Posts Tagged "หมวก 6 สี"

คน 6 คน กับ หมวก 6 สี (Six Thinking Hats) กับความคิดที่แตกต่างกันของคนในองค์กร และประชาชนในชาติ (ต่อ)

สวัสดีครับ ยังคงคุยค้างกันเอาไว้ในเรื่องของ คน 6 คน กับหมวก 6 สี หรือ Six Thinking Hats ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของหมวกแต่ละสี ที่สะท้อนความคิดเห็น และความเข้าใจของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม โดยในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงบุคคลที่สวมหมวกไปแล้ว 2 สี คือ หมวกสีขาว (White Hat) และ หมวกสีเหลือง (Yellow Hat)

สำหรับวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงบุคคลที่สวมหมวกสีอื่น ๆ ที่เหลือ คือ หมวกสีเขียว สีน้ำเงิน สีแดง และสีดำ ต่อเลยนะครับ

หมวกสีเขียว (Green Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีเขียว หมายถึง บุคคลที่คิดเชิงสร้างสรรค์ มีจิตนาการ มีความน่าจะเป็น ทางเลือก หรือความคิดใหม่ ได้แก่
– การค้นหาทางเลือก หรือวิธีการใหม่ ๆ
– การคิดที่ไม่ต้องมีเหตุผลอย่างเป็นตรรก เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงความคิดอย่างไม่ต้องมีข้อจำกัดใด ๆ
– การย้ายจากความคิดหนึ่งไปยังความคิดอื่น ๆ เพื่อทำให้เกิดความคิด หรือทางเลือกที่หลากหลาย

หมวกสีน้ำเงิน (Blue Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีน้ำเงิน หมายถึง บุคคลที่มองภาพรวมในการจัดกระบวนการทางความคิด ได้แก่
– การเน้นการควบคุม หรือการกำกับกระบวนการ
– การจัดระบบความคิด
– การโยงไปสู่การใช้หมวกสีอื่น ๆ
– การกำหนดจุดมุ่งเน้น : ชี้ไปที่ปัญหาและรูปแบบคำถาม
– ความรับผิดชอบในการสรุปผล ภาพรวมและบทสรุป
– ความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎ

หมวกสีแดง (Red Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีแดง หมายถึง บุคคลที่ใช้ความรู้สึก ลางสังหรณ์ สัญชาตญาณ อารมณ์และความรู้สึกที่ถูกต้อง เพื่อเข้าใจว่าคนมีอารมณ์และจะจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างไร ได้แก่
– การเข้าใจในปฏิกิริยาของคนที่ไม่ใช้เหตุผล
– การคิดที่ใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ
– การให้คิดโดยไม่จำเป็นต้องใช้เหตุผลหรือเกณฑ์พื้นฐาน
– การยอมให้มีการสำรวจความรู้สึกของผู้อื่น

หมวกสีดำ (Black Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีดำ หมายถึง บุคคลที่มองโลกในแง่ร้าย โดยตระหนักถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ของการแก้ไขปัญหา ได้แก่
– การคิดในเชิงลบ เช่น สิ่งที่จะทำให้บรรลุผลตามที่คาดไว้
– การระมัดระวัง – ไม่โต้แย้ง
– การวิเคราะห์ความเสี่ยง
– การบ่งชี้อันตรายและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
– การบ่งชี้ข้อผิดพลาดในการออกแบบ
– การบ่งชี้ว่าการโต้แย้งไม่เหมาะสมกับความเป็นจริง ประสบการณ์ที่มีอยู่ ระบบที่ใช้หรือนโยบายที่กำลังพัฒนาอยู่

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ บุคคล 6 คน หรือกลุ่มบุคคล 6 กลุ่ม ที่สวมหมวกทั้ง 6 สีที่ได้นำเสนอไป ก็ขอให้ท่านผู้อ่านนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการบริหาร และการจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรหรือกับทั้งตัวท่านเอง

 

คน 6 คน กับ หมวก 6 สี (Six Thinking Hats) กับความคิดที่แตกต่างกันของคนในองค์กร และประชาชนในชาติ

Six Thinking Hats เป็นเทคนิคที่มีความสำคัญ และมีประสิทธิภาพมาก พัฒนาโดย Edward de Bono เป็นกรอบการทำงานที่มองการคิดหลาย ๆ แบบ โดยมีการอุปมาหมวกทั้ง 6 สี เพื่อแสดงถึงความคิดประเภทต่าง ๆ ทำให้เกิดความคิดนอกเหนือจากรูปแบบการคิดที่เป็นปกติวิสัย แต่ช่วยให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นตามแต่สถานการณ์ ซึ่งผู้บริหารควรเข้าใจ เพื่อให้การดำเนินการวิเคราะห์ CSA – Control Self Assessment ได้ผลอย่างแท้จริงระหว่างการประชุม หรือ ทำความเข้าใจกับประชาชน ในมุมมองที่แตกต่างกันนำมาสู่เป้าประสงค์ขององค์กร หรือของประเทศได้

คุณลักษณะของหมวกแต่ละสี ซึ่งสะท้อนความคิดเห็น และความเข้าใจของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม อาจอธิบายได้สั้น ๆ ตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และภายในประเทศ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ควรจะสอดคล้องกับหลักการบริหาร และการจัดการที่ดี (CG) และกรอบการจัดการบริหารแบบสอดประสานและบูรณาการ เป็นเอกภาพในระดับชาติ ตามที่เห็นสมควรต่อไปดังนี้ครับ

หมวกสีขาว (White Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีขาว หมายถึง บุคคลที่มุ่งเน้นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และคิดว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ได้แก่
– การวิเคราะห์ข้อมูล หรือแนวโน้มในอดีต
– การวางตัวเป็นกลางและมุ่งไปที่จุดมุ่งหมาย
– การพิจารณาความจริงและไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
– การบ่งชี้ข้อมูลที่ขาดหายไป
– การกำหนดข้อเท็จจริงที่ดีที่สุด ที่ตรวจสอบและพิสูจน์แล้ว
– การกำหนดข้อเท็จจริงระดับรองที่เชื่อว่าเป็นจริง
– การไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว แต่พิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่

หมวกสีเหลือง (Yellow Hat)
บุคคลที่สวมหมวกสีเหลือง คือ บุคคลที่มองโลกในแง่ดี ซึ่งช่วยให้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของสิ่งที่กำลังตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น
– การไต่ถามและค้นหาคุณค่าและผลประโยชน์
– การมองหาการสนับสนุนที่มีเหตุผล
– การริเร่มและสนับสนุนความคิดเห็นต่าง ๆ
– การมองหาโอกาส
– การเปิดกว้างยอมรับวิสัยทัศน์และความฝัน
บุคคลที่สวมหมวกสีเหลืองช่วยให้การคิดดำเนินต่อไปได้ เมื่ออยู่ในบรรยากาศที่เริ่มมีข้อจำกัด และมีความยาก

สำหรับหมวกสีอื่น ๆ ที่จะกล่าวต่อไปคือ หมวกสีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว และสีดำ จะได้กล่าวถึงคุณลักษณะของแต่ละสีที่ใช้ในการบริหารและการจัดการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและระดับชาติ ในตอนต่อไปนะครับ ขอเพียงว่าประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ตามหลักการ CG ต่อไป