Posts Tagged "การกำหนดวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART"

แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คงต้องขออภัยท่านผู้อ่านที่ติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยง เพราะช่วงนี้ผมกำลังเร่ง post ข้อมูลเกี่ยวกับ IT Audit และ Non – IT Audit ทางด้านการทุจริตที่กำลังเป็นข่าว และเป็นเรื่องสำคัญที่น่าสนใจและควรติดตาม ประกอบกับเกิดปัญหาทางด้านเทคนิคในการ update ข้อมูลในหัวข้อดังกล่าว ทำให้ข้อมูลที่เคย post และแก้ไขหายไป ก็ต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับผู้ที่ติดตามเนื้อหาทางด้าน Audit อยู่ เป็นเหตุให้ห่างหายจากการ update เรื่องความเสี่ยงในหัวข้อนี้ไปบ้าง แต่ผมก็จะพยายามหาเวลา post ข้อมูลให้ได้ในทุกหัวข้อเพื่อท่านผู้อ่านจะได้ติดตามได้อย่างต่อเนื่องครับ

สำหรับวันนี้ ผมจะมาต่อในกระบวนการขั้นที่ 2 ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลัก COSO – ERM คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์ที่ชัดเจนของแผนงานและโครงการ

การกำหนดวัตถุประสงค์ต้องมีความสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนกำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า SMART ซึ่งอธิบายด้วยแผนภาพ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ดังนี้

การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามหลัก SMART

การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามหลัก SMART

การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดี แบบ SMART
1. Sensible & Specific หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน นั่นคือ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้มีความเป็นไปได้ สามารถปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังควรมีความชัดเจน โดยผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกัน และปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

2. Measurable หมายถึง วัตถุประสงค์นั้นต้องสามารถวัดผลได้ นั่นคือในการกำหนดวัตถุประสงค์ควรพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับการวัดผลด้วย การกำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ทำให้สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใด และผลของการดำเนินการในแต่ละขั้นเป็นอย่างไร บรรลุผลสำเร็จหรือไม่

3. Attainable & Assignable หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถบรรลุผลและมอบหมายได้ ในการกำหนดวัตถุประสงค์นั้นไม่ควรกำหนดไว้สูงเกินไปจนไม่สามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกท้อแท้เพราะทำอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถมอบหมายให้ผู้ปฏิบัตินำไปปฏิบัติได้ สามารถนำมาแยกย่อยเป็นกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบของตน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. Reasonable & Realistic หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นจริง ปฏิบัติได้จริง

5. Time Available หมายถึง วัตถุประสงค์ที่ดีต้องเหมาะสมกับห้วงเวลาในขณะนั้น วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อเวลาเปลี่ยนไปวัตถุประสงค์ข้อนั้นอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้

ความซ้ำซ้อนของวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหนึ่งอาจซ้ำซ้อนกับอีกหน่วยงานหนึ่งได้ การจัดกลุ่มของวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งสู่พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรนั้น อาจขึ้นอยู่กับโอกาส ยกตัวอย่างเช่น การเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และควบคุมกิจกรรมในการส่งเสริมการผลิต อาจมีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการและวัตถุประสงค์เชิงรายงานไปพร้อม ๆ กัน

ในบางองค์กรใช้การแบ่งกลุ่มวัตถุประสงค์ในแบบอื่น ๆ “การป้องกันทรัพยากร” บางครั้งอาจหมายถึง “การป้องกันทรัพย์สิน” ซึ่งซ้ำซ้อนกับกลุ่มวัตถุประสงค์อื่น ๆ หากมองอย่างกว้าง ๆ การป้องกันทรัพย์สิน หมายถึง การป้องกันความสูญเสียของทรัพย์สินหรือทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย ความสิ้นเปลือง ความบกพร่อง หรือสิ่งใดก็ตามที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่ดี เช่น การขายสินค้าราคาต่ำเกินไป ความล้มเหลวในการรักษาพนักงานคนสำคัญ หรือ การป้องกันการละเมิดสิทธิ์ หรือหนี้สินที่ไม่ได้คาดมาก่อน เป็นต้น

สิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการเบื้องต้น เมื่อประยุกต์กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็จะกลายเป็นวัตถุประสงค์เชิงความร่วมมือ ในทางตรงข้ามภาพสะท้อนการสูญเสียทรัพย์สินในสถานะทางการเงินขององค์กรเป็นการนำเสนอวัตถุประสงค์เชิงรายงาน เมื่อนำมาใช้ร่วมกับการรายงานต่อสาธารณะ คำจำกัดความที่แคบลงของการป้องกันทรัพย์สินจะหมายถึง การปกป้องการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่ชอบ การใช้หรือการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์กร

การบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์
การตั้งวัตถุประสงค์เป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของสายงานหรือของหน่วยงานธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าวัตถุประสงค์จะช่วยในการสร้างเป้าหมายที่สามารถวัดได้ใกล้เคียงกับองค์กรเพื่อเคลื่อนสู่การดำเนินกิจกรรม แต่อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องระดับความสำคัญและลำดับก่อนหลัง แม้ว่าองค์กรทั่วไปจะมั่นใจอย่างมีเหตุมีผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ แต่ไม่ใช่กับทุกวัตถุประสงค์

