Posts Tagged "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ"

ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของชาติ : ปัญหาอธิปไตยไซเบอร์ และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ตอนที่ 5

ในตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 ที่ผ่านมา ผมได้ลงเนื้อหาของบทที่ 2 ซึ่งเป็นการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานกรรมการบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เจ้าของผลงานการวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของชาติ พ.ศ. 2562 และ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง และ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) ในหัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของชาติ ปัญหาอธิปไตยไซเบอร์ ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาว และแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ” ได้เขียนถึงทฤษฎีและแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติของต่างประเทศ และ กรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในระดับสากล ซึ่งเป็นส่วนของการทบทวนวรรณกรรม สำหรับในตอนที่ 5 นี้ ผมขอลงเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อนะครับ

การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

1. การศึกษาวิจัยภายในประเทศ

พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ พัฒนาการของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ ความรุนแรงที่เกิดจากผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอร์ต่องานด้านความมั่นคงของประเทศ และศึกษาแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคาม อันเนื่องมาจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสมในอนาคต โดยผลการศึกษาพบว่า การมีหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศ เพื่อการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และประสานงานทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความสำคัญอีกทั้งต้องมีการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ การดำเนินงานรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทยยังมีลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น แต่องค์กรต่าง ๆ มีการรักษาความปลอดภัยแบบแยกส่วน และบางครั้งมีความขัดแย้งกัน ประกอบกับการขาดแคลนทักษะด้านการรักษาความปลอดภัย ทำให้หลายองค์กรไม่เข้าใจและไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขาดแคลนบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ และการพัฒนาบุคลากรด้านนี้ ยังไม่ทันต่อความต้องการของประเทศ องค์กรภาคเอกชนปกปิดเหตุการณ์การถูกโจมตีทางไซเบอร์ เนื่องจากกลัวการเสียชื่อเสียง นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในปัจจุบันนั้น อาจยังขาดองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการ

พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง (2560) ได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การกำหนดให้มีเป้าหมาย (Ends) ที่ชัดเจน คือ เพื่อปกป้อง รับมือ ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 2) การกำหนด แผนงาน/โครงการ (Projects/Plans) ประกอบยุทธศาสตร์ไว้อย่างเหมาะสม และ 3) การมีแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) ไว้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อบูรณาการการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง การกำหนดกรอบแนวคิดนโยบายและแผนระดับชาติ การยกระดับแผนการทำงานร่วมกัน เช่นแผนการซ้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น การวางรากฐานการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การศึกษากระบวนการการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างประเทศ

ยุทธนา เจียมตระการ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และสอดรับกับนโยบายของประเทศในเรื่องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และข้อเสนอแนะการดำเนินการสำคัญสำหรับภาครัฐและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจ เพื่อช่วยให้การสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำแผนแม่บทของประเทศ การสร้างความตระหนักกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร การใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อการดำเนินการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น

ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 2 ของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่มีการกำหนดเป้าหมายในเรื่องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และขาดความเชื่อมโยงในส่วนของเป้าหมายกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) ขาดการเตรียมการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้อยู่ในเป้าหมายระยะ 5 ปีแรก แต่ต้องรองรับในเฟสถัดไป (ปีที่ 6 ถึงปีที่ 20) ขาดการแสดงสมดุลและบูรณาการในระยะยาวของแผนพัฒนาด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ ทำให้แผนพัฒนา 5 ปี ของหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่รองรับอาจมีความขัดแย้งกัน จึงเสนอแนะให้ภาครัฐกำหนดเป้าหมายเรื่องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุทธศาสตร์ชาติ จัดทำแผนแม่บทของประเทศในเรื่องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจให้เกิดการปฏิบัติตามแผนแม่บทของประเทศ สนับสนุนให้เกิดหน่วยงานกลางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ทั้งในส่วนของภาครัฐเอง และของภาคธุรกิจในลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการจัดตั้งเครือข่าย ความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัย การแบ่งปันข้อมูลทั้งเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์ และแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) การพัฒนาความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่บุคลากร การจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วม (Pool specialist) เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ ทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญในการทำสงครามไซเบอร์ ระดับตรวจสอบหรือประเมินช่องโหว่ของระบบ และระดับประกาศนียบัตรด้านมาตรฐานการจัดการ จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ และ/หรือโปรแกรมการป้องกันหรือตรวจสอบภัยคุกคามไซเบอร์ จัดตั้งศูนย์กลางรวบรวมข่าวสาร หรือแหล่งความรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ทั้งของประเทศไทยและทั่วโลกที่ภาคธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา

