Corporate Governance and the Role of Internal Audit in Asia

จากการร่วมประชุม 2010 Asian Chief Audit Executives Leadership Forum ที่สิงคโปร์ มีเอกสารที่น่าสนใจเล่มหนึ่งที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อ่าน ในชื่อเรื่องว่า Corporate Governance and the Role of Internal Audit in Asia ซึ่งดำเนินการโดย Asian Developement Bank, September 2010

ในปลายปี ค.ศ. 2007 คณะกรรมการบริหาร (EXCO – Executive Committee) ของ ACIIA (Asian Confederation of institutes of Internal Auditors) ให้การรับรองโครงการจัดทำเอกสารจากการค้นคว้าในหัวข้อ Corporate Governance and the Role of Internal Audit in Asia การจัดทำหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทบาทของผู้ตรวจสอบใน Asia ที่เกี่ยวข้องกับ CG เป็นหลัก เพื่อประเมินว่า ในย่านเอเชียนั้น ผู้ตรวจสอบภายในมีบบบาทที่เกี่ยวข้องกับบรรษัทภิบาล หรือ CG ภายในองค์กรของตนอย่างไรบ้าง

CG and Auditors

เอกสารนี้สรุปสั้น ๆ ได้ดังนี้ว่า บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับ CG ของประเทศในย่านเอเชีย จะขึ้นกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของสถาบันต่าง ๆ ภายในองค์กร และของประเทศนั้น ๆ

และยังให้แนวความคิดว่า บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในยังรวมถึง การติดตาม การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง การประเมินผล และการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมทั้งการควบคุมความเสี่ยงในระดับองค์กร และทบทวน รวมทั้งการยืนยันความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และมิใช่การเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ว่าสอดคล้องกับแนวทางกำกับที่มาจากกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ นั้นหรือไม่

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมเนื้อเรื่องดังกล่าวอย่างกว้าง ๆ ของบทบาทผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับ CG ในประเทศจีน แผ่นดินใหญ่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป ในมุมมองส่วนตัวของผม เอกสารเล่มนี้ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับบรรษัทภิบาลเบื้องต้นมาก และอิงมาตรฐานในยุคก่อนปี ค.ศ. 2007 เป็นหลัก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสรรสาระที่ผมได้รับจากการประชุมในที่ประชุม CAE Leadship Forum ในหัวข้อต่าง ๆ ตามที่ผมได้นำเสนอในเรื่อง Integrated Management / Audit ซึ่งเป็นความคิดที่ผมได้รับจากภาพโดยรวม จากการประชุมที่ผมได้กล่าวไว้ในหัวข้อ คุยกับผู้เขียนนั้น จะมีสาระที่แตกต่างกันค่อนข้างมากในเนื้อหาที่ได้รับ สำหรับ CAE Leadship Forum ซึ่งเน้นการนำเสนอในลักษณะ Panel Discussion เป็นหลัก

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในทางด้าน Governance ตามเอกสารเล่มนี้จะประกอบด้วยแนวทางดังนี้

the Role of IA in governance (Hermanson and Rittenberg, 2003)

Role of Internal Audit
– Risk Assessment
– Control Assurance
– Compliance Work
– Consulting & Operations

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ข้อมูลข้างต้นจะเป็นข้อมูลก่อนปี ค.ศ. 2007 แต่ก็มีเรื่องที่พูดถึง Future of Asian IA: Learning from the best practice ในลักษณะที่พยายาม update ข้อมูลตอนสุดท้ายให้ดูเหมาะสมกับการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ให้คำแนะนำว่าให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล ของ IIA เป็นหลัก

เอกสารเล่มนี้จึงกล่าวถึงแนวทางที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล ได้สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์ ประเมิน ความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO – ERM Framework และได้นำเสนอ Internal Audit’s Role in ERM ตามภาพที่น่าสนใจด้านล่างนี้

ITG_GRC_COSO_Value Creation

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ใน ACIIA (Asian Confederation of institutes of Internal Auditors) และเป็นผู้นำในหลายด้านของกระบวนการจัดการที่ดี ทั้งด้าน CG ด้าน Risk Management ซึ่งในที่ประชุม ACIIA ได้ให้ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศพี่เลี้ยงหลักกับประเทศอื่น ๆ ในย่านเอเชีย โดยมีหลักการที่ว่า ประเทศที่มีศักยภาพที่ดีกว่า ที่วัดจาก Performance Report ของสมาคม IIA ย่านเอเชียเป็นหลัก และให้ประเทศเหล่านี้ดูแลประเทศที่ดีศักยภาพน้อยกว่าต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะจะสอดคล้องกับหลักการของ IIA สากล ที่กล่าวว่า Profit by Sharing ครับ

 

Leave a Reply