Posts Tagged "องค์ประกอบของสารสนเทศที่สำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยง"

การป้องกันการทุจริตในจุดอ่อนระบบงานกับนโยบายขององค์กร เพื่อสร้างดุลยภาพการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

จนถึงปัจจุบัน ผู้กำกับหน่วยงานของ ธอส. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและเกิดผลเสียหายประมาณ 400 ล้านบาท ยังเป็นที่สนใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า หน่วยงานของรัฐแห่งนี้มีการบริหารงานที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารความเสี่ยง อันเป็นที่ยอมรับได้ระดับหนึ่งนั้น เกิดการทุจริตเช่นนี้ขึ้นได้อย่างไร เหตุใดผู้ทุจริตจึงสามารถกระทำการทุจริตได้โดยใช้เวลาอันยาวนาน และผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถ Mornitor หรือติดตามความเสี่ยงที่เกิดจาก Operation Risk ที่เกี่ยวข้องกับ People, Process และ Technology รวมทั้ง Compliance Risk ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานและผู้กำกับที่เกี่ยวข้อง

Value Creation for Effectiveness & Efficiency of Operations

Value Creation for Effectiveness & Efficiency of Operations

สำหรับส่วนตัวของผม ผมยังมีความเข้าใจและมั่นใจว่า ธอส. ยังมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดีอยู่ เพียงยังอาจปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงบางมุมมอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทบทวนการบริหาร การควบคุมความเสี่ยงของระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ Business Process ไปสู่ Business Objective ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวมทั้งเรื่อง ISO 27001 และ COBIT ตามหลักการของ IT Governance ที่มีผลเกี่ยวข้องกับ Corporate Governance ซึ่งเชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยงตามหลักการของ COSO – ERM การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง

การประมวลผลรายการแสดงจุดที่จะเกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งการทุจริต และการควบคุมเชิงรุก

การประมวลผลรายการแสดงจุดที่จะเกิดข้อผิดพลาด รวมทั้งการทุจริต และการควบคุมเชิงรุก

วันนี้ ผมจึงขอออกความเห็นเบื้องต้นที่ยังขาดข้อมูลและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่มาก แต่จะขออธิบายภาพโดยรวม ถึงสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ Business Process การวิเคราะห์ Business Model บางประการ ดังนี้

กิจกรรมการปรับปรุงโปรแกรมการควบคุมและตัวอย่างข้อผิดพลาดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

กิจกรรมการปรับปรุงโปรแกรมการควบคุมและตัวอย่างข้อผิดพลาดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

ผมขอให้ข้อสังเกตผ่านแผนภาพเป็นสำคัญ แทนการใช้คำอธิบายที่อาจจะน่าเบื่อสำหรับบางท่าน ขอให้ท่านที่สนใจอ่านและทบทวนกระบวนการดำเนินการตามภาพข้างต้น แล้วซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการตามขั้นตอนที่เหมาะสมให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO – ERM คำตอบที่ได้รับในประเด็นที่น่าสนใจนำกลับมาตั้งคำถามใหม่ เพื่อให้คำตอบตรงกับเป้าประสงค์ของผู้ถาม ซึ่งต้องมีความรอบรู้และมีประสบการณ์บริหารอย่างเป็นกระบวนการที่แท้จริง ทั้งทางด้าน IT และ Non – IT

ครั้งต่อไป ผมจะพยายามสร้าง Scenario เพื่อซักถามเป็นตุ๊กตาต้นแบบ เพื่อก้าวเข้าไปหาหรือเพื่อการวิเคราะห์ต้นเหตุหรือสาเหตุ (Root Cause) ของจุดอ่อนของกระบวนการทำงาน (Business Process) รวมไปถึงเทคโนโลยี (Technology) ที่เกี่ยวข้องและแน่นอนว่า จะสัมพันธ์กับบุคลากร (People) ที่จะมีรายการสัมพันธ์กัน เชื่อมโยงกันในกระบวนการที่เป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการก้าวไปสู่ผู้ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

Functional Perspectives & Competency to drive IT Security + Successful Business

Functional Perspectives & Competency to drive IT Security + Successful Business

ก่อนจะจบการให้ข้อสังเกตในวันนี้ ผมใคร่ขอจะกล่าวสั้น ๆ เพียงว่า ศักยภาพของผู้ตรวจสอบ ผู้บริหารความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจถึงเรื่อง Risk Convergence ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทางด้าน IT Governance และ IT Management เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารและการตรวจสอบ (Risk Management & Audit Risk) ที่เกี่ยวข้องกับ
– Poor Security & Reporting
– Poor Management Control ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์ประกอบของสารสนเทศที่ดี 7 ประการ ตามที่เคยกล่าวไปแล้ว รวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง
– Poor Financial Transparency โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ IT Investments รวมทั้งการกำกับและการบริหารที่ผิดทิศทาง ไม่เป็นไปตามหลักการของกระบวนการบริหารทางด้าน ITG – COBIT และ IT Security ที่ดี
– Fraud ซึ่งเป็นการทุจริตส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยบุคลากรขององค์กรนั้นเองเป็นสำคัญ ที่ไม่เข้าใจ Business Process ในการก้าวไปสู่ Business Objective ที่เกี่ยวข้องกับ Internal Control ซึ่งสัมพันธ์กับ Risk Management และ Internal Audit – Risk – Based และ Audit Instinct หรือสัญชาตญาณในการตรวจสอบ หรือศัยกภาพในการตรวจสอบ ที่จะครอบคลุมและผสมผสานระหว่าง IT Audit และ Non – IT Audit โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ตรวจสอบทางด้าน Non – IT ที่อาจจะไม่สนใจผลกระทบหรือ Impact ของ IT Risk ต่อ Business Risk ซึ่งมีผลอย่างสำคัญถึงกระบวนการตรวจสอบและการวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันค่อนข้างมาก

องค์ประกอบของสารสนเทศที่สำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบของสารสนเทศที่สำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยง

นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ผมยังไม่แยกภาคการตรวจสอบ IT Audit กับ Non – IT Audit อย่างชัดเจนในช่วงนี้ ทั้งนี้ผมต้องการที่จะให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับและการตรวจสอบทั้ง 2 ด้าน เห็นความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง รวมทั้งผลกระทบของ IT Risk ที่มีต่อกระบวนการตรวจสอบโดยรวม

ซึ่งผมจะได้กล่าวในรายละเอียดในช่วงต่อ ๆ ไปนะครับ

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/