Posts Tagged "ข้อมูลและการสื่อสาร"

แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

วันนี้ผมจะมาเล่าต่อให้จบในเรื่องของข้อมูลและการสื่อสาร เพื่อที่ครั้งหน้าจะได้เริ่มกันในกระบวนการบริหารความเสี่ยง Enterprise Risk Management (COSO – ERM) กระบวนการขั้นที่ 8 นั่นก็คือ การติดตามผลและการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 8 ประการกันครับ

การติดต่อสื่อสารภายนอกและการนำไปประยุกต์ใช้ขององค์กรทั่วไป ด้วยการเปิดช่องทางการสื่อสารภายนอก ลูกค้าและ Supplier สามารถส่งข้อมูลสำคัญโดยการออกแบบหรือคุณภาพสินค้าหรือการบริการ เพื่อให้บริษัทหาความต้องการหรือความชอบของลูกค้า การเปิดเผยข้อมูลเรื่องความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรซึ่งเชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ ใน ส่วน Supply Chain หรือ การค้า การบริการ ทาง e-Business ดังเช่นตัวอย่าง ผู้บริหารพิจารณาว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เข้ากันได้กับคู่ค้าอย่างไร มั่นใจได้ว่าจะไม่ให้ความเสี่ยงที่มากเกินไปกับคู่ค้าทั้งหลาย

การติดต่อสื่อสารจากภายนอก มักจะให้ข้อมูลโดยการทำงานของการบริหารความเสี่ยง ความเข้าใจของผู้ตรวจสอบภายนอกในเรื่องกลยุทธ์องค์กร การปฏิบัติการ และประเด็นทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและระบบควบคุมที่จัดให้ผู้บริหาร และความเสี่ยงที่สำคัญของกรรมการและการควบคุมข้อมูล

การติดติดต่อสื่อสารกับผู้มีผลประโยชน์ ผู้สร้างกฎระเบียบ นักวิเคราะห์ทางการเงินและฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอก ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของพวกเขา เพื่อให้เกิดความเข้าใจเหตุการณ์และความเสี่ยง การติดต่อสื่อสารความมีความหมาย ตรงกับปัญหา และตรงเวลา และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
หน้าที่ของผู้บริหารในการติดต่อสื่อสารกับภายนอก คือเปิดเผยและเตรียมพร้อม และจริงจังในการติดตามผล

วิธีการในการติดต่อสื่อสาร
การติดต่อสื่อสาร อาจทำในรูปแบบของคู่มือนโยบาย บันทึก e-mail บอร์ดประกาศข่าว และข้อความจากวีดีโอเทป หากเป็นข้อความที่ส่งทางวาจา สำหรับกลุ่มใหญ่ การประชุมเล็ก ระดับของเสียงและภาษากายจะช่วยเน้นในสิ่งที่พูด

ข้อมูลที่นำเสนอหรือกำหนด สามารถส่งผลต่อการตีความของข้อมูลได้อย่างไร และความเสี่ยงและโอกาสถูกมองได้อย่างไร

แนวโน้มของมนุษย์เกี่ยวกับการตัดสินใจได้แสดงออกมาระหว่างหน่วยธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที่และกิจกรรม เช่น บุคลากรบางคนมีความเคยชินที่จะรับเงื่อนไขความเสี่ยงกว่าในเรื่องผลกำไร ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจตามหาความสูญเสียต่ำสุด จากการรับรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของมนุษย์เหล่านี้ ผู้บริหารของ องค์กร สามารถที่จะกำหนดข้อมูล เพื่อช่วยเสริมความเสี่ยงที่ยอมรับได้และพฤติกรรมตลอดทั่วทั้งองค์กร

เครื่องมือที่มีพลังในการสื่อสารอีกอย่างนั้น พบได้จากการที่ผู้บริหารติดต่อกับลูกน้อง ผู้จัดการควรจำไว้ว่าการกระทำเสียงดังกว่าคำพูด ในทางกลับกันการกระทำการปฏิบัติที่ได้รับอิทธิพลจากประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์กร จากการสังเกตการณ์ว่าหัวหน้างานได้จัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร
องค์กรที่มีประวัติของการปฏิบัติการแบบบูรณาการ และมีวัฒนธรรมที่คนทั้งองค์กรเข้าใจ จะพบความยากในการติดต่อสื่อสารข้อความ องค์กรที่ปราศจากธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้จำเป็นต้องเพิ่มความพยายามในการหนทางติดต่อสื่อสาร

จากนี้ไปดูภาพขององค์ประกอบที่สำคัญของข้อมูลและการสื่อสารกันครับ

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/