Posts Tagged "โอกาสในเงื่อนไขการตอบสนองความเสี่ยง"

แนวทาง/กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

วันนี้เรายังคงเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ทั้ง 8 ประการตามหลักของ COSO – ERM โดยเริ่มตั้งแต่ 1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 2.การกำหนดวัตถุประสงค์ 3.การระบุเหตุการณ์ 4.การประเมินความเสี่ยง 5.การตอบสนองความเสี่ยง 6.กิจกรรมควบคุม 7.ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 8.การติดตามและประเมินผล

โดยในครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ครั้งนี้เรามาต่อกันถึงโอกาสในเงื่อนไขของการตอบสนองความเสี่ยงกันเลยดีกว่าครับ

ในการประเมินผลเงื่อนไขการตอบสนอง ผู้บริหารพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยง และจะต้องเข้าใจว่าสิ่งตอบสนองอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้และผลกระทบต่างกัน

ขีดความสามารถในการตอบสนองต่อการประเมินค่าของความเป็นไปได้และผลกระทบอาจพิจารณาถึงเหตุการณ์ในอดีตและแนวโน้มและเหตุการณ์ในอนาคต ในการประเมินทางเลือกของการตอบสนอง

ผู้บริหารกำหนดผลกระทบที่ใช้หน่วยในการวัดเหมือนกันสำหรับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงในฐานะที่ถูกสร้างขึ้นมา ในส่วนประกอบของการประเมินค่าความเสี่ยงการแยกแยะเหตุการณ์ เป็นการอธิบายว่าการจัดการความเสี่ยงขององค์กรแยกแยะเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบได้อย่างไร เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบทางด้านบวกจะเป็นตัวแทนของโอกาสและจะถูกส่งกลับไปสู่กลยุทธ์หรือขั้นตอนการตั้งวัตถุประสงค์

เช่นเดียวกันโอกาสที่มีศักยภาพสำหรับผลลัพธ์สำคัญอาจถูกแยะแยะเมื่อมีการพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยง ผู้บริหารอาจแยกแยะการตอบสนองที่แปลกใหม่ ซึ่งในขณะที่พอเหมาะกับกลุ่มของการตอบสนอง แล้วอาจจะยังใหม่ต่อองค์กรหรืออุตสาหกรรม โอกาสเช่นนี้อาจครอบคลุมเมื่อเงื่อนไขการตอบสนองที่มีอยู่มาใกล้ถึงขีดจำกัดของประสิทธิภาพ และเมื่อการทำให้ดีขึ้นมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยให้เกิดกับผลกระทบของความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ เช่น การตอบสนองอย่างมีความคิดสร้างสรรค์โดยบริษัทประกันรถยนต์ที่มีต่ออุบัติเหตุจำนวนมากที่เกิดบนถนนที่เป็นทางแยก บริษัทประกันภัยจึงให้ทุนเพิ่มเติมโดยการติดสัญญาณไฟเพื่อเป็นการลดการเคลมอุบัติเหตุและทำให้เกิดกำไรเพิ่มขึ้น

การตอบสนองที่ถูกเลือก
ทันที่ที่ประเมินผลของทางเลือกในการตอบสนอง ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะจัดการความเสี่ยงได้อย่างไร การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพคือการที่ผู้บริหารเลือก หรือได้รวมการตอบสนองอันนำมาซึ่งความเป็นไปได้ของความเสี่ยงและผลกระทบที่คาดการณ์ไว้ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเลือกการตอบสนองอาจจำเป็นต้องพัฒนาแผนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุการตอบสนองและการวัดความเสี่ยงบนพื้นฐานของความเสี่ยงส่วนที่เหลือ ยิ่งกว่านั้นกระบวนการจำเป็นต้องทำให้ผู้บริหารมั่นใจในการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการเหล่านี้นำเสนอในการควบคุมกิจกรรม

ผู้บริหารต้องระลึกไว้ว่าความเสี่ยงส่วนที่เหลือบางระดับจะคงอยู่เสมอ ไม่เพียงแต่เพราะว่าทรัพยากรถูกจำกัด แต่เป็นเพราะความไม่แน่นอนของอนาคตและข้อจำกัดตามธรรมชาติในทุก ๆ กิจกรรม

กระบวนการเน้นย้ำ
การประเมินทางเลือกที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงธรรมชาตินั้น ต้องการการพิจารณาเรื่องที่อาจเป็นผลมาจากการตอบสนองตัวเอง ซึ่งอาจเป็นการกระตุ้นกระบวนการเน้นย้ำก่อนที่ผู้บริหารจะตัดสินใจในขั้นสุดท้าย ซึ่งพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลมากจากการตอบสนอง รวมถึงอาจไม่ได้ปรากฏให้เห็นได้ทันที

สำหรับกระบวนการที่ 5 ในการตอบสนองความเสี่ยงยังไม่จบเท่านี้ โปรดติดตามต่อในครั้งหน้านะครับ