • 2008-2010 – Dealing with Global Recession
 • – Cost management, modest budget & staff reduction
  – “21st Century CIO Agenda” Still a mandate

  10 ข้อจากนี้ไป คือ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หรือ CIO ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ขอให้ท่านในฐานะเป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง CEO และ CIO ได้ประเมินการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งเรียกย่อ ๆ CSA – Control Self Assessment ตามมุมมองของ IT Management เพื่อก้าวไปสู่ Enterprise Management หรือ Enterprise Golas ตามลำดับ ในบางมุมมองของ CIO ที่น่าจะสอดคล้องกับความต้องการของ CEO ยุคใหม่ ดังนี้:

  1. IT Strategy – Business strategy alignment, business case and projected return on investments, priorities versus resources
  2. IT Governance – Portfolio managment, IT investment funding and review process, performance measurement, project management (PMO), SDLC, processes, standards, procurement
  3. IT Organization & Staffing – Centralized, decentralized, fereral model, shared services; reporting relationships, FTEs, staff augmentation, on/near/off-shore, capability/maturity, training
  4. Technology – Architecture; bleeding/leading edge or trailing; build or buy, suite or best-of-breed; infrastructure and networking insourced/outsourced, total cost of ownership (TCO), support
  5. Technology Awareness – Board of Directors, senior and middle management, rank and file
  6. Corporate Governance – Compliance, disaster recovery, business continuity, security, privacy, intellectual property protection
  7. Business Intelligence – Data modeling & warehousing, metrics, analytics, forecasting & modeling
  8. ERP – Business integration, value chain, process improvement & innovation, change management, quality programs
  9. Customer Care – Customer relationship mamagement (CRM), contact centers, customer portals, B2B collaborative computing (EDI, VMI, CPER)
  10. Internet – e-business strategy, portals, web-enabled applications, telecommunications (Web 2.0)

  นอกจากนี้ ผมยังมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

  การบริหารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของ CIO หรือ CEO ซึ่งแยกกันไม่ได้ เมื่อคำนึงถึงการก้าวสู่วัตถุประสงค์หลักขององค์กร/ธุรกิจ ตามมุมมองของ Business Goals หรือ Enterprise Goals นั้น ก้าวแรกที่ต้องมองเห็นภาพเหมือนกันก็คือ ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร วัฒนธรรมในการบริหารองค์กร และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ตามมุมมองของ GEIT – Governance Enterprise of IT ซึ่งเป็นการบริหารแบบ Integrated Single Framework หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) ตามกรอบและหลักการของ Integrated GRC และ GRC in COBIT 5 ซึ่งมีรายละเอียดในการก้าวเข้าสู่วัตถุประสงค์ของ Enterprise Goals ที่เชื่อมโยงกับ IT Related Goals ได้อย่างลงตัว ผมใคร่ขอให้ท่านที่สนใจเรื่องนี้ได้ติดตามการบริหารแบบบูรณาการตามมุมมองทั้ง 2 อย่างละเอียดต่อไป

  บทความนี้เป็นการเขียนแบบย่อ ๆ หากท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดที่มากกว่านี้ได้ภายในงาน Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration topic ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว ห้อง Main Ballroom ซึ่งเป็นการจัดงานโดย 10th Anniversary of CIO16 Association of Thailand ครับ

   
  https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/