Posts Tagged "Alignment and colaboration"

Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration and Integrated Management – What CEOs Want From CIOs ตอนที่ 2 Evolution of the IT Leadership Role

วันนี้ผมจะกล่าวต่อจากตอนที่ 1 ซึ่งอาจสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ CIO ในปัจจุบันนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งที่นำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในมุมมองของ CIO และ CEO และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ทั้งด้านทั่วไปและทางด้าน IT เพราะการบริหารยุคใหม่ ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้จริง ที่กล่าวถึงเรื่อง Integrated Management หรือการบริหารองค์กร/ธุรกิจอย่างเป็นบูรณาการนั้น ผู้บริหารทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องมีแนวคิดของการสร้างคุณค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะในมุมมองของ CIO เพื่อเชื่อมต่อไปยังวัตถุประสงค์ของการบริหารตามมุมมองของ CEO หรือกลับกันนั้น เป้าหมายหลักของธุรกิจ/องค์กร ก็คือ การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีผลประโยชน์ร่วม เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามมุมมองของ Enterprise Goals เป็นสำคัญที่ต้องเชื่อมโยงกับ IT Related Goals อย่างแยกกันไม่ได้ในทุกองค์ประกอบและในทุกปัจจัยของการกำกับ ควบคุม และติดตามผลโดยคณะกรรมการ ตามหลักการของ Integrated Governance และ Integrated Management ตามลำดับ

เพื่อให้ท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น ได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารของผู้นำทางด้าน IT หรือ CIO ตั้งแต่ยุคแรก ปี ค.ศ. 1950s หรือ ปี พ.ศ. 2493 ถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556)
ผมขออ้างอิงเอกสารของ KORN/FERRY INTERNATIONAL ที่กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้บริหารหรือผู้นำทางด้าน IT หรือ CIO ดังนี้

 • 1950s – Tab Supervisor
 • 1960s – Data Processing Manager
 • 1970s – MIS Director
 • 1980s – Vice President of Information Systems
 • 1990s – SVP/EVP & Chief Information Officer
 • 2000s – ????
 • 2001-2002 – End of the Technology Bubble
 • – Dot-com implosion
  – Deep corporate IT cost cutting
  – Focus on tactical operations post – Y2K/ERP

 • 2003-2007 – “The 21st Century CIO”
 • – Comprehensive definition of the “C-level” IT role
  – Strategic alignment and governance
  – Process & operational optimization/ERP
  – Business intelligence and customer intimacy
  – Value creation

 • 2008-2010 – Dealing with Global Recession
 • – Cost management, modest budget & staff reduction
  – “21st Century CIO Agenda” Still a mandate

  10 ข้อจากนี้ไป คือ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร หรือ CIO ในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ขอให้ท่านในฐานะเป็นคณะกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง CEO และ CIO ได้ประเมินการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งเรียกย่อ ๆ CSA – Control Self Assessment ตามมุมมองของ IT Management เพื่อก้าวไปสู่ Enterprise Management หรือ Enterprise Golas ตามลำดับ ในบางมุมมองของ CIO ที่น่าจะสอดคล้องกับความต้องการของ CEO ยุคใหม่ ดังนี้:

  1. IT Strategy – Business strategy alignment, business case and projected return on investments, priorities versus resources
  2. IT Governance – Portfolio managment, IT investment funding and review process, performance measurement, project management (PMO), SDLC, processes, standards, procurement
  3. IT Organization & Staffing – Centralized, decentralized, fereral model, shared services; reporting relationships, FTEs, staff augmentation, on/near/off-shore, capability/maturity, training
  4. Technology – Architecture; bleeding/leading edge or trailing; build or buy, suite or best-of-breed; infrastructure and networking insourced/outsourced, total cost of ownership (TCO), support
  5. Technology Awareness – Board of Directors, senior and middle management, rank and file
  6. Corporate Governance – Compliance, disaster recovery, business continuity, security, privacy, intellectual property protection
  7. Business Intelligence – Data modeling & warehousing, metrics, analytics, forecasting & modeling
  8. ERP – Business integration, value chain, process improvement & innovation, change management, quality programs
  9. Customer Care – Customer relationship mamagement (CRM), contact centers, customer portals, B2B collaborative computing (EDI, VMI, CPER)
  10. Internet – e-business strategy, portals, web-enabled applications, telecommunications (Web 2.0)