นาวาอากาศเอก ชนินทร เฉลิมทรัพย์ (2560) ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะองค์กรการบูรณาการการบริหารจัดการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า นโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผลการศึกษาพบว่า การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะองค์กรการบูรณาการการบริหารจัดการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จำเป็นต้องมีองค์กรที่นำเทคนิคการบริหารจัดการมาใช้ ต้องมีโครงสร้างและรูปแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคมนั้น การบูรณาการ การบริหารจัดการ ต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจน ทำงานแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย สำหรับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ โดยสภาพและลักษณะของภัยคุกคาม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลาย การวางแผนป้องกัน คือ การปรับกลยุทธ์ในการรับมือและใช้ระบบมาตรฐานทางไซเบอร์ (ISO/IEC 27001 : 2013) หรือมาตรฐานที่จะถูกพัฒนาขึ้นต่อไป มาช่วยดำเนินการบริหารจัดการ แต่ปัจจัยในการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดคือมนุษย์ การศึกษาแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พบว่า กระทรวงกลาโหมใช้แนวความคิดในการป้องกันทางไซเบอร์ เช่นเดียวกับการศึกษามั่นคงของประเทศ โดยเน้นการป้องกันเชิงรุก การผนึกกำลังป้องกันประเทศ และ การร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยได้จัดตั้งส่วนปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity operation center : CSDC) เชิงรับและส่วนสนับสนุนในการตอบสนองต่ออุบัติการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Computer security incident response team : CSIRT) สำหรับกระทรวงดิจิทัลฯ ได้กำหนดกรอบแนวคิดและนโยบายในระดับชาติกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Critical information infrastructure : CII) ของประเทศ กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Standard operating procedure : SOP) รวมทั้งเสนอแนวความคิดในการจัดตั้ง Cybersecurity agency (CSA) หน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานงานและเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการบูรณาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์มีดังนี้ คือ การจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง (Knowledge management & risk) เพื่อให้ผู้นำองค์กร ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ ได้ตระหนักรู้และเก็บสะสมองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป มีการทำงานแบบเครือข่าย (Network) เชื่อมโยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ร่วม (Common agenda) ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางเทคโนโลยี และจัดตั้งศูนย์การศึกษาและการวิจัยพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

พลตรี ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากำลังพลด้านไซเบอร์ เพื่อการเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามไซเบอร์ในระดับชาติ โดยคำนึงถึงการบูรณาการแนวความคิดจากประเด็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยด้านเวลาการพัฒนาและด้านการเสริมสร้างกำลังพลไซเบอร์ในรูปแบบกองกำลังผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร และการพิจารณาใช้ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมกำลังพลสำรองในระดับชาติ โดยผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนากำลังพลด้านไซเบอร์จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบเวลา การวางแผน การดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบุคลากรด้านไซเบอร์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งหากนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างจริงจังจะทำให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนกำลังพลไซเบอร์ และทำให้เกิดความ “ยั่งยืน” ในการเสริมสร้างกำลังพลไซเบอร์ในระยะยาวได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นกำลังพลสำรองไซเบอร์ ยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศในอนาคต

