Posts Tagged "General Control & Application Control"

การตรวจสอบ IT Audit ทางด้าน General Control และ Application Control บางมุมมอง

ครั้งที่แล้ว ผมได้อธิบายการวางแผนการตรวจสอบองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์ การตรวจสอบการควบคุมภายในทั่วไป ของการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ และการจัดการทางด้านคอมพิวเตอร์ (General Control) ซึ่งสามารถอธิบายโดยแผนภาพย่อ ๆ และเข้าใจได้สะดวก ดังนี้

จากภาพข้างต้น ผู้ตรวจสอบจะต้องกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ต้องการ มิฉะนั้น การวางแผนการตรวจสอบเพื่อหาหลักฐานการตรวจสอบ และข้อสรุปที่เกี่ยวข้อง จะมีขอบเขตกว้างขวางที่อาจหาข้อสรุปได้ยาก และไม่อาจหาข้อยุติในการทำรายงานในกรอบเวลาที่กำหนดแล้วได้ เรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ตรวจสอบ เพื่อกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขอให้ดูแผนภาพต่อไปนี้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้

เมื่อท่านได้เห็นแผนภาพที่ 2 ข้างต้นแล้ว ผมใคร่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ชัดเจน ตามทรัพยากรที่กำหนดให้นั้น เป็นเรื่องสำคัญยิ่งต่อกระบวนการตรวจสอบโดยรวม ทั้งนี้ การระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources) จะเกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับกระบวนการ (IT Process) ตามหลักการของ CobiT และความเสี่ยงของ IT Process ก็จะเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับ Activities ทางด้าน IT และทางด้าน Business ที่จะมีผลต่อกระบวนการบริหาร เพื่อให้ได้คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี หรือให้ได้ผลตาม Business Requirements ที่ต้องการ ซึ่งจะประกอบด้วย ประสิทธิผลของข้อมูลและการจัดการ (Effectiveness), ประสิทธิภาพของข้อมูลและการจัดการ (Efficiency), การรักษาความลับและการเข้าถึงข้อมูล (Confidentiality), ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล (Integrity), สภาพพร้อมใช้งานของสารสนเทศ (Availability), การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ (Compliance), ความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการ (Information Reliability)

มาถึงตอนนี้ผู้ตรวจสอบและผู้กำกับงานตรวจสอบทางด้าน IT Audit ควรจะมีความเข้าใจในองค์รวมของกระบวนการบริหาร และการจัดการสารสนเทศที่ดี และเพียงพอที่สามารถจะสรุปจุดอ่อน ที่เป็นจุดเปิดของความเสี่ยง (Exposure) ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายในมุมมองต่าง ๆ ทั้งทางด้าน IT และทางด้าน Business ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะเข้าใจการบริหารและการจัดการที่ผสมผสานระหว่าง Business Objective และ IT Objective ตามมุมมองของ Business Balanced Scorecard และ IT Balanced Scorecard อย่างพอเพียงด้วย

ถึงขั้นตอนนี้ผู้ตรวจสอบและผู้กำกับงานตรวจสอบทางด้าน IT และทางด้าน Manual Audit อาจจะเริ่มสับสนถึงมุมมองของการระบุปัจจัยเสี่ยง ที่เริ่มผสมผสานกันและแยกกันไม่ได้ ระหว่าง Business Risk และ IT Risk เพราะส่วนใหญ่จะมีการมอบหมายงานตาม Function ซึ่งเน้นเป็นเรื่อง ๆ (Silo) มากกว่า Business Process ที่เป็นการผสมผสานระหว่าง IT Activities กับ Business Objective

เรื่องนี้จะเข้าใจได้ดีขึ้นนะครับ ถ้าหากผู้ตรวจสอบจะได้ดูแผนภาพที่อธิบายโดยย่อถึง กระบวนการบริหารที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของการบริหารและควบคุมสารสนเทศที่ดี ที่มีผลต่อ Business Process และ Business Objective เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักการของ CobiT ภายใต้ร่ม IT Governance ต่อไปนี้ทีละ Domain ซึ่งจะนำเสนอในครั้งต่อไปนะครับ

 
https://www.amazon.com/Bikeroo-Oversized-Comfort-Comfortable-Replacement/dp/B07B646ZZY/