  นอกจากนี้ ผมยังมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

  การบริหารยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของ CIO หรือ CEO ซึ่งแยกกันไม่ได้ เมื่อคำนึงถึงการก้าวสู่วัตถุประสงค์หลักขององค์กร/ธุรกิจ ตามมุมมองของ Business Goals หรือ Enterprise Goals นั้น ก้าวแรกที่ต้องมองเห็นภาพเหมือนกันก็คือ ความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร วัฒนธรรมในการบริหารองค์กร และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี ตามมุมมองของ GEIT – Governance Enterprise of IT ซึ่งเป็นการบริหารแบบ Integrated Single Framework หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) ตามกรอบและหลักการของ Integrated GRC และ GRC in COBIT 5 ซึ่งมีรายละเอียดในการก้าวเข้าสู่วัตถุประสงค์ของ Enterprise Goals ที่เชื่อมโยงกับ IT Related Goals ได้อย่างลงตัว ผมใคร่ขอให้ท่านที่สนใจเรื่องนี้ได้ติดตามการบริหารแบบบูรณาการตามมุมมองทั้ง 2 อย่างละเอียดต่อไป

  บทความนี้เป็นการเขียนแบบย่อ ๆ หากท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดที่มากกว่านี้ได้ภายในงาน Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration topic ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว ห้อง Main Ballroom ซึ่งเป็นการจัดงานโดย 10th Anniversary of CIO16 Association of Thailand ครับ

   

  Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration and Integrated Management – What CEOs Want From CIOs

  วันนี้ ผมจะพาท่านที่สนใจในเรื่องการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียว เช่น การเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือ CIO ทางด้าน IT หรือศูนย์คอมพิวเตอร์ มาเป็นผู้บริหารระดับสูงทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนวัตถุประสงค์หลัก ๆ ขององค์กร/ธุรกิจ ตามกรอบที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ดุลยภาพตามหลักการของ Balanced Business Scroecard ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า CIO ยุคใหม่จะมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อนาคตของ CIO จะขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารเชิงธุรกิจ (Enterprise Goals) ที่ควบคู่กันไปกับการบริหารการจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Related Goals)

  นี่คือ การก้าวข้ามพรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่สำคัญยิ่งของ CIO ซึ่งอนาคตของ CIO ยุคใหม่จะต้องมีความเข้าใจการบริหารเชิงธุรกิจอย่างลึกซึ้ง ควบคู่กันไปกับการมีความรู้ทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะ Integrated Single Framework โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรอบปฏิบัติด้านการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่ดีด้าน IT ในเรื่องการกำหนดเป้าหมายด้าน IT ที่สนับสนุนเป้าหมายระดับองค์กร โดยเป็นเป้าหมายที่เป็นเป้าประสงค์หลักที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วมขององค์กร จากการพิจารณาเป้าประสงค์และแรงขับเคลื่อนสำคัญที่มีอิทธิพล หรือส่งต่อความต้องการและความคาดหวังดังกล่าว

   สรุปเบื้องต้น… ก่อนจะก้าวไปในรายละเอียดเล็กน้อย เพื่อให้เห็นภาพใหญ่โดยรวม ในเรื่องของการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) ก็คือ CIO และ CEO นั่นคือผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ IT/ICT และผู้บริหาร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเพื่อให้ได้เป้าประสงค์หลักตาม Business Balanced Scorecard ทั้ง 4 มุมมอง ควรจะมีหรือต้องมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการ การกำกับ ควบคุม ดูแล งานทางด้าน IT/ICT ซึ่งเป็นงานหลักของ CIO และ Business ซึ่งเป็นงานหลักของ CIO ให้เป็นหนึ่งเดียวกันหรือเรื่องเดียวกัน เพื่อก้าวไปสู่วัตถุประสงค์ของ Enterpise Goals เป็นสำคัญและแยกกันไม่ได้ระหว่างงาน IT และ Non-IT