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนากำลังพลด้านไซเบอร์ ประกอบด้วย 1) การกำหนดแนวทางในการจัดการกำลังพลสำรองที่ปลดประจำการ (ผ่านการเกณฑ์ทหารไปแล้ว) แต่ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว พิจารณาการเรียกเข้ามาเพื่อเป็นผู้ฝึกให้กับ “ทหารใหม่ไซเบอร์” ได้เป็นอย่างดี โดยที่เขาเหล่านั้นก็ถือได้ว่ามารับใช้ประเทศชาติในอีกทางหนึ่งในมิติของไซเบอร์ 2) การกำหนดนโยบายกำลังพลสำรองไซเบอร์ เพื่อนำทหารกองหนุน/กองเกินที่มีประสบการณ์ด้านไซเบอร์มาประกอบกำลังในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการทำให้บุคลกรไซเบอร์สามารถทำงานได้ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาศัยหลักการ “แบ่งเวลา” ตามความเหมาะสมหรือความต้องการของบุคคลนั้น ๆ 3) การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปการบริหารจัดการกำลังพลสำรองไซเบอร์ 4) การยื่นข้อเสนอพิเศษให้บุคลากรที่มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว เป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ที่คิดจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วยมีภาพลักษณ์ของการฝึกทหารใหม่ที่มีการใช้ความรุนแรง แต่สามารถเข้ารับการเกณฑ์ทหารด้วยการฝึกแบบพิเศษ เพื่อให้สามารถเข้าทำการในลักษณะปฏิบัติการไซเบอร์ได้ ทั้งในหน่วยทหารและองค์กรที่มีความต้องการบุคลากรด้านไซเบอร์

2. การศึกษาวิจัยต่างประเทศ

Darius และคณะ (2560) ได้ศึกษารูปแบบของการกำหนดยุทธศาสตร์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศลิทัวเนีย ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพยุโรป ที่มีการนำระบบ FTTP (Fiber to the premise) ซึ่งเป็นโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้ optical fiber ตั้งแต่อุปกรณ์ส่งสัญญาณของผู้ให้บริการไปจนถึงพื้นที่บริเวณจุดใช้งานของผู้ใช้ เช่น ห้องนั่งเล่นภายในบ้าน หรือ สำนักงานของผู้ใช้ เป็นต้น มาใช้งานสูงที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยศึกษาจากงานวิจัยที่ผ่านมา บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และกรณีศึกษาที่ดี โดยผลการศึกษาได้เสนอยุทธศาสตร์การรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวด (Protection of critical infrastructure) 2) การคุ้มครองทรัพยากรข้อมูลภาครัฐ (Protection of state information resources) 3) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Cooperation of the private and public sectors) 4) การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ (Formation of the institutional system) 5) การพัฒนาวัฒนธรรมไซเบอร์ที่ดี (Development of the cyber culture) 6) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ (International cooperation) และ 7) การพัฒนาสภาพแวดล้อมของการบังคับใช้กฎหมาย (Development of the legal environment)

นอกจากนี้ Darius และคณะ (2560) ได้สรุปว่า ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สามารถเชื่อมโยงกับภาคส่วนเศรษฐกิจต่าง ๆ ผ่านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) และการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศลิทัวเนีย ส่วนใหญ่เกิดจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากประเทศเพื่อนบ้านมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างออกไป การสร้างความร่วมมือในการค้นหากลไกวิธีจัดการกับภัยคุกคามไซเบอร์อาจทำได้ยากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความง่ายต่อการเข้าใจ และมีค่าบ่งชี้ที่เป็นสากล เพื่อให้สามารถสื่อสารกับประเทศอื่น ๆ ด้วยความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างไรก็ดี ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ยังจำเป็นต้องเน้นการรับมือกับสถานการณ์ และอุบัติการณ์ทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ เนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกย่อมมีความแตกต่างกัน

