Posts Tagged "การตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"

ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ IT เบื้องต้นโดยย่อบางประการ (ต่อ)

จากครั้งที่แล้วที่ผมได้พูดคุยถึงขั้นตอนของการตรวจสอบ และได้เล่าถึงประวัติของการตรวจสอบ เพื่อเป็นเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ผู้ตรวจสอบรุ่นใหม่ทางด้าน IT และทางด้าน Manual ได้ทราบที่มา และกระบวนการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน การปฏิบัติการ และการตรวจสอบ อย่างในหลักการและเทคนิคการตรวจสอบเช่น TDM – Test Data Method ที่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันแล้ว แต่ก็ยังเป็นเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งผมจะได้นำเสนอในรายละเอียดของวิธี Test Data Method ภายหลังจากที่เราได้พูดคุยกันถึงขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบในเบื้องต้น เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพของกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนที่จะดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการตรวจสอบโดยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ต่อไป

สำหรับวันนี้เรามาดูกันว่า ในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบในเบื้องต้นนั้น มีการจัดประเภทของการตรวจสอบด้านคอมพิวเตอร์เอาไว้อย่างไร

การตรวจสอบคอมพิวเตอร์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การตรวจสอบกิจกรรม หรือการดำเนินงานของหน่วยงานคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล

1. การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (General Control) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานคอมพิวเตอร์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีหัวข้อการตรวจสอบดังนี้

1.1. การตรวจสอบภายในและการสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้ดำเนินการจัดระบบควบคุมภายในและตรวจสอบ มีขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ เพียงพอหรือไม่ และเชื่อถือได้เพียงใด

1.2. การจัดการเป็นการตรวจสอบเพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการบริหารงานคอมพิวเตอร์ ความเหมาะสมในการแบ่งแยกหน้าที่การจัดสายการบังคับบัญชาและการรายงานผลการปฏิบัติงาน

1.3. การพัฒนาระบบงานและโปรแกรม เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม การแก้ไขระบบงานและโปรแกรม และความสมบูรณ์ของเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน

1.4. การปฏิบัติงานข้อมูลเป็นการตรวจสอบงานเตรียมข้อมูลการกระทบยอดข้อมูล และการจัดส่งข้อมูลให้ผู้ใช้ข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพของข้อมูลว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้เพียงใด

1.5. การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในห้องคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บแฟ้มข้อมูล การรักษาความปลอดภัย การจัดระบบสำรองเตรียมไว้ทดแทนยามฉุกเฉิน

1.6. การสื่อสารข้อมูล (กรณีใช้ Hardware และ/หรือ Software ร่วมกันหลายระบบงาน) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ประมวลผลผ่านระบบสื่อสาร

1.7. การใช้บริการคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นภายนอกกิจการ กรณีไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง ควรมีการตรวจสอบสัญญาการใช้บริการ การคิดค่าบริการฐานะและการดำเนินงานของศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากการตรวจสอบตามหัวข้อที่กล่าวมาแล้วด้วย เพื่อป้องกันธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต้องหยุดชะงัก หากศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติด้วยเหตุใดก็ตาม

2. การตรวจสอบระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล (Application Controls) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการควบคุมภายในเฉพาะงาน ซึ่งผู้ตรวจสอบจะสัมผัสกับรายการข้อมูลทุกรูปแบบ ในแต่ละระบบมากกว่าการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานคอมพิวเตอร์ มีหัวข้อการตรวจสอบดังนี้

2.1. แหล่งกำเนิดรายการหรือแหล่งที่มาของรายการเป็นการตรวจสอบ
– การจัดทำเอกสารขั้นต้น หรือเอกสารประกอบรายการ
– การอนุมัติรายการ
– การเตรียมข้อมูลนำเข้า
– การเก็บรักษาเอกสารขั้นต้น
– การแก้ไขเอกสารที่มีข้อผิดพลาด

