Posts Tagged "บทบาทที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนกับผู้บริหาร"

บทบาทของ GRC กับแนวความคิดและการปฏิบัติงานที่เน้นผลประโยชน์ของผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders)

เนื่องจากหัวข้อหรือ Article นี้จะอยู่ในหมวดของ CG และ ITG สำหรับคำ “GRC” ย่อมาจาก Governance + Risk Management + Compliance ที่ท่านผู้อ่านก็คุ้นเคยกันมานาน โดยเฉพาะหลักการของ COSO – Enterprise Risk Management (ERM) ซึ่งเน้นความเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนการบริหารการปฏิบัติงานในลักษณะที่สอดประสานและบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ซึ่งอาจจะใช้คำที่เข้าใจง่าย ๆ ว่า Integrity – Driven Performance แต่ในทางปฏิบัติ องค์กรส่วนใหญ่ยังมีจุดอ่อนค่อนข้างมากในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพในการดำเนินงาน (Operational Risk)

วันนี้เราลองมาเล่าสู่กันฟังเรื่อง GRC ต่อจากเรื่อง Corporate Governance – CG และ IT Governance – ITG ที่ได้เล่าย่อ ๆ กันมาแล้วนะครับ

แนวความคิดใหม่ที่ขับเคลื่อนการบริหารแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลประโยชน์ของ Stakeholders

แนวความคิดใหม่ที่ขับเคลื่อนการบริหารแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร เพื่อผลประโยชน์ของ Stakeholders

โดยหลักการของ Governance ในที่นี้ จะเน้นเรื่อง Ethics ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น มีค่านิยม และรูปแบบการจัดการที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้มีศักยภาพและมีความเป็นบูรณาการมากขึ้น เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และรูปธรรมในการเติบโตอย่างยั่งยืน ที่ต้องการมาตรฐาน การปฎิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมทั้งการรักษาชื่อเสียงที่เน้นไปทางการบริหาร Intangible Assets หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยบริหารควบคู่กันไปกับการบริหารสินทรัพย์ที่มีตัวตน หรือ Tangible Assets ที่เข้าใจกันและเน้นการประเมินผล รวมทั้งการบริหารงานที่มากกว่า Intangible Assets กันเป็นส่วนใหญ่

การบริหารงานในองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ ข้อมูลและสารสนเทศ ความน่าเชื่อถือได้ ความไว้วางใจได้ การสร้างคุณค่าเพิ่มในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมาจากการบริหาร Intangible Assets มากกว่า Tangible Assets มาก

บทบาทของการบริหารสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สร้างคุณค่าเพิ่มมากขึ้นกับบทบาทของผู้บริหารของทุกองค์กร

บทบาทของการบริหารสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สร้างคุณค่าเพิ่มมากขึ้นกับบทบาทของผู้บริหารของทุกองค์กร

สำนักงาน Brooking Institute ของต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานค้นคว้าความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ได้เคยสำรวจ เมื่อประมาณปี ค.ศ. 2000 ปรากฎว่า คุณค่าเพิ่มจากการบริหาร Intangible Assets มีประมาณร้อยละ 85 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยเฉลี่ย ในประเทศที่เจริญแล้ว

GRC ต้องการ New Standard และความคาดหวังใหม่ ๆ ของผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholders) และต้องการ Governance เป็นฐานสำคัญที่เน้นทางด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Ethics) ซึ่งคำ ๆ นี้ ผมจะขออนุญาตขยายความเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบว่า Ethics มีความสำคัญอย่างไรต่อการสร้างคุณค่าเพิ่ม และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในปัจจุบัน

คำว่า “Ethics” นี้ก็มีบทบาทสำคัญยิ่งในองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง ซึ่งเป็นข้อแรกขององค์ประกอบ ทั้ง 8 ประการของ COSO – ERM

GRC เป็น Statement ใหม่ภายใต้ร่มหลักของ CG และ ITG ที่มีกระบวนการบริหารเพื่อสนับสนุน
– การดำเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์
– รักษาความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ได้จากชื่อเสียง/Brand ขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
– เป็นความท้าทายของผู้บริหารที่จะพิสูจน์คุณค่า และศักยภาพของผู้บริหารในการรักษาความสามารถในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของผู้กำกับภายนอก และการปฏิบัติตามนโยบาย ทิศทาง คำสั่งต่าง ๆ ภายในองค์กร ในการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานและความคาดหวังใหม่ ๆ ของผู้ถือหุ้น

ผมจะได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจของ GRC ในแง่มุมต่าง ๆ มาเสนอให้ท่านผู้อ่านในตอนต่อ ๆ ไปนะครับ