Kaushik และคณะ (2562) ได้ศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศบังคลาเทศกับต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศบังคลาเทศ มียุทธศาสตร์ที่ทันสมัย โดยศึกษาและจัดหมวดหมู่ของยุทธศาตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน สิงคโปร์ อินเดีย และมาเลเซีย และกำหนดสถานะของแต่ละยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 สถานะ ได้แก่ 1) มี 2) มีบางส่วน และ 3) ไม่มี โดยพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ทุกประเทศมีเหมือนกันมีทั้งสิ้น 11 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Promote cybersecurity R& D) 2) การสนับสนุนการศึกษาด้าน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Promote cybersecurity education) 3) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Ensuring ongoing risk assessment) 4) การสนับสนุนนโยบายรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ (Promote counter cybercrime policy) 5) การบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศ (Promote cybersecurity in international law) 6) การมีกฎระเบียบและการกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์กร (Forms of regulation and institutional aspects) 7) การรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงปลอดภัยและเสรีภาพของประชาชน (Balancing Cybersecurity with civil liberties) 8) การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public private platform) 9) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Inter-governmental cooperation) 10) การสร้างความร่วมมือระหว่างภูมิภาค (Regional cooperation) และ 11) การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาล (Intra-governmental cooperation) ดังปรากฎในตารางที่ 2-1

Narmeen และ Ashraf (2559) ได้ศึกษาเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ 20 ประเทศ โดยพิจารณาจากกฎหมาย การดำเนินงาน นโยบาย ที่เกี่ยวข้อง โดยยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เน้นการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการรับมือกับ ภัยคุกคามไซเบอร์ เช่น ทีมสำหรับรับมือกับสถาณการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer emergency response teams: CERTs) และทีมรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer security incident response teams: CSIRTs) เป็นต้น การให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้ทางไซเบอร์ (Cyber awareness) และขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วย ทั้งนี้ หากพิจารณาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศพัฒนาแล้วตามการจัดลำดับของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ในปี 2558 จะเห็นได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่อันดับที่ 1 เนื่องจากมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้ทันสมัย อย่างสม่ำเสมอ และเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนทั้งเชิงรับและเชิงรุก รองลงมาคือกลุ่มประเทศแคนาดา สเปน ญี่ปุุน และออสเตรเลีย ซึ่งมีอัตราการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอัตราการเกิดอาชญากรรมไซเบอร์อยู่ในระดับสูง แสดงได้ ดังตารางที่ 2-2

การจัดลำดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศกำลังพัฒนา ตามแนวคิดของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จะเห็นได้ว่า ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากที่สุด ส่วนประเทศอินเดียและอิหร่านเป็นกลุ่มประเทศที่ประสบปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ในระดับสูง แสดงได้ดังตารางที่ 2-3

หากพิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละประเทศ เพื่อพิจารณากลไก การสั่งการเพื่อรับมือปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะเห็นได้ว่า หลายประเทศกำหนดหน่วยงานหลักที่แตกต่างกัน รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 2-4

การจัดตั้งทีมสำหรับรับมือกับสถาณการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (CERTs) และทีมรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (CSIRTs) ระดับประเทศ ถือได้ว่า เป็นวิธีการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีลักษณะของการเตือนภัยล่วงหน้า โดยแต่ละประเทศได้มีเวลาที่ริเริ่มการจัดตั้ง CERTs แตกต่างกันไป รายละเอียดปรากฎตาม ตารางที่ 2-5

แนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมศาสตร์) 2) นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย) และ 3) รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. พันตำรวจเอกญาณพล ยั่งยืน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ปัจจุบันมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social network) และระบบแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คนในโลกเป็นอย่างมากมาย แน่นอนว่า เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ในชีวิตประจำวัน เสริมความรู้ ความบันเทิง ฯลฯ ซึ่งระบบส่วนใหญ่นั้น ก็ต้องมาจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพราะระบบต่าง ๆ จำเป็นจะต้องใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เป็นข้อมูลปัจจุบันสมัย (Real time) ต้องมีผู้ใช้งานมหาศาลจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพได้ ต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทันสมัย ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ทุนมหาศาล ยากที่ผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศ จะสามารถกระทำได้ ข้อดีอีกอย่างคือ ระบบส่วนใหญ่มักจะเป็นของฟรี (ดูเหมือนจะฟรี) จึงทำให้มีผู้ใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั่วโลกด้วยความเชื่ออย่างสนิทใจ “ว่าฟรี” ทำให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างมากมาย แต่แน่นอนว่า ของฟรีย่อมไม่มีในโลก เบื้องต้น เมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้น ก็ย่อมมีเพียงโฆษณาเข้ามาบ้าง ต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยี AI เข้ามาจึงทำให้มีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลของผู้มาใช้บริการได้ง่ายและมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ รสนิยมความชอบ ไม่ชอบ ทัศนคติ ชีวิตประจำวัน และสามารถส่งข้อมูลบางประการ เพื่อมาโน้มน้าวผู้คนตามเป้าหมายให้เป็นไปตามประสงค์ได้ ซึ่งนับเป็นภัยอย่างมหันต์ จนมีบางท่านกล่าวว่า การที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติ ยินยอมให้เราใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ฟรีนั้น เปรียบเสมือนกับพวกเราผู้ใช้บริการเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งจะได้การเลี้ยงดูเป็นอย่างดี กินฟรี อยู่ฟรี ไม่ต้องทำอะไร กินอาหารที่เขาป้อนให้ไปเรื่อย ๆ ขุนจนอ้วนพี เมื่อถึงเวลาเจ้าของคอกปศุสัตว์ ก็จะนำไปเชือดได้อย่างดีมีราคา

ตัวอย่างที่มีให้เห็นแล้วได้แก่ กรณี อาหรับสปริง (Arab Spring) ที่ทำให้รัฐบาลในหลายประเทศ มีการล่มสลายและถูกเปลี่ยนแปลง การโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้นำประเทศ มีความชื่นชอบฝ่ายใดเพิ่มขึ้น และไม่ชอบหรือเกลียดชังฝ่ายใดที่เขากำหนดได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นเจ้าของแอปพลิชันต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากจะมักหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษีให้แต่ประเทศนั้น ๆ แล้ว ยังไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ กับการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย โดยไม่สนใจเรื่องของความมั่นคงของประเทศนั้น ๆ จนทำตัวเหมือนเป็นผู้อยู่เหนือกฎหมาย โดยอ้างว่า ไม่มีบริษัทหรือสาขาในประเทศนั้น ๆ

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สมควรแล้วที่ประเทศเราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาถึงความเหมาะสมเรื่อง ปัญหาอธิปไตยทางไซเบอร์ กันอย่างจริงจังให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้มีการเตรียมการแก้ไขไว้ก่อนที่เราจะสูญเสียอธิปไตยทางไซเบอร์ในอันดับแรกไปมากกว่านี้ และตามไปด้วยอธิปไตยของชาติอันเป็นที่รักของเรา เป็นอันดับต่อไป

2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของงานวิจัยดังกล่าวแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เห็นด้วยกับงานวิจัยดังกล่าว แต่เห็นควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันหรือยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ในหัวข้อ “Quick win project” (กรณีที่มีการแก้ไขแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ) ดังนี้

ในส่วนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ระบุให้ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามทางความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งกำหนดแนวทางไว้ในประเด็นที่ 3.7.15 ในเรื่องการป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยระบุให้ต้องมีกลยุทธ์ 6 ด้าน คือ
2.1 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐ ทั้งฝุายทหาร พลเรือน และตำรวจ
2.2 การพัฒนากรอบความร่วมมือของประเทศและอาเซียน
2.3 การพัฒนามนุษย์ องค์ความรู้ ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของภัยคุกคามทาง ไซเบอร์
2.4 การปกป้อง ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ และนอกประเทศ
2.5 *** การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพื่อรักษาความมั่นคงทางไซเบอร์ ***
2.6 การส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางไซเบอร์