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะนำความมั่นใจที่มีเหตุมีผลว่าวัตถุประสงค์เชิงรายงานขององค์กรกำลังบรรลุความสำเร็จ เช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์เชิงความร่วมมือ การรายงานที่บรรลุความสำเร็จและวัตถุประสงค์เชิงความร่วมมือโดยทั่วไปอยู่ภายในการควบคุมขององค์กร นั่นคือทันทีที่กำหนดวัตถุประสงค์แล้ว องค์กรจะควบคุมว่าจะต้องทำอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น แต่มีความแตกต่างเมื่อกลายเป็นวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการด้วยเหตุผลหลายประการ องค์กรอาจปฏิบัติได้ดังที่ตั้งใจแต่ไม่สามารถสู้คู่แข่งขันได้ ซึ่งเป็นปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สภาวะแวดล้อมทางอากาศ และ/หรือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้

ซึ่งเหล่านี้อาจนำมาพิจารณาในขั้นตอนการตั้งวัตถุประสงค์ในแง่ของการมีความเป็นไปได้น้อย โดยใช้การวางแผนตามสถานการณ์ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนงานจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ภายนอกได้ แต่ก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์จะบรรลุผลสำเร็จ

การบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่มีจุดมุ่งหมายพื้นฐานในการพัฒนาความยั่งยืนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั่วทั้งองค์กร การแยกแยะปัจจัยที่ทำให้สำเร็จและความเสี่ยง การเข้าหาความเสี่ยงและการตอบสนอง การดำเนินการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม การควบคุมความต้องการ และการรายงานผลการทำงานและความคาดหวัง สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรสามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้บริหารจะตระหนักถึงขอบเขตขององค์กรในการมุ่งสู่วัตถุประสงค์

ครั้งหน้าผมจะพูดถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรกับความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โปรดติดตามในครั้งต่อไปนะครับ

 

แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

วันนี้ ผมจะนำเสนอถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามหลักการของ COSO – ERM ในกระบวนการถัดไป ซึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) และถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยง COSO – ERM ทั้ง 8 ประการ หลังจากที่ได้พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในองค์กรไปแล้ว

การบริหารงานเพื่อก้าวไปสู่พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งจะต้องถูกถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการและโครงการต่าง ๆ นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อกำหนดการควบคุมที่เหมาะสมได้ และมีหลักการโดยย่อตามรูปภาพ

การกำหนดวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART

การกำหนดวัตถุประสงค์ตามหลัก SMART

เพราะการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นกระบวนการจะชี้ปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ภายใน และเหตุการณ์ภายนอกขององค์กรนั้น จะมุ่งไปสู่การระบุเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์กร เป็นสำคัญ และการจัดการกับความเสี่ยงใด ๆ ก็จะมุ่งไปที่สาเหตุ หรือมูลเหตุที่แท้จริงที่สามารถควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงให้ได้ผลเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า แผนงานและโครงการขององค์กรจะก้าวสู่ความสำเร็จได้ตามแผนงานที่วางไว้

วัตถุประสงค์โดยรวมของทุกองค์กร อาจแบ่งได้เป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และตามด้วยวัตถุประสงค์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนงาน ซึ่งจะอธิบายโดยแผนภาพย่อ ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร หรือ ERM 8 ประการ ดังนี้

องค์ประกอบสำคัญของการกำหนดวัตถุประสงค์ - หัวใจสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบสำคัญของการกำหนดวัตถุประสงค์ - หัวใจสำคัญของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ประเภทของวัตถุประสงค์
ทุก ๆ องค์กร จะต้องเผชิญกับความหลากหลายของความเสี่ยงจากแหล่งภายในและภายนอก รวมทั้งการคาดการณ์สำหรับการระบุเหตุการณ์ให้มีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยงเป็นจุดเริ่มต้นของวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมโยงกับระดับที่แตกต่างและมีความเหนียวแน่นอยู่ภายใน วัตถุประสงค์ถูกตั้งไว้ที่ระดับกลยุทธ์ เป็นพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติการ การรายงานผล และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ได้ถูกวางเป็นแนวเดียวกับความเสี่ยงซึ่งผลักดันระดับความทนต่อความเสี่ยงเพื่อสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร

การตั้งวัตถุประสงค์ คือ การคาดการณ์สำหรับการระบุเหตุการณ์ การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง การมีวัตถุประสงค์ก่อนการบริหารสามารถระบุความเสี่ยงสำหรับการบรรลุผลสำเร็จและเป็นการนำการปฏิบัติที่จำเป็นมาใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง

การกำหนดวัตถุประสงค์จึงต้องมีความชัดเจนเพื่อให้การบ่งชี้ความเสี่ยงมีความน่าเชื่อถือ เมื่อได้กำหนดวัตถุประสงค์ขึ้นมาแล้วควรสื่อสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรด้วย เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและสามารถดำเนินการเพื่อมุ่งให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

1. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)/วัตถุประสงค์หลัก
พันธกิจขององค์กรถูกตั้งไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าต้องการความสำเร็จอะไร อาจเรียกว่า พันธกิจ (Mission), วิสัยทัศน์ (Vision), หรือ เป้าหมาย (Purpose) ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารที่มีความเอาใส่ใจได้สร้างไว้อย่างกว้าง ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลในการเป็นอยู่ของกิจการ ผู้บริหารเป็นผู้ตั้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ สร้างกลยุทธ์และสร้างวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเพื่อองค์กร ในขณะที่พันธกิจที่เป็นจริงและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มีเสถียรภาพ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องจะมีความเป็นพลวัตรมากกว่าและสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภายในและภายนอกได้

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นเป้าหมายระดับสูง เป็นแนวทางเดียวกันและสนับสนุนพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สะท้อนทางเลือกทางการบริหาร ในการทำอย่างไรให้องค์กรช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วม

ผู้บริหารเป็นผู้จัดตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) โดยเลือกกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายระดับสูง (High-Level goal) และเป้าหมายดังกล่าวต้องสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

ผู้บริหารระดับรองลงมา จะต้องกำหนดแผนปฏิบัติงานเพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ และในแผนปฏิบัติงานนั้นต้องกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นจึงเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์นั้น ๆ

ในการพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ผู้บริหารเป็นผู้ระบุความเสี่ยงกับระดับของกลยุทธ์ต่าง ๆ และพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การระบุเหตุการณ์ที่หลากหลายและเทคนิคการประเมินความเสี่ยง สามารถนำมาใช้ในกระบวนการตั้งกลยุทธ์

2. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
การตั้งวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง (ซึ่งสนับสนุนและเป็นไปในแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ที่ได้เลือก) สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จ หากมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ องค์กรได้ถูกวางไว้เพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ ความสำเร็จจะสร้างและสงวนคุณค่าของวัตถุประสงค์เหล่านั้น ในวัตถุประสงค์แต่ละชุดจะเชื่อมโยงและรวมกับหลาย ๆ วัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ผ่านองค์กรไปยังวัตถุประสงค์ย่อยซึ่งสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ยอดขาย การผลิต วิศวกรรมและงานด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น

จากการตั้งวัตถุประสงค์ในระดับเอกลักษณ์และระดับกิจกรรมทำให้สามารถระบุปัจจัยสำคัญในความสำเร็จได้ ซึ่งหากต้องการไปถึงเป้าหมายจะต้องไปในทางที่ถูกต้อง ปัจจัยสำคัญมีอยู่เพื่อความเป็นจริงหน่วยธุรกิจ หน่วยงาน แผนกหรือปัจเจกบุคคล จากการตั้งวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสามารถระบุเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จ

วัตถุประสงค์จะสอดคล้องกับการฝึกปฏิบัติและผลงาน การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม อย่างไรก็ตามหากวัตถุประสงค์ใหม่มีความแตกต่างจากการปฏิบัติที่ผ่านมา ผู้บริหารมักเชื่อมต่อหรือเพิ่มความเสี่ยงขึ้น ซึ่งในกรณีนี้ความจำเป็นของวัตถุประสงค์ของหน่วยธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ย่อยซึ่งสอดคล้องกับทิศทางใหม่จะมีความสำคัญมากกว่า

วัตถุประสงค์ต้องวัดได้และง่ายต่อการทำความเข้าใจ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจต้องการให้บุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรในแง่ที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง พนักงานทุกคนจะต้องมีความเข้าใจสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จและค่ากลางในการวัดผลของความสำเร็จ

กลุ่มของวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย จึงได้แบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้
– วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการ (Operation)
– เป็นวัตถุประสงค์ที่มุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ย่อยสำหรับการปฏิบัติที่มุ่งการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด

– วัตถุประสงค์เชิงรายงาน(Reporting) – เป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของการรายงาน ซึ่งรวมถึงรายงานภายในและภายนอก และอาจรวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน การรายงานที่น่าเชื่อถือทำให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งช่วยตรวจสอบผลงานและกิจกรรมของผู้บริหาร ตัวอย่างของรายงานอาจรวมถึงผลของกิจกรรมทางการตลาด รายงานการขายประจำวัน คุณภาพการผลิต ลูกจ้าง และความพึงพอใจของลูกค้า รายงานที่น่าเชื่อถือทำให้ผู้บริหารมั่นใจในการเตรียมรายงานที่น่าเชื่อถือสำหรับการนำไปเผยแพร่ รายงานเหล่านี้รวมถึงเอกสารทางการเงินและเชิงอรรถ การอภิปรายและการวิเคราะห์ในระดับบริหารรวมทั้งรายงานต่างๆ ที่เก็บไว้คู่กับกฎระเบียบบริษัท

– วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขององค์กร/ความร่วมมือ (Compliance ) – เป็นวัตถุประสงค์ที่ยึดตามกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันทุกองค์กรและทุกอุตสาหกรรมในบางกรณี

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/