2.2. การทำรายการป้อนเข้าสู่ระบบงาน เป็นการตรวจสอบ
– การทำรายการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบงาน ซึ่งอาจทำได้ 2 วิธีคือ Terminal Data Entry และ Batch Data Entry
– หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการทำรายการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
– การแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำรายการป้อนเข้าสู่ระบบงาน

2.3. การสื่อสารข้อมูล เป็นการตรวจสอบทางเดินของข้อมูลที่ผ่านระบบสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย
– การใช้เครื่อง Terminal ส่งข้อมูลหรือข่าวสาร ป้อนเข้าสู่ระบบงาน
– การเคลื่อนย้ายข้อมูลในระบบสื่อสาร ซึ่งต้องอาศัย Hardware และ Software ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้อมูล
– การบันทึกรายละเอียดในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง Terminal กับ CPU ไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

2.4. การประมวลผล ได้แก่ การตรวจสอบ
– ความเคลื่อนไหว หรือทางเดินของข้อมูลที่ประมวลผลในแต่ละโปรแกรมหรือระบบงาน เพื่อพิจารณาว่าการประมวลผลทุกขั้นตอนมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้เพียงใด
– การกำหนดจุดตั้งต้นในแต่ละขั้นตอนของการประมวลผล และการแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาพปกติเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง
– ความถูกต้องแม่นยำของโปรแกรมที่ใช้ประมวล
– การปฏิบัติงานของพนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างดำเนินการประมวลผล
– การมอบอำนาจปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินการประมวลผล
– การแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการประมวลผล

2.5. การเก็บรักษาข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้งาน เป็นการตรวจสอบ
– การบันทึกข้อมูลใหม่ลงในแฟ้มข้อมูล
– การตัดยอดรายการและหรือแฟ้มข้อมูล ตามวันหรือเวลาที่กำหนดไว้ในระบบงาน เพื่อให้รายการข้อมูลที่ประมวลผลสอดคล้องกับการจัดทำงบการเงิน
– การมอบอำนาจปฏิบัติงานและการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
– การแก้ไขข้อผิดพลาดในการบำรุงรักษาแฟ้มข้อมูล และการใช้แฟ้มข้อมูล

2.6. ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล เป็นการตรวจสอบ
– การกระทบยอดข้อมูล
– การจัดส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ข้อมูล
– การจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสำคัญทางการเงิน
– การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
– การแก้ไขข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ผิดพลาด

ในครั้งหน้าผมจะมานำเสนอกระบวนการตรวจสอบ ที่ได้จัดทำในรูปแบบของแผนภาพ พร้อมอธิบายถึงรายละเอียดของกระบวนการตรวจสอบและขั้นตอนของการตรวจสอบต่อไป โปรดติดตามนะครับ

 

ความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบ กับการวางแผนการตรวจสอบ (ต่อ)

ในครั้งก่อน ผมได้พูดถึงสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ และการเงินในปัจจุบัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่อาจเรียกว่า Down – turn หรือ อาจเรียกว่า อยู่ในระยะฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเงิน กับการตรวจสอบ

คณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ขององค์กร จะต้องเป็นผู้วางแนว และความต้องการในลักษณะของการสร้าง Reasonable Assurance เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ Stakeholders มากกว่าความต้องการของ Shareholders ซึ่งเป็นมุมมองเดิม ๆ ที่ไม่เหมาะกับการบริหาร เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วม และจะมีผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรได้ในที่สุดนั้น

ในมุมมองดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ยังไม่แน่ใจ หรือขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ในระดับหนึ่ง ก็มักจะมอบหมายให้การนำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้ง การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) เพื่อสนองตอบต่อ Stakeholders ในมุมมองของ Business Model ใหม่ เริ่มต้นในลักษณะ Bottom – Up ซึ่งจะได้ผลค่อนข้างจำกัด ในการสนองตอบต่อ Vision + Mission และกลยุทธ์ใหม่ขององค์กร เนื่องจาก พนักงานในระดับรอง ๆ ลงไป มีความเข้าใจในมุมมองระดับสูง และระดับกว้าง โดยเฉพาะระดับนโยบายขององค์กร หรือระดับประเทศที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก

