Posts Tagged "ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำ Test Data ในระบบ On-line"

การทดสอบข้อมูลโดยวิธี Test Data (ต่อ)

สำหรับเรื่องของ Test Data ที่ผมนำเสนอไปในครั้งที่แล้ว และได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดทำ Test Data ไว้ในหัวข้อที่ 1 นั้น วันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างขั้นตอนของการจัดทำ Test Data ในระบบ On-line ต่อเป็นหัวข้อที่ 2 โดยเป็นตัวอย่างการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเงินฝากขององค์กรโดยทั่วไป ซึ่งการปฏิบัติงานจริงอาจมีรายละเอียดบางอย่างแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละองค์กร

2. ตัวอย่างขั้นตอนการจัดทำ Test Data ในระบบ On-line

2.1. การเตรียมการก่อนการทดสอบขององค์กร

2.1.1. ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงานขององค์กรก่อนลงมือทดสอบในแต่ละระบบอย่างละเอียด

2.1.2. ต้องศึกษาและทำความเข้าใจใน Format และ Transaction Code ต่าง ๆ

2.1.3. ทำความเข้าใจในระบบการจัดเก็บ File และ Program ของระบบงานต่าง ๆ

2.1.4. ทำความเข้าใจในการทำ Copy ข้อมูล และโปรแกรมที่จะนำมาใช้ในการทดสอบ

2.1.5. ทำความเข้าใจและเจรจากับหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์กรในเรื่องต่อไปนี้
ก) เวลาที่จะเริ่มทำการทดสอบ
ข) ระยะเวลาที่จะใช้สำหรับการทดสอบ
ค) ชื่อ Report ที่จะขอให้องค์กรพิมพ์มีทั้งสิ้นเท่าใด
ฆ) Printer และ Keyboard ที่จะใช้สำหรับการทดสอบมีจำนวนเท่าใด
ง) เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานขององค์กรมีกี่คน และใครบ้าง
จ) Passbook หรือ Slip ต่าง ๆ ที่จะใช้สำหรับการทดสอบ จะต้องเตรียมการไว้ให้พร้อม เช่น Debit Slip, Credit Slip และ Transfer Slip รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ฉ) ในกรณีที่องค์กรมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำกัด ก็จะต้องทราบว่าหลังจากเสร็จสิ้นงาน On-line แล้ว จะต้องทำงาน Batch อีกนานเท่าใด จึงสามารถเริ่มต้นให้เวลาสำหรับการ Test Data การออก Report และการ Load ข้อมูลกลับเข้าไปในเครื่อง เพื่อทำงานปกติขององค์กรต่อไปได้
ช) ให้องค์กรเตรียม PASS-WORK และUSER-ID กับกุญแจเครื่องของเจ้าหน้าที่ระดับ Authorized แล้วจะเปลี่ยนแปลงใหม่ เมื่อการทดสอบข้อมูลเสร็จสิ้นลงแล้ว

2.1.6. สร้าง Logic และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการทดสอบ การสร้างข้อมูลนี้จะต้องคำนึงถึงความสะดวก และจุดมุ่งหมายในการทดสอบด้วย คือ
ก) สร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ทั้งหมด วิธีนี้จะต้องเปิดบัญชีขึ้นมาใหม่ สร้างรายการทั้งที่เกี่ยวกับตัวเลข และประวัติที่อยู่ของลูกค้าขึ้นใหม่ทั้งหมด คงจะเสียเวลาไปบ้าง แต่จะได้ประโยชน์สำหรับการทำงานของเครื่อง คือ ใช้เวลาในการ Sort และการออก Report สั้นและเร็ว เพราะมีจำนวน Data เฉพาะส่วนที่ Key เข้าไปเท่านั้น
ข) ใช้ข้อมูลหรือบัญชีเดิมขององค์กรมาทำรายการต่อไป เช่น ยอดคงเหลือวงเงินต่าง ๆ Clearing Cheque จะมีการเปิดบัญชีและเพิ่มเติมข้อมูลใหม่เข้าไปบ้าง แต่จะน้อยกว่าการสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่ วิธีการนี้จะทำให้ใช้เวลาสำหรับการ Key สั้นลง เพราะมีข้อมูลอยู่ใน File แล้วจำนวนหนึ่ง แต่จะมีข้อเสียคือ ใช้เวลาในการทำงานของเครื่องมาก เพราะการ Sort การออก Report จะใช้เวลานาน เนื่องจากมีจำนวน Data อยู่ใน File มาก

