Posts Tagged "การควบคุมระบบข่าวสารข้อมูล"

แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในวันนี้ มาต่อกันด้วยเรื่องของการควบคุมระบบข่าวสารข้อมูลกันครับ จากที่ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในครั้งก่อน ด้วยความแพร่หลายของการพึ่งพาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสาร การควบคุมกิจกรรมควบคุมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในความสมบูรณ์ ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งการควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. การควบคุมทั่วไป (General Control) เป็นการควบคุมทั่วไปเพื่อรับประกันความเชื่อมั่นว่ามีการปฏิบัติหรือกระบวนการที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง การควบคุมทั่วไปนี้รวมถึงการจัดองค์กร การปฏิบัติ การควบคุมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความปลอดภัย การซื้อซอฟต์แวร์ การพัฒนาและการดูแลรักษา การควบคุมนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกระบบ จากระบบปฏิบัติการหลัก (Mainframe) จนถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการไปจนถึงสภาพแวดล้อม การควบคุมรวมถึงกระบวนการ (Process) การติดตามและการรายงานกิจกรรมเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ

2. การควบคุมการใช้งาน (Application Control) เป็นการควบคุมเพื่อทำให้แน่ใจว่าการบันทึกข้อมูล การประมวลผลและการรายงานมีความสมบูรณ์ ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

เนื่องจากแต่ละหน่วยงานตั้งเป้าหมายและกระบวนการของตนเอง ซึ่งย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นเป้าหมาย โครงสร้างและกิจกรรมควบคุมของแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกัน แต่ละองค์กรจะถูกบริหารจัดการจากบุคลากร สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อการควบคุมภายใน (Internal Control)

การควบคุมการใช้งานออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ ความถูกต้อง การมอบอำนาจและความมีเหตุมีผลของการดักจับข้อมูลและการประมวลผล การใช้งานแต่ละชนิดอาจพึ่งพาการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดักจับข้อมูลหรือดำเนินการกับข้อมูลเมื่อจำเป็น การสนับสนุนการใช้งานสามารถหามาได้และตรวจสอบความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว

สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้จากคอมพิวเตอร์คือความสามารถในการป้องกันความผิดพลาดจากการเข้าไปในระบบ รวมทั้งการตรวจและแก้ไขในทันที ในการทำเช่นนี้การควบคุมการใช้งานขึ้นอยู่กับการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบ ความมีเหตุมีผล และการตรวจสอบอื่น ๆ จากข้อมูลซึ่งอยู่ภายในระบบการใช้งานระหว่างทำการพัฒนา เมื่อออกแบบได้อย่างถูกต้องก็สามารถควบคุมการนำเข้าข้อมูลได้

องค์กรกับการตอบสนองความเสี่ยงและการควบคุม
เนื่องจากแต่ละองค์กรมีวัตถุประสงค์และวิธีการนำไปปฏิบัติที่แตกต่างกันในการสนองตอบความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมที่เกี่ยวข้อง หากแม้ว่า 2 องค์กรมีวัตถุประสงค์เหมือนกันและมีการตัดสินใจเหมือนกันในการที่จะทำอย่างไรให้บรรลุผลสำเร็จ แต่กิจกรรมการควบคุมอาจมีความแตกต่างกัน แต่ละองค์กรถูกบริหารโดยคนซึ่งใช้การตัดสินของแต่ละคนส่งผลต่อการควบคุมภายใน ยิ่งไปกว่านี้การควบคุมสะท้อนสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมในแง่การปฏิบัติในองค์กร

สภาพแวดล้อมในแง่ขององค์กรจัดการกับผลสะท้อนของความเสี่ยงซึ่งถูกเปิดเผยและอาจนำเสนอรายงานเชิงวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนใคร หรือกฎหมายพิเศษ หรือความต้องการของกฎระเบียบ เช่น โรงงานผลิตภัณฑ์เคมีอาจบริหารความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมได้มากกว่าองค์กรที่ให้บริการ

ความซับซ้อนขององค์กรและธรรมชาติและกรอบของกิจกรรมส่งผลต่อกิจกรรมควบคุมขององค์กร องค์กรที่ซับซ้อนและมีกิจกรรมที่หลากหลายอาจเผชิญกับเรื่องของการควบคุมที่ยากกว่าองค์กรธรรมดาที่มีกิจกรรมที่หลากหลายน้อยกว่า องค์กรที่มีการปฏิบัติแบบกระจายอำนาจและมุ่งเน้นความเป็นเอกเทศและนวัตกรรม นำเสนอเหตุการณ์การควบคุมที่แตกต่างกว่าองค์กรที่มีการรวมศูนย์อย่างมาก ปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความซับซ้อนขององค์กรและธรรมชาติของการควบคุมรวมถึงสถานที่ตั้ง การกระจายทางประชากร การขยายตัวและปรับแต่งการปฏิบัติ และวิธีการประมวลผลข้อมูล

ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อกิจกรรมควบคุมขององค์กรทั่วไป จำเป็นต้องออกแบบเพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

องค์ประกอบที่สำคัญของกิจกรรมการควบคุม

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/