   ขออนุญาตสรุปอีกครั้งหนึ่งก่อนจบในช่วงแรกของ Integrated Management ว่า :
   1. Governance – G, Risk Management – R, Compliance – C
   G + R + C ไม่เท่ากับ GRC หรือ Integrated GRC พิสูจน์ได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าประสงค์ แผนงานและบทบาทของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร/ธุรกิจ…
   2. หิน + ปูน + ทราย ไม่เท่ากับ ซีเมนต์ หากขาดน้ำ… น้ำในที่นี้คือ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารแบบบูรณาการ ทั้งทางด้าน Business และทางด้าน IT/ICT และความเกี่ยวเนื่องตามมุมมองของ Integrated Single Framework +++

  ทั้งนี้ CIO ยุคใหม่ที่จะก้าวข้ามเข้าไปสู่แนวความคิด ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของ CEO หรือผู้บริหารระดับสูงสุดของธุรกิจ/องค์กรว่า CEO ต้องการอะไรจาก CIO และการที่ CIO ที่มีความคิดก้าวหน้า รู้เท่าทันความต้องการของธุรกิจในกระบวนการบริหารและการจัดการที่ดี ทั้งทางด้านการกำกับ ควบคุม ดูแล (Governance) ซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability) ของคณะกรรมการ ที่จะกำกับและชี้ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแน่นอนว่ารวม CIO อยู่ด้วยนั้น มีหน้าที่ในการบริหารจัดการอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ/องค์กร ไปสู่เป้าประสงค์ของผู้มีประประโยชน์ร่วม (Stakeholder) อย่างได้ดุลยภาพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) ตามมุมมองของ Good Governance ที่ดี และเป็นบูรณาการตั้งแต่ในระดับของ Governance นั่นคือ การนำ Corporate Governance – CG มาเชื่อมโยงกับ IT Governance (ITG) อย่างเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนเป้าประสงค์หลักของผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกกลุ่ม ในการบริหารองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงคุณภาพการบริหารการจัดการที่ได้ประโยชน์สูงสุดในมุมมองทางการเงิน (Financial) และ บริการ (Service) รวมทั้งชื่อเสียงของธุรกิจควบคู่กันไปและแยกกันไม่ได้กับการบริหารทรัพยากร และการบริหารความเสี่ยงทางด้าน IT และ Non – IT อย่างเหมาะสม

  ดังนั้น CIO ยุคใหม่ และปัจจุบัน ต้องเข้าใจแรงขับเคลื่อน (Stakeholder Drivers) จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่่ยวข้อง เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ หรือกฎหมาย ที่มีผลลบังคับใช้กับธุรกิจ/องค์กร เป็นต้น ที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีผลประโยชน์ร่วม โดยสรุปวัตถุประสงค์ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การรับรู้ด้านผลประกอบการ การจัดการด้านความเสี่ยง และ การจัดการด้านทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมตามที่ได้กล่าวข้างต้นซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากแล้ว นั่นคือ CIO และแน่นอนว่าควรจะรวมถึง CEO แม้กระทั่งระดับคณะกรรมการหรือ Board ซึ่งควรเข้าใจตรงกันถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังจากเป้าประสงค์ความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วมที่แสดงวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อแรงขับเคลื่อน (Stakeholder Drivers)

  ผู้นำทางด้าน CIO ยุคใหม่ จะต้องดำเนินการในลักษณะ Go beyound IT and the CIO’s Comfort zone นั่นคือ CIO ยุคใหม่จะต้องมีการบริหารและการจัดการที่จะต้องก้าวข้ามเฉพาะการบริหารทางด้าน IT เพื่อ IT มาเป็นการบริหาร IT/ICT เพื่อธุรกิจ

  ขั้นตอนต่อไปที่ CIO ยุคใหม่ ควรเข้าใจในมุมมองของ CEO หรือผู้บริหารวัตถุประสงค์โดยรวมของธุรกิจ/องค์กร ในการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ นโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ เพื่อตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder Needs) ที่คาดหวังให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงกำกับ ควบคุม ดูแล ไปสู่เป้าหมายระดับองค์กร (Enterprise Goals) โดยมีการบริหารและการจัดการที่สามารถเชื่อมโยงกับ IT Related Goals ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนความสำเร็จในมุมมองต่าง ๆ ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้มีผลประโยชน์ร่วม