ในส่วนประเด็นข้อที่ 2.5 ในเรื่องการปูองกันรักษาความมั่นคงของชาติ และ การมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงอธิปไตยทางไซเบอร์ เดิมระบุกฎหมาย (Legal framework) ไว้เพียง เรื่อง คือ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2562 รวมถึงหมวดกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นกฎหมายพิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเห็นว่า ควรเพิ่มเติมกฎหมายอีก 1 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความมั่นคงและการดูแลอธิปไตยทางไซเบอร์ (ในกรณีที่มีการแก้ไขแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ หรือ แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติในปี พ.ศ. 2565 – 2567 คือ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” เนื่องจากในการดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งตามรายงานการวิจัยของอาจารย์ปริญญาฯ ผู้ศึกษา ระบุว่า ควรจะพัฒนากฎหมายลูก มีกองบัญชาการ และพัฒนาตำรวจไซเบอร์ หรือดูแลหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยเฉพาะ ในกรณีดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรทำงานร่วมมือกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) โดยร่วมกันบูรณาการให้กฎหมายลูกที่ออกตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ และสอดคล้องกับนโยบายและสอดคล้องกับนโยบายแผนแม่บทและการปรับใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อหาจุดถ่วงดุลระหว่างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสร้างการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากองค์ประกอบและมาตรการหลักของการปกป้องอธิปไตยไซเบอร์ และการป้องกันความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และ เทคโนโลยี (Technology) เป็นมาตรการที่ใช้แก้ไขปัญหาเพื่อใช้รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity solution) ในส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้น กล่าวคือ การดำเนินการเพื่อดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน (Prevention) การลดความเสี่ยง (Reduction) การตรวจสอบ (Detection) การป้องปราม (Repression) การแก้ไข (Correction) และการประเมินความเสี่ยง (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อบูรณาการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและรักษาอธิปไตยไซเบอร์ได้

โดยผู้ทรงคุณวุฒิขอเสนอเพิ่มเติมให้หน่วยงานความมั่นคงควรออกหรือบังคับใช้กฎหมายลำดับรองข้างต้น กล่าวคือ นโยบาย แผน กฎกระทรวง ข้อบังคับ และแนวทางต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของประชาชน และ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน เพื่อวัตถุประสงค์ตามแผนความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ดังต่อไปนี้
ก) ป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยวิธีการทางอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ข) เฝ้าระวังความเสี่ยง ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล ภัยคุกคามเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทั้งทางกายภาพและไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการกระทำที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข ความปลอดภัยของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม หรือภัยพิบัติสาธารณะ
ค) การดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำความผิดหรืออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII)
ง) การประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตรวจสอบแหล่งที่มาของการกระทำความผิดทางไซเบอร์
จ) การดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ฉ) การดำเนินการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ถูกทำลาย การตรวจสอบข้อมูลหรือรักษาสถานะของข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องในทางเทคนิค
ช) การกำหนดมาตรการการเข้าถึงข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่ต้องมีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน

3. รองศาสตราจารย์ปณิธาน วัฒนายากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เห็นว่า แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ฯ) ควรจำแนกออกตามองค์กรที่มีบทบาทเป็นผู้นำของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยควรจำแนกแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ออกเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ให้รัฐมีบทบาทนำ (Government-led) 2) แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีบทบาทนำ (Civilian-led) และ 3) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่แพลตฟอร์มมีบทบาทนำ (Platform-led) โดยสรุปได้ ดังนี้

3.1 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ให้รัฐมีบทบาทนำ (Government-led) โดยรัฐบาลควรอาศัยกลไกหน่วยงานภาครัฐ เช่น สกมช. กมช. ดศ. สมช. เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานที่หน่วยงานรัฐต้องเป็นผู้นำ เช่น การสร้างมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ การตั้งหน่วยงานรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ เป็นต้น กำหนดหน่วยงานกลางที่บทบาทในการบูรณาการและประสานการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ รัฐบาลต้องเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและผู้เชี่ยวชาญในภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การระบุและบริหารความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น

