Posts Tagged "การวางแผนการตรวจสอบ General Control & Application Control"

การวางแผนการตรวจสอบทางด้าน IT Audit – General Control และ Application Control ในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ)

วันนี้ เรามาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับ ถึงเรื่องการวางแผนการตรวจสอบองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ท่านคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบที่ติดตามหัวข้อนี้อยู่หลายท่าน คงต้องอดทนในการติดตามกรอบความคิด ในลักษณะ Holistic Framework ขององค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการวางแผนการตรวจสอบทางด้าน IT Audit และการตรวจสอบทางด้าน Manual ซึ่งผู้ตรวจสอบทางด้าน Manual หรือ Non – IT ควรจะได้เข้าใจผลกระทบของเทคนิคโนโลยีด้าน IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อกระบวนการตรวจสอบทางด้านการเงิน ทางด้านการดำเนินงาน ทางด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่ข้อมูลต่าง ๆ ปรากฎในรายงานที่ผู้ตรวจสอบต้องใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งเป็นลักษณะการตรวจสอบพื้นฐานของทางด้าน Non – IT Auditor เพราะเป็นหลักฐานที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเพียงประการเดียว

อย่างไรก็ดี ผู้ตรวจสอบทางด้าน Manual หรือทางด้าน Non – IT ที่มีความรู้ ความสามารถอีกระดับหนึ่ง ในการตรวจสอบองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์นั้น ก็อาจใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมเข้าช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ได้

ในความเข้าใจของผม การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล หรือดึงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ เป็นเพียงการใช้เครื่องมือเพื่อความสะดวกของผู้ตรวจสอบทางด้าน Manual หรือ Non – IT เป็นส่วนใหญ่ วิธีการดังกล่าว ยังไม่อาจเรียกได้ว่า เป็นการตรวจสอบทางด้าน IT หรือ IT Audit

ดังนั้น ผู้ที่ติดตามหัวข้อ IT Audit และ Non – IT Audit บางท่าน อาจสงสัยว่า ทำไมผมไม่อธิบายความแตกต่างของการตรวจสอบทั้ง 2 เรื่อง เสียที ผมขอถือโอกาสนี้อธิบายว่า สำหรับท่านที่ติดตามหัวข้อ IT Audit และ Non – IT Audit มาตั้งแต่ต้น และจนถึงวันนี้คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่า ผมต้องการนำเสนอให้ท่านที่สนใจได้เข้าใจสภาพแวดล้อมในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ที่มีผลต่อกระบวนการตรวจสอบทางด้าน Manual หรือทางด้าน Non – IT เป็นอย่างมาก เช่น หลักฐานการตรวจสอบ ร่องรอยการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ เทคนิคการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ การควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยง ตั้งแต่ Input, Process และ Output ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งผมจะค่อย ๆ นำเสนอต่อไป หลังจากที่ผมได้เกริ่นนำเพื่อสร้างความเข้าใจในภาพโดยรวมขององค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีผลต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์

ครั้งนี้ ผมจึงขอนำเสนอการวางแผนการตรวจสอบองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ต่อจากคราวที่แล้ว ซึ่งอธิบายด้วยแผนภาพ ที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ดีกว่าการบรรยายเป็นตัวอักษร ดังนี้

แผนภาพการวางแผนการตรวจสอบองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ยังไม่จบนะครับ ผมจะนำเสนอในครั้งต่อไป และจะเริ่มด้วยตัวอย่างการตรวจสอบทางด้าน IT Audit และ Non – IT

อนึ่ง หากแผนภาพที่นำเสนอไม่ชัดเจน หรือมีขนาดเล็กเกินไป ผมขอแนะนำวิธีการขยายหน้าจอ โดยการกด Ctrl พร้อมกับเลื่อน Scroll ของ Mouse ไปด้านหน้าเพื่อขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น และหากต้องการย่อให้เหมือนเดิมก็เลื่อน Scroll Mouse ไปด้านหลัง ภาพก็จะมีขนาดเล็กลง หรือกลับสู่ขนาดเดิม

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/