รายละเอียดในภาคปฏิบัติ สำหรับการดำเนินงาน การบริหาร การจัดการ การตรวจสอบ ทางด้าน IT และ Non – IT เพื่อสนองตอบให้กับกลุ่มผู้มีผลประโยชน์ร่วมต่าง ๆ อย่างได้ดุลยภาพ หรือเกิดความพอดี หรือพอเพียง ในการบริหารและการจัดการแบบบูรณาการ ตามหลัก GRC เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และเข้าใจกระบวนการบริหาร ในระดับประเทศ และในภาคส่วนต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ในการขับเคลื่อนวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบ ทางด้าน IT และ Non – IT มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการบริหาร เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า กิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อน Business Process ไปสู่ Business Objective นั้น เหมาะสมและสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และในหลายมุมมอง ผู้ตรวจสอบตามไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และมีผลกระทบต่อการขับเคลื่อน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และระดับประเทศ อย่างมีนัยสำคัญ

วันนี้ ผมจะยังคงกล่าวถึงมุมมอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการวางแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ IT ไม่ว่าจะเป็น IT Audit หรือ Non – IT Audit ก็ตาม เพราะการตรวจสอบทั้ง 2 เรื่อง ในที่สุดแล้วก็จะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ของกระบวนการจัดการ ตามหลักการ GRC

ขอให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาแผนภาพกระบวนการวางแผน และการตรวจสอบ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT และมีผลโดยตรงต่อการประเมินความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ตามหลักการของ IT Governance และ CobiT v.4.1 ที่เน้นเรื่อง ความน่าเชื่อถือได้ของ Information เป็นสำคัญ เพราะมีผลต่อกระบวนการบริหาร ตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO – ERM ตามหลักการ S – O – F – C ที่ผมกล่าวถึงหลาย ๆ ครั้งมาแล้ว

ขอให้ท่านผู้อ่านได้พิจารณาแผนภาพ และการบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการตรวจสอบ บางมุมมอง ขององค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ และพยายามสร้างความเข้าใจ หรือ คำถาม จากผลกระทบของการควบคุม ที่อาจมีจุดอ่อนในกิจกรรม และกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องต่อรายงานต่าง ๆ ที่ท่านผู้บริหารต้องใช้ ดังต่อไปนี้นะครับ

การตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กาตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบระบบงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ ผู้บริหาร และรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ที่ใช้หลัก COSO – ERM หากต้องการได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลของกระบวนการควบคุมภายใน และการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง เพื่อให้การบรรลุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร และระดับสายงาน ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ และเป็นไปตาม Vision + Mission + Policy + Strategy + Action Plan + KPI ที่เกี่ยวข้อง ในมุมมองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มุมมองของการสอดประสานและบูรณาการ ตามหลักการ GRC หากเข้าใจและมั่นใจกระบวนการติดตามผลของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจสอบภายใน ซึ่งรวม ๆ แล้วอาจจะเรียกว่า Assurance แล้วละก็ คงจะสบายใจได้ขึ้นมาก ว่าองค์กรสามารถก้าวสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ หากได้รับผลการตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้ จากผู้ตรวจสอบที่มีศักยภาพที่เข้าใจความต้องการของ Stakeholders ในมุมมองต่าง ๆ และมีการวางแผนการตรวจสอบได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ Stakeholders ต้องการในมุมมองที่เกี่ยวข้อง

ในครั้งต่อไป ผมจะค่อย ๆ ลงรายละเอียดในระดับที่ลึกลงไปถึง กระบวนการวางแผนการตรวจสอบขององค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ และเทคนิคการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล และสารสนเทศ รวมทั้ง การควบคุมภายใน ตามฐานความเสี่ยง ที่จะทำให้แน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้รับรายงานที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจที่แท้จริง

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/