ในเรื่องนี้ ผู้ตรวจสอบจะต้องตัดสินใจให้ได้ก่อน แล้วจึงแจ้งแก่องค์กรให้เตรียมการล่วงหน้าก่อนการทดสอบ เพราะมีบางครั้งที่องค์กรไม่สามารถจะสนองความต้องการของผู้ตรวจสอบได้ เช่น องค์กรนัดให้ทำการทดสอบแล้ว แต่พอถึงเวลาจริง องค์กรไม่สามารถจะหา Tape ม้วนที่ Copy ไว้ได้ หรือการทำ Copy Data File ผิดพลาด จึงต้องเปลี่ยนเวลาการในการทำ Test Data ออกไปใหม่อีก
ผู้ตรวจสอบจะต้องแบ่งงานการทดสอบออกเป็นระบบงาน และแยกความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากสับสน และอาจทำให้ล่าช้าลงได้

2.1.7. ต้องพยายามแบ่งงานการ Key ให้เสร็จไปพร้อม ๆ กันทุกงาน โดยเฉพาะการปลด Lock Cheque ควรจะทำไปในเวลาพร้อม ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน เพื่อบริการเวลาให้สูญเสียน้อยที่สุด เพราะหากงานหนึ่งเสร็จก่อน แต่จะทำรายการต่อไปไม่ได้ต้องรอให้ปลด Lock Cheque ก่อน ในขณะเดียวกันงานอื่นยังไม่สามารถให้ทำรายการปลด Lock Cheque ได้ จึงทำให้งานที่ทำเสร็จก่อนต้องเสียเวลารอคอย

2.2. ระหว่างการ Key ข้อมูล

2.2.1. ต้องแจ้งให้องค์กรทราบว่า วันที่ในระบบงานที่กำหนดให้ทำ Test Data เป็นวันเดือนปี ใด Yesterday และ Next day เป็นวันที่เท่าใด Clearing Hold กี่วัน ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับการออกวันที่ใน Report และการคิดดอกเบี้ย ฯลฯ

2.2.2. ผู้ตรวจสอบควรจะต้องมีโจทย์ไว้ 2 ชุด คือ ชุดรูปถ่ายที่ไม่มีผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมอบให้แก่ Operator 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับ Key ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนอีกชุดหนึ่งมีผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expectation) ผู้ตรวจสอบจะต้องถือไว้คอยกำกับการ Key และจด Output หรือ Response ที่เครื่องแสดงออกมา

2.2.3. ในระหว่างที่ Operator ทำการ Key แล้ว แจ้งแก่ผู้ตรวจสอบว่า อาจจะ Key ไม่ได้หรือขัดข้องแน่ จะขอข้ามไปหรือแก้ไขโจทย์ได้หรือไม่

ผู้ตรวจสอบจะต้องเข้าใจว่าเป็นการทดสอบข้อมูล จึงไม่ควรที่จะยินยอมให้ข้ามไป หรือแก้ไขโจทย์ ควรจะให้ลองทำดู แล้วจดผลลัพธ์ที่ได้ก่อน แล้วจึงทำ Step ต่อไป

2.2.4. ก่อนการปลด Lock Cheque Clearing อย่าลืมให้ Operator ผู้รับผิดชอบทำรายการ Key รายละเอียดเช็คฉบับที่คืน (Return Cheque) เสียก่อน หากไม่ทำ Step นี้โดยปลด Lock เช็คแล้วจะถือว่าทั้งหมดผ่านการ Clearing

2.3. เมื่อเสร็จสิ้นการ Key

2.3.1. เมื่อเสร็จสิ้นการ Key ข้อมูลแล้ว ควรจะให้มีการพิมพ์รายละเอียดและยอดรวมของ Teller ทุกคน

2.3.2. ขอให้ออก Journal Roll จากเครื่อง Printer และเก็บโจทย์ที่มอบให้แก่ Operator กลับคืนโดยครบถ้วน

2.3.3. ก่อนจะปิดเครื่อง ตรวจนับ PASS-BOOK และ SLIP ต่าง ๆ ว่าได้รับคืนมาครบถ้วนหรือไม่ เพราะบางองค์กรหากปิดเครื่องไปแล้วจะให้เปิดและทำรายการใหม่ไม่ได้

2.3.4. ตรวจนับ Report ที่ได้รับว่าครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่