IT Governance & Control Objective to Environmental Control (ต่อ)

จากครั้งก่อนที่ได้กล่าวถึงกิจกรรมด้าน IT Governance โดยสรุปไปแล้ว ครั้งนี้ผมจะนำเสนอแนวทางในการกำหนดกิจกรรมหลักของ IT Governance ต่อเลยครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมาภิบาลขององค์กร และ IT Governance ไม่สามารถแยกกันหรือใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้อีกต่อไป ธรรมาภิบาลขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความชำนาญและประสบการณ์ทั้งปัจเจกบุคคลและของหมู่คณะ ซึ่งก่อให้เกิดผลสูงสุด เฝ้าติดตามและวัดผลการดำเนินงาน และรับประกันการแก้ปัญหาวิกฤต เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเดิมได้รับการพิจารณาว่าเป็นเพียงปัจจัยหนุนกลยุทธ์ของธุรกิจมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันได้รับการพิจารณาให้รวมอยู่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธุรกิจ

IT Governance มีโครงสร้างที่เชื่อมโยง กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT process) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT resource) และสารสนเทศ (Information) ควบคู่ไปกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของธุรกิจ IT Governanceได้รวบรวมและจัดให้มีวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและการจัดองค์กร การจัดหาและการนำระบบออกใช้งานจริง การส่งมอบและการสนับสนุน และการเฝ้าติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Governance ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธรรมาภิบาลขององค์กร โดยรับประกันในเรื่องการปรับปรุงที่สามารถวัดผลได้ทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางธุรกิจ IT Governance ช่วยให้องค์กรใช้ข้อได้เปรียบจากสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ใช้โอกาสทางธุรกิจ และเกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

เมื่อมองถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของธรรมาภิบาลขององค์กร และ IT Governance ในรายละเอียด จะเห็นได้ว่าธรรมาภิบาลขององค์กรนั้น เป็นระบบซึ่งทำหน้าที่กำกับ ควบคุม ผลักดัน และกำหนด IT Governance ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศควรให้ข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และควรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของแผนฯ อันที่จริงแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีอิทธิผลต่อโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรได้จัดร่างขึ้น

การกำหนดและผลักดันธรรมาภิบาลขององค์กรสู่ IT Governance

การกำหนดและผลักดันธรรมาภิบาลขององค์กรสู่ IT Governance

กิจกรรมขององค์กรต้องการข้อมูลที่ได้มาจากการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอันที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องแน่ใจได้ว่า กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนกลยุทธ์นั้นมีความสัมพันธ์กัน เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสอดคล้องกับองค์กร และช่วยให้องค์กรใช้ข้อได้เปรียบจากสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ใช้โอกาสทางธุรกิจ และเกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

กิจกรรมขององค์กรต้องการข้อมูลจากกิจกรรมด้าน IT Governance

กิจกรรมขององค์กรต้องการข้อมูลจากกิจกรรมด้าน IT Governance

องค์กรมักได้รับการกำกับดูแลด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ดี (หรือที่เป็นเลิศ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้แน่ใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย โดยมีการควบคุมบางประการเพื่อรับประกันในเรื่องดังกล่าว วัตถุประสงค์เหล่านี้ช่วยให้เกิดการดำเนินงานไปตามทิศทางขององค์กร ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรขององค์กร ผลของการดำเนินกิจกรรมจะต้องได้รับการวัดผลและการรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและบำรุงรักษามาตรการการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

ธรรมาภิบาลขององค์กร

ธรรมาภิบาลขององค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกกำกับโดยวิธีการปฏิบัติที่ดี (หรือเป็นเลิศ) เพื่อแน่ใจได้ว่าสารสนเทศขององค์กรและเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ รวมถึงการนำทรัพยากรไปใช้อย่างรับผิดชอบ และการจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม วิธีการปฏิบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการกำหนดทิศทางในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การวางแผนและจัดองค์กร การจัดหาและการนำระบบงานออกใช้งานจริง การส่งมอบและการสนับสนุน และการเฝ้าติดตาม โดยมีจุดประสงค์ทั้งสองประการคือ การจัดการความเสี่ยง (เพื่อให้มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ) การได้รับผลประโยชน์ (การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล) และให้มีการรายงานผลการทำงานของกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการวัดผลเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติและการควบคุมอื่น ๆ

 

Leave a Reply