IT Governance & Control Objective to Environmental Control (ต่อ)

จากครั้งก่อนที่ได้กล่าวถึงกิจกรรมด้าน IT Governance โดยสรุปไปแล้ว ครั้งนี้ผมจะนำเสนอแนวทางในการกำหนดกิจกรรมหลักของ IT Governance ต่อเลยครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมาภิบาลขององค์กร และ IT Governance ไม่สามารถแยกกันหรือใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันได้อีกต่อไป ธรรมาภิบาลขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นความชำนาญและประสบการณ์ทั้งปัจเจกบุคคลและของหมู่คณะ ซึ่งก่อให้เกิดผลสูงสุด เฝ้าติดตามและวัดผลการดำเนินงาน และรับประกันการแก้ปัญหาวิกฤต เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเดิมได้รับการพิจารณาว่าเป็นเพียงปัจจัยหนุนกลยุทธ์ของธุรกิจมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันได้รับการพิจารณาให้รวมอยู่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธุรกิจ

IT Governance มีโครงสร้างที่เชื่อมโยง กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT process) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT resource) และสารสนเทศ (Information) ควบคู่ไปกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของธุรกิจ IT Governanceได้รวบรวมและจัดให้มีวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและการจัดองค์กร การจัดหาและการนำระบบออกใช้งานจริง การส่งมอบและการสนับสนุน และการเฝ้าติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Governance ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธรรมาภิบาลขององค์กร โดยรับประกันในเรื่องการปรับปรุงที่สามารถวัดผลได้ทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางธุรกิจ IT Governance ช่วยให้องค์กรใช้ข้อได้เปรียบจากสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ใช้โอกาสทางธุรกิจ และเกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

เมื่อมองถึงบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการของธรรมาภิบาลขององค์กร และ IT Governance ในรายละเอียด จะเห็นได้ว่าธรรมาภิบาลขององค์กรนั้น เป็นระบบซึ่งทำหน้าที่กำกับ ควบคุม ผลักดัน และกำหนด IT Governance ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสารสนเทศควรให้ข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และควรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของแผนฯ อันที่จริงแล้วเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีอิทธิผลต่อโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรได้จัดร่างขึ้น

การกำหนดและผลักดันธรรมาภิบาลขององค์กรสู่ IT Governance

การกำหนดและผลักดันธรรมาภิบาลขององค์กรสู่ IT Governance

กิจกรรมขององค์กรต้องการข้อมูลที่ได้มาจากการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอันที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร องค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องแน่ใจได้ว่า กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวางแผนกลยุทธ์นั้นมีความสัมพันธ์กัน เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสอดคล้องกับองค์กร และช่วยให้องค์กรใช้ข้อได้เปรียบจากสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ใช้โอกาสทางธุรกิจ และเกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

กิจกรรมขององค์กรต้องการข้อมูลจากกิจกรรมด้าน IT Governance

กิจกรรมขององค์กรต้องการข้อมูลจากกิจกรรมด้าน IT Governance

องค์กรมักได้รับการกำกับดูแลด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ดี (หรือที่เป็นเลิศ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้แน่ใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมาย โดยมีการควบคุมบางประการเพื่อรับประกันในเรื่องดังกล่าว วัตถุประสงค์เหล่านี้ช่วยให้เกิดการดำเนินงานไปตามทิศทางขององค์กร ซึ่งกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรขององค์กร ผลของการดำเนินกิจกรรมจะต้องได้รับการวัดผลและการรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและบำรุงรักษามาตรการการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

ธรรมาภิบาลขององค์กร

ธรรมาภิบาลขององค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศถูกกำกับโดยวิธีการปฏิบัติที่ดี (หรือเป็นเลิศ) เพื่อแน่ใจได้ว่าสารสนเทศขององค์กรและเทคโนโลยีที่นำมาใช้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ รวมถึงการนำทรัพยากรไปใช้อย่างรับผิดชอบ และการจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม วิธีการปฏิบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการกำหนดทิศทางในกิจกรรมต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่การวางแผนและจัดองค์กร การจัดหาและการนำระบบงานออกใช้งานจริง การส่งมอบและการสนับสนุน และการเฝ้าติดตาม โดยมีจุดประสงค์ทั้งสองประการคือ การจัดการความเสี่ยง (เพื่อให้มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ) การได้รับผลประโยชน์ (การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล) และให้มีการรายงานผลการทำงานของกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีการวัดผลเปรียบเทียบกับวิธีการปฏิบัติและการควบคุมอื่น ๆ

 

One Response

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

You can leave a response, or trackback from your own site.

 1. Meridith Geer พูดว่า:

  Hi there!

  You Need Leads, Sales, Conversions, Traffic for itgthailand.com ? Will Findet…

  I WILL SEND 5 MILLION MESSAGES VIA WEBSITE CONTACT FORM

  Don’t believe me? Since you’re reading this message then you’re living proof that contact form advertising works!
  We can send your ad to people via their Website Contact Form.

  IF YOU ARE INTERESTED, Contact us => lisaf2zw526@gmail.com

  Regards,
  Geer

Leave a Reply