Posts Tagged "การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร"

แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ช่วงเดือน พ.ย. 2552 นี้ ก็เข้าปลายปีแล้ว อากาศก็เริ่มเปลี่ยน แต่ก็ไม่ถึงกับหนาวครับ แค่มีลมหนาวเย็น ๆ พอให้รู้ว่าเข้าหน้าหนาว ซึ่งปัจจุบันเมืองไทยของเราไม่ค่อยจะมีอากาศหนาวซักเท่าไหร่แล้ว หน้าหนาวก็จะสั้น ไม่หนาวนาน อย่างไรก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับ

วันนี้เรามาต่อในเรื่องที่ยังค้างกันไว้ดีกว่า จากครั้งที่แล้วผมได้เล่าถึง การบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Pertinent Information) จากแหล่งภายในและภายนอก ระบบข้อมูลที่มีการออกแบบและถูกใช้เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงความสำคัญของช่องทางการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสมบนพื้นฐานของความเสี่ยง

สำหรับการบริหารความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ข้อมูลข่าวสารจำเป็นกับทุกระดับขององค์กรในการแยกแยะ ประเมินค่า และตอบสนองต่อความเสี่ยง และการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการดำเนินการขององค์กร การจัดเรียงข้อมูลถูกนำมาใช้สัมพันธ์กับประเภทของวัตถุประสงค์ 1 ประเภท หรือมากกว่า

ข้อมูลด้านการเงินไม่ได้ใช้เฉพาะการพัฒนาเอกสารทางการเงินสำหรับการเผยแพร่สู่ภายนอก แต่ใช้เพื่อการตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการจัดสรรทรัพยากร ข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้เป็นพื้นฐานของการวางแผน การทำงบประมาณ การตั้งราคา การประเมินผลงานของผู้ขาย การประเมินค่าของคู่ค้าร่วม และพันธมิตร และกิจกรรมทางการบริหารระดับอื่น ๆ

เช่นเดียวกัน ข้อมูลด้านการปฏิบัติงานจำเป็นต่อการพัฒนารายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการเดินบัญชีประจำวันด้านการซื้อขายและอื่น ๆ เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารของการเปิดตัวสินค้าของคู่แข่ง หรือสภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อสินค้าคงคลังและมูลค่าที่รับได้ ข้อมูลการปฏิบัติงานจากแหล่งภายในและภายนอก ทั้งข้อมูลด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมดของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการขนส่งทางอากาศหรือข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องบรรลุผลทั้งด้านวัตถุประสงค์เชิงความร่วมมือและวัตถุประสงค์การรายงานสู่ภายนอก

ข้อมูลข่าวสารมีที่มาจากหลายแหล่ง จากภายใน ภายนอก ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และช่วยในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความท้าทายสำหรับผู้บริหารคือทำให้ข้อมูลจำนวนมากกลายเป็นข้อมูลที่นำมาปฏิบัติได้ ความท้าทายนี้จะทำได้โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบข่าวสารข้อมูล ดักจับ ประมวลผล วิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลข่าวสารเหล่านี้มักเป็นระบบคอมพิวเตอร์ แต่รวมถึงการนำเข้าข้อมูลด้วยมือหรือ Interface บ่อยครั้งที่ถูกมองในบริบทของการประมวลผลการข้อมูลภายใน แต่ระบบข่าวสารข้อมูลมีการใช้งานที่กว้างกว่า

การใช้งานเกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลในเรื่องเหตุการณ์ภายนอก กิจกรรม และเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและการตลาดที่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสินค้าและบริการของบริษัท ข้อมูลของสินค้าและบริการสำหรับกระบวนการผลิต ความฉลาดทางการตลาดเรื่องความชอบหรือความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของกิจกรรมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง และความคิดริเริ่มเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือกฎหมาย

ระบบข่าวสารข้อมูลมีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสนทนากับลูกค้า Supplier ผู้ดูแลกฎระเบียบและบุคลากร ทำให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่ต้องนำมาแยกแยะความเสี่ยงและโอกาส เช่นเดียวกับการเข้าร่วมการสัมมนาอุตสาหกรรมและการเป็นสมาชิกในสมาคมการค้าจะนำมาซึ่งข้อมูลที่มีคุณค่า

การเก็บข้อมูลให้ตรงกับความต้องการมีความสำคัญ เมื่อองค์กรเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม เผชิญกับนวัตกรรมระดับสูงและคู่แข่งที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว หรือการเปลี่ยนแปลงของความต้องการลูกค้า ระบบข้อมูลข่าวสารต้องเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับความต้องการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ใหม่ ระบบข้อมูลข่าวสารไม่ได้เพียงแยกแยะและดักจับข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่จำเป็น แต่ต้องสามารถประมวลผลและรายงานข้อมูลในกรอบเวลาและหาทางที่เป็นประโยชน์ในการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร

กลยุทธ์และการบูรณาการระบบ
เนื่องจากองค์กรมีความร่วมมือและร่วมกับลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจและกฎระเบียบมากขึ้น หน่วยงานที่อยู่ระหว่างผู้ออกแบบระบบและหน่วยงานภายนอกจะเกิดความสับสนเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลและการบริหารข้อมูลกลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันขององค์กร ในกรณีเช่นนี้ ผู้ออกแบบระบบข้อมูลขององค์กรจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอ และว่องไวที่จะบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าใหม่และคู่ค้าทางธุรกิจ

การออกแบบระบบข้อมูลและการหามาได้ซึ่งเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องกลยุทธ์องค์กร และทางเลือกเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มีความสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีและการนำไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงเป้าหมายขององค์กร ความต้องการ สถานที่วางตลาด และความต้องการทางการแข่งขัน ในขณะที่ระบบข้อมูลเป็นรากฐานของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสามารถช่วยในการตัดสินใจในเรื่องเทคโนโลยี

ในครั้งหน้าเราจะไปพูดกันถึงข้อมูลเชิงลึกและความสามารถในการเรียกใช้ข้อมูล รวมทั้งคุณภาพของข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจในด้านการบริหารกันครับ

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/