Posts Tagged "ข้อดีของ Test Data"

การทดสอบข้อมูลโดยวิธี Test Data (ต่อ)

ครั้งก่อนผมได้ยกตัวอย่างขั้นตอนของการจัดทำ Test Data ในระบบ On-line โดยได้แยกเป็นการเตรียมการก่อนการทดสอบ, ระหว่างการ Key ข้อมูล และเมื่อเสร็จสิ้นการ Key ข้อมูล ซึ่งจะทำให้เข้าใจในกระบวนการของการจัดทำได้ง่ายขึ้น นอกเหนือจากขั้นตอนที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีข้อควรพิจารณาในการจัดทำ Test Data รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ของการนำ Test Data มาใช้งาน ที่เป็นสิ่งที่ควรรู้และเข้าใจซึ่งผมจะได้กล่าวถึงในวันนี้ ก่อนที่จะได้นำเสนอตัวอย่างของการจัดทำ Test Date ในระบบงานเงินฝากในโอกาสต่อไป

ข้อควรพิจารณาในการจัดทำ Test Data
1. ความถี่ในการใช้ Test Data ทดสอบโปรแกรมขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม เนื่องจากเทคนิคนี้ใช้ในการประเมินการควบคุม และความถูกต้องเหมาะสมของโปรแกรมได้เฉพาะช่วงเวลาที่ทดสอบเท่านั้น

2. ผู้ตรวจสอบต้องศึกษาระบบงานให้เข้าใจโดยละเอียด เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นที่จะทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงการควบคุมที่สำคัญได้ครบถ้วน

3. ระบบงาน On-line ขนาดใหญ่ที่ยุ่งยากซับซ้อน การใช้เทคนิค Test Data จะทำได้ยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะมีอุปสรรคในการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแฟ้มข้อมูลสำหรับการทดสอบ ประกอบกับผู้ตรวจสอบจะต้องเสียเวลามากในการศึกษาระบบงานให้เข้าใจโดยละเอียด

4. ต้องแน่ใจว่าโปรแกรมที่จะนำมาประมวลผลต้องเป็นโปรแกรมเดียวกับที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเปรียบเทียบชื่อและเลขที่โปรแกรมที่นำมาใช้ กับที่บันทึกไว้ในทะเบียนการนำมาใช้การประมวลผลงานตามปกติครั้งล่าสุด

5. ควรใช้โปรแกรมที่ได้แปลงรหัสแล้วพร้อมที่จะนำมาประมวลผลได้ทันที ไม่ควรใช้โปรแกรมที่ได้จากการนำ Source Program มาแปลงรหัสใหม่ เมื่อนำมาประมวลผลข้อมูลทดสอบโดยเฉพาะ

6. แฟ้มข้อมูลและรายการทดสอบต้องไม่ปะปนกับข้อมูลจริงที่องค์กรใช้งานอยู่ ควรป้องกันมิให้ข้อมูลที่ใช้งานอยู่มีข้อผิดพลาด

7. ควรกำหนดให้มีจำนวน Cycle มากพอที่จะทดสอบได้ครอบคลุมทุกเงื่อนไข และสามารถทดสอบรายการที่ได้ป้อนข้อมูลผิดพลาดไปแล้วเมื่อ Cycle ก่อน ๆ ได้

8. ควรพยายามจำกัดปริมาณข้อมูลทดสอบไม่ให้มีมากนัก เพื่อผู้ตรวจสอบจะได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ผลลัพธ์ และเวลาในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้น้อยที่สุด

9. ควรจำกัดบุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้ดูผลการทดสอบเฉพาะแต่เพียงผู้ตรวจสอบเท่านั้น ไม่ควรเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้พบเห็น

ข้อดี ข้อเสีย ของการ Test Data มาใช้งาน

ข้อดี
1. ไม่จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญสูงในการเตรียมข้อมูลทดสอบ

2. การใช้ Test Data เป็นการรวมรายการธุรกิจ ตลอดจนรายการผิดปกติประเภทต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถพบข้อผิดพลาด/บกพร่องในโปรแกรมได้ง่ายกว่าที่จะตรวจสอบผลลัพธ์จากการประมวลผลโดยปกติ ซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบนับพันรายการ จึงจะสามารถครอบคลุมรายการผิดปกติทั้งสิ้น เนื่องจากรายการเหล่านี้อาจมีโอกาสเกิดขึ้นจริงน้อยมาก

3. ในกรณีที่มีการแก้ไขโปรแกรมภายหลังจากที่ทำการตรวจสอบไปแล้ว ผู้ตรวจสอบสามารถทดสอบโปรแกรมได้ใหม่โดยใช้ Test Data ชุดเดิม อาจเพียงแต่เพิ่มรายการทดสอบบางรายการ เพื่อให้ครอบคลุมถึงประเด็นเพิ่มเติมที่ต้องการทดสอบ แทนการสร้างข้อมูลสอบใหม่ทั้งหมด

โดยทั่วไปองค์กรจะไม่เปลี่ยนแปลงระบบงานโดยสิ้นเชิงในช่วงระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น เมื่อผู้ตรวจสอบได้จัดเตรียม Test Data ในครั้งแรกแล้ว จะสามารถใช้ Test Data ชุดเดิมทำการทดสอบโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งต่างจากการตรวจสอบ Source Program Listing ที่ต้องตรวจสอบใหม่โดยละเอียดทุกครั้งเมื่อมีการแก้ไขโปรแกรม เพราะการแก้ไขจุดใดจุดหนึ่งอาจกระทบถูกส่วนอื่น ๆ ของโปรแกรมด้วย

4. ผู้ตรวจสอบสามารถใช้ผลลัพธ์จากการทดสอบเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบของตน

5. ในการเตรียมข้อมูล Test Data และคำนวณผลลัพธ์ที่คาดไว้ล่วงหน้าตรวจสอบ ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์มากนัก

ข้อเสีย
1. วิธีนี้จะทำการทดสอบได้เฉพาะบางจุดของโปรแกรม ได้แก่ การควบคุมที่กำหนดและการคำนวณเท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบโปรแกรมได้โดยละเอียดทุกขั้นตอน จึงไม่สามารถตรวจพบการทุจริตประเภท Trojan Horse (เป็นการแทรกคำสั่งที่ต้องการ เพื่อการทุจริตแฝงอยู่ในโปรแกรมการทำงานปกติขององค์กร) ได้

ดังนั้น ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบ Source Program Listing ควบคู่ไปด้วย โดยเน้นเฉพาะการค้นหาคำสั่งผิดปกติที่ประมวลผลรายการใดรายการหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ

2. ผู้ตรวจสอบต้องเสียเวลามากในการจัดเตรียม Test Data และคำนวณผลลัพธ์ที่คาดไว้ล่วงหน้า

3. การใช้ Test Data บางครั้งอาจจะต้องใช้เวลาการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะได้รับ ขั้นอยู่กับความสามารถของผู้ตรวจสอบแต่ละคน ผู้ตรวจสอบอาจมองข้ามประเด็นสำคัญที่ควรทดสอบไปได้