  เป้าหมายทางด้าน IT หรือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีที่ครอบคลุมไปยัง IT Related Goals ทุกมุมมองของ IT Balanced Scorecard ที่ CIO และ CEO ต้องเข้าใจในการนำไปสู่การเชื่อมโยงของ Business Balanced Scorecard ทั้ง 4 นั่นคือ เป้าหมายทางด้านประสิทธิภาพการบริหารทางด้านการเงิน ด้านลูกค้า/ผู้มีผลประโยชน์ร่วม ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ที่ควรมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายระดับองค์กรทั้ง 4 ด้านตามที่่ได้กล่าวมาแล้ว และในทางกลับกัน หากมองในมุมมองของ CEO ซึ่งควรมีความเข้าในที่สัมพันธ์กับเป้าหมายทางด้าน IT คือ (IT-Related Golas) ที่กำหนดเฉพาะเจาะจงให้สามารถใช้สนับสนุนเป้าหมายระดับธุรกิจ/องค์ร ตามที่ได้กำหนดในเป้าประสงค์ลหักและแน่นอนว่า ควรมีการกำหนดในการประเมินวัดผลตามเกณฑ์ชี้วัดของเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม

  ข้้นตอนต่อไปในการก้าวข้ามพรมแดนการบริหารจัดการที่ดีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Integrated Management) ก็คือ ทั้ง CIO และ CEO ควรเข้าใจอย่างสอดคล้องและตรงกันว่า กระบวนการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ว่าสามารถสรุปเป็นแผนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่ได้กำหนดไว้

  กระบวนการทางด้าน IT/ICT (IT Related Processes) ควรมีกิจกรรมที่สามารถระบุกระบวนการทางด้าน IT ที่สนับสนุนเป้าหมายทางด้าน IT และ Enterprise เพื่อนำไปสู่ Enterprise Goals

  อาจสรุปกระบวนการทางด้าน IT/ICT ที่ใช้สนับสนุนเป้าหมายทาง IT/ICT ที่มีกรอบการปฏิบัติในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ (Integrated Management) ซึ่งต้องแบ่งเป็นกระบวนการหลัก และกระบวนการในระดับรองลงไปเป็นกลุ่มได้ดังนี้
  1 กระบวนการด้านการกำกับดูแลที่ดี (Governance)

 • กลุ่มกระบวนการประเมิน กำกับ และติดตาม
 • 2 กระบวนการด้านการบริหารจัดการ (Management)

 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการวางแผนและจัดโครงสร้าง (Align, Plan and Organise)
 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการจัดทำและนำไปปฏิบัติ (Bulid, Acquire and Implement)
 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการดำเนินการและสนับสนุน (Deliver, Service and Support)
 • กลุ่มกระบวนการสำหรับการติตามตามวัดผลและตรวจประเมิน (Monitor, Evaluate and Assess)
 • ในตอนต่อไป ผมจะได้นำเสนอบทบาทของการจัดการและผู้บริหาร IT/ICT จากยุคแรก ๆ ปี ค.ศ. 1950s หรือ ปี พ.ศ. 2493 ถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556) เพื่อให้ทราบว่าบทบาทของผู้บริหารของ CIO ยุคเดิมจนถึงยุคปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด และ CIO ในยุคปัจจุบัน ได้สนองตอบความต้องการของผู้มีผลประโยชน์ร่วม คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ CEO อย่างไร

  การเขียนบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ผมได้มีโอกาสร่วมงาน Crossing Borders CIOs’ Innovation & Inspiration topic ซึ่งผมได้เป็นผู้ดำเนินรายการในหัวข้อ เรื่อง Thai CIOs are crossing the borders everyday ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ลาดพร้าว ห้อง Main Ballroom ซึ่งเป็นการจัดงานโดย 10th Anniversary of CIO16 Association of Thailand เนื้อหาในตอนนต่อไปซึ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นะครับ

   
  https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/