3.2 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนมีบทบาทนำ (Civilian led) โดยภาครัฐควรเสริมสร้างขีดความสามารถด้าน Cybersecurity ให้กับภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ควรอาศัยกลไกของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในการพัฒนาความรู้และความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน เช่น การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวมถึงสาขาวิชาด้าน Cybersecurity ในระดับอุดมศึกษา การให้รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการจัดทำโครงการถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity ให้แก่เยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ มีความรู้ทางดิจิทัล และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบ

3.3 แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ที่ให้แพลตฟอร์มมีบทบาทนำ (Platform Led) โดยภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างแพลตฟอร์มของประเทศไทย ที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัล ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศ และสามารถดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนด้วย ซึ่งแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่สามารถกระทำได้ รวมถึงสามารถป้องกันประชาชนจากการรุกล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของแพลตฟอร์มต่างประเทศ เช่น ข่าวปลอม ปฏิบัติการข่าวสารที่หวังผลทางการเมือง การยุยงปลุกปั่นที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ เป็นต้น โดยอาจระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศมาช่วยวิจัยและพัฒนา ซึ่งอาจให้แรงจูงใจต่าง ๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น

ทั้งนี้ ควรจัดให้มีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทำหน้าที่ประสานงานทั้ง 3 ภาคส่วน ในแนวทาง co-ordination mechanism เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน เช่น จัดให้มีหน่วยงานภายใต้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็น co-ordination body

กรอบความคิดของงานวิจัย

  1. ในการศึกษาวิจัยนี้ จะนำกรอบแนวคิดแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้าน ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ (National cybersecurity capacity maturity model: CMM) ของ GCSCC แห่ง University of Oxford มาประยุกต์ใช้ในการประเมินศักยภาพและ ขีดความสามารถของประเทศไทยในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และระบุประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทาง การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้านความมั่นคงของประเทศ
  2. ในการศึกษาวิจัยนี้ จะนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาสังเคราะห์เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย โดยเสนอแนะโครงการและแผนปฏิบัติการ ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึงเพื่อให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยรอบระยะเวลาของการทบทวนปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งแรกคือ ปี 2565 (เนื่องจากกรอบระยะเวลาของการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติคือ 5 ปี หลังจากยุทธศาสตร์ชาติมีผลใช้บังคับในปี 2560)

สรุป

จากการการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษานี้พบว่า การพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ควรมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ปัญหาของประเทศ ซึ่งเป็นการประเมินสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ของประเทศ การประเมินขีดความสามารถของประเทศในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยที่ปัจจุบัน เครื่องมือที่เหมาะสมดังกล่าวคือ กรอบแนวคิดแบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ (National cybersecurity capacity maturity model: CMM) ของ GCSCC แห่ง University of Oxford ซึ่งแบ่งมิติของการประเมินขีดความสามารถของประเทศออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 National cybersecurity framework and policy มิติที่ 2 Cyber culture and society มิติที่ 3 Cybersecurity education, training and skills มิติที่ 4 legal and regulatory frameworks และมิติที่ 5 Standards, organizations, and technologies ดังนั้น การศึกษานี้ใช้ CMM ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย

นอกจากนี้ จากการศึกษาแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของต่างประเทศ พบว่า โครงสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์และบทบาทผู้นำ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะจุดประกายให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือ (Inclusiveness) ความเข้าใจต่อปัญหา ประเภท แหล่งที่มาของภัยคุกคาม การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่สำคัญยิ่งยวดของประเทศ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการเตือนภัยล่วงหน้า การเพิ่มขีดความสามารถและความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับประชาชนและบุคลากรภาครัฐ การแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การบัญญัติกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การฝึกซ้อมแผนรับมือ การรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงปลอดภัยและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/