Audit Risk & Auditors ในบางมุมมอง

ก่อนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์นี้ ผมอยากจะให้ท่านผู้อ่านเห็นถึงประโยชน์ของการตรวจสอบที่ผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ในมุมมองต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น จะเป็นบันไดขั้นต้นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการตรวจสอบและการกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาพต่อไปนี้จะช่วยให้ Auditors และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึง Audit Risk บางมุมมองตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นได้ดีนะครับ ทั้งนี้ หาก Auditors จะประเมินตนเองในลักษณะ CSA – Control Self Assessment ก็จะเห็นภาพและเกิดความคิดที่เด่นชัดถึง Audit Risk และ Impact ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบ เพื่อจะได้ทบทวนกระบวนการวางแผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งการจัดทำรายงานการตรวจสอบต่อไปครับ

Basel II Components & Audit Understanding & Audit Planning

Basel II Components & Audit Understanding & Audit Planning

ความเสี่ยงที่สำคัญของการตรวจสอบในทุกประเภท (Audit Risk) ทั้ง IT และ Non – IT Audit บางมุมมองก็คือ

1. การละเลย หรือการไม่ให้ความสนใจต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งสภาพพร้อมใช้งาน และอื่น ๆ ของสารสนเทศที่ใช้ในการตรวจสอบ โดยมีสาเหตุหลักมาจากผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับ IT Security ที่มีผลต่อกระบวนการบริหารและการจัดการขององค์กรน้อยกว่าที่ควรจะเป็น++

2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการตรวจสอบทางด้าน IT Audit และ Non – IT Audit แต่ขาดการประสานงาน และความร่วมมือ รวมทั้งความเข้าใจร่วมที่มีผลต่อการตรวจสอบ ที่เกิดจาก IT Audit ที่มีต่อ Financial Audit, Compliance Audit, Performance Audit, Operational Audit, Fraud Audit, Management Audit และอื่น ๆ

3. คู่มือหรือแนวทางการตรวจสอบ IT Audit และ Non – IT Audit ขาดความเชื่อมโยงที่อาจจะเรียกว่าเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจ ที่เชื่อมข้อมูลระหว่างผลกระทบต่อ IT Risk ต่อ Business Risk ในแง่มุมต่าง ๆ ที่มีผลต่องบการเงิน รายงานทางการเงิน และรายงานประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้เพราะ ขาดการมอง/พิจารณาภาพรวมในระดับ High – Level ที่เป็นรูปธรรม

4. ผลของการตรวจสอบ IT Audit ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องขององค์กร น้อยกว่าผลการตรวจสอบทางด้าน Non – IT Audit เป็นอย่างมาก ทั้ง ๆ ที่รายงานของ IT Audit โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานที่เกี่ยวข้องกับ IT Security และการบริหารจัดการสารสนเทศมีผลต่อกระบวนการทาง IT Audit เป็นอย่างมาก

5. ผู้ตรวจสอบจำนวนไม่น้อย ไม่ได้ศึกษา Work flow ของระบบงานที่จะตรวจสอบให้ดีพอว่าส่วนใดที่ Process โดยระบบคอมพิวเตอร์ล้วน ๆ ระบบหรืองานใดที่ Process โดย Manual ล้วน ๆ หรือระบบงานใด หรือกระบวนการงานใดที่ Process โดย IT และ Non – IT ผสมกันไป เช่น ระบบ front office ประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ล้วน ๆ แต่ระบบ middle office และ back office ใช้ระบบ Manual หรือผสมการใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์บางส่วน เช่น excel เข้ามาช่วย ++

ซึ่งกระบวนการประมวลงานตามข้อนี้ จะมีความเสี่ยงจาก Audit Risk และ Operational Risk สูงที่สุด รวมทั้งผลกระทบจากความเสี่ยงในเรื่องนี้จะมีผลต่อ Strategic Risk, Financial Risk, Compliance Risk อย่างสำคัญ ที่อาจมีผลต่อกระบวนการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานที่อาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาด รวมทั้งการทุจริตที่เกิดจากช่องว่างที่เป็นรอยต่อของ Process ลูกผสมของระบบงานนั้น ๆ

เรื่องนี้ไว้หลังสงกรานต์ค่อยกลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งครับ

6. ความเสี่ยงที่เกิดจาก Audit Risk ต่อไปก็คือ ผู้ตรวจสอบไม่อาจหาหลักฐานเพื่อประกอบการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนความเห็นประกอบรายงานการตรวจสอบ

7. ผู้ตรวจสอบ ไม่ทราบว่าควรจะตรวจสอบอะไรก่อน – หลัง และผู้กำกับงานตรวจสอบก็ให้ความสนใจในกระบวนการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

8. การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ ที่เกิดจากความเข้าใจในระดับที่ไม่น่ายอมรับได้ มีผลต่อกระบวนการตรวจสอบอย่างมาก เพราะผู้ตรวจสอบขาดความเข้าใจในระบบการประมวลผลข้อมูล และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง และมีผลโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ และผู้กำกับงานตรวจสอบ

9. การทดสอบระบบการควบคุมที่น่าเชื่อถือได้ของการประมวลผล และกระบวนการบริหารงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ อย่างมากนั้น ได้ถูกละเลยเพราะ ผู้ตรวจสอบจำนวนหนึ่งได้ละเลยที่จะปฏิบัติงานในส่วนนี้ เนื่องจากศักยภาพในการตรวจสอบถูกกระทบจาก การประมวลผลในรูปแบบใหม่ ๆ นี่เป็นความเสี่ยงของ Audit Risk อย่างสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบทางด้าน IT หรือ Non – IT ก็ตาม

10. การทำ Substive Test ซึ่งเป็นการทดสอบรายการทางการเงิน ซึ่งผู้ตรวจสอบเลือกที่จะใช้แทนการตรวจสอบหรือทดสอบการควบคุมในกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการทำงานที่มาจาก IT Process นั้น โดยหลักการก็ใช้ได้ในระดับหนึ่ง และโดยปกติผู้ตรวจสอบก็มักจะใช้หลักการนี้กันอย่างแพร่หลาย เพราะค่อนข้างสะดวก และสอดคล้องกับระดับความรู้ และการตรวจสอบที่เป็นแบบ Conventional Audit ตามปกตินั้น ในหลายกรณีไม่อาจใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการประมวลผลยุคใหม่ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากข้อมูลทางการเงินถูกควบคุมจากการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือจากการใช้เทคนิคการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก Super Password หรือ Super ID หรือ จากจุดอ่อนที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการสารสนเทศ

ท่านผู้ตรวจสอบครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและยังเป็นจุดอ่อนที่สำคัญมากต่อ Audit Risk ที่ผมจะเล่าสู่กันฟังในโอกาสต่อ ๆ ไปนะครับ

 